• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

4 Doprava

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

/infrastruktura/
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava dlouhodobě pracuje na snižování nutnosti používat IAD a podporuje všechny módy udržitelné mobility. Postupně jsou odstraňovány bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích pro pěší a zastávkách MHD. Rozšiřuje se sít cyklistických komunikací. Dosud chybí další prvky cyklistické infrastruktury (více stojanů). Celý vozový park MHD je nízkopodlažní.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Hodnocené město vykazuje pozitivní přístup k řešené problematice. Rezervy vidím zatím v doplňování městského mobiliáře ve veřejných prostorech a vůbec celkově bych doporučil více "odvahy" při jejich řešení a posílení důrazu na městotvorné prvky veřejných prostranství. Jako inspirace může sloužit např. nový web https://uliceiprochodce.cdvinfo.cz/

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Kopřivnice při absenci MHD spolupracuje s jednotlivými dopravci autobusové i vlakové dopravy, koordinátorem integrovaného dopravního systému (KODIS) na zapracování všech připomínek v oblasti příměstské autobusové a vlakové dopravy, a to hlavně v oblasti dostatečného počtu linek k zajištění bezproblémové veřejné dopravy v našem městě a bezprostředním okolí. Všechny příměstské linkové autobusy obsluhující město jsou nízkopodlažní, 30% z nich jezdí na CNG a zbývajících 70% jezdí na naftu, zde je ovšem důležité podotknout, že splňují normu Euro 6, jsou tedy všechny nízkoemisní (EEV). Kompletní vozový park dopravce byl obnoven na konci roku 2018. Jednání vede město také v oblasti úprav výpravních budov, a to hlavně pro zlepšení užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. I přesto, že město nemá přímou možnost ovlivnit vozový park dopravců a úpravy budov v jejich vlastnictví, je aktivní v jednáních směřujících ke zlepšení v této problematice.

Cyklostezky, cyklotrasy, chodníky i přechody se dlouhodobě staví nebo rekonstruují jako samostatné akce nebo jako součást jiných (velkých) projektů, kterých město každoročně realizuje několik. Prioritně jsou upravovány chodníky v havarijním stavu, další projekty jsou závislé na výši uvolněných prostředků v daném roce (důležitým měřítkem je také možnost dotace z externích zdrojů). Město klade velký důraz na bezbariérovost komunikací pro pěší a budov občanské vybavenosti ve svém vlastnictví. Město disponuje jak stezkami s odděleným provozem pěších a cyklistů, tak i stezkami společnými či samostatnými. Ve městě je i několik značených cyklotras.

Jednotlivé akce se připravují v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 a také z Generelu cyklistické dopravy města Kopřivnice, který byl dokončen v roce 2016 a po schválení v orgánech města také z Plánu udržitelné městské mobility (předpoklad 1. pol. 2020). Dalším dokumentem, který má město zpracovaný je Strategie rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice pro léta 2015-2020, Kopřivnice na kolečkách.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Problematiku veřejné dopravy, díky absenci vlaastní MHD, řeší město v rámci integrovaného sysému KODIS. Aktivně vytupuje v rámci vyjednávání počtu linek i kvalitě vozového parku. V rámci nemotorové dopravy (cyklo, pěší) se postupuje v rámci Akčník plánu, které jsou zpracovány ve dvouletých cyklech a jsou průběžně naplňovány a monitorovány. Velký důraz je kladen na bezbariérovost.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V oblasti dopravy udělalo město Velké Meziříčí za poslední léta velký posun k lepšímu. Za zmínku stojí zavádění prvků ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu (budování okružních křižovatek, osvětlování stávajících přechodů pro chodce a budování nových přechodů a míst pro přecházení, budování nových a opravy stávajících chodníků, úprava autobusových zastávek, zavádění zón "30".

Byla sestavena tzv. „Koncepce dopravy Velkého Meziříčí“, kde jsou shrnuty hlavní problémy dopravy ve městě včetně návrhů možností jejich řešení a stanovení priorit. Tento dokument navazuje na předchozí dokument „Bílá kniha dopravy Velkého Meziříčí“. Uvedený dokument řeší problémy v dopravě, na nichž Město musí spolupracovat s Krajem Vysočina, dále problémy ve vlastní kompetenci a jako jeden z důležitých bodů i cyklodopravu ve městě – návrh trasy propojení Balinského údolí s Nesměřským údolím, jejíž některé úseky již byly realizovány.

Je také nutné zmínit pozitivní vývoj v oblasti snižování vlivu dopravy na životní prostředí, například vznik CNG stanice. Došlo také k nákupu prvního vozu na elektropohon, který využívají pracovníci MěÚ ke služebním cestám.

Došlo k instalaci zařízení pro monitorování hluku na ulici Novosady.

Větší pozornost si také zaslouží infrastruktura pro cyklisty, a to hlavně v podpoře cyklistů (certifikace Cyklisté vítáni). Kromě výše zmíněného propojení Balinského údolí s Nesměřským údolím byly aktuálně obnoveny práce na cyklostezce D1 v úseku Měřín – Velké Meziříčí, kde byla aktualizována trasa cyklostezky s ohledem na reálné možnosti majetkového vypořádání pozemků a návaznost na plánované cyklotrasy ve městě.

V centru města vzniklo 100 parkovacích míst s maximální dobou stání 2 hodiny. Vjezd na náměstí a do přilehlých ulic je z důvodu regulace počtu vozidel zde zpoplatněn.

Pokud se týká MHD ve Velkém Meziříčí, zde průběžně dochází k aktualizaci počtu zastávek a jízdních řádů dle požadavků občanů a v návaznosti na změny ve veřejné autobusové dopravě zajišťované Krajem Vysočina.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Situace ve městě v oblasti 4.1 je dobrá. Město Velké Meziříčí stabilně věnuje oblasti dopravy velkou pozornost. Přístup města k řešení dopravních problémů je koncepční, realizace dopravních opatření vychází ze strategických dokumentů, které stanovují priority a cíle v dopravě („Koncepce dopravy Velkého Meziříčí“, jež navazuje na „Bílou knihu dopravy Velkého Meziříčí“) a na realizaci dopravních opatření; kde je to vhodné, spolupracuje město s Krajem Vysočina. Byla realizovaná řada opatření k podpoře veřejné dopravy, pěší a cyklistické infrastruktury.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost. Nové přechody pro chodce jsou již bezbariérové a postupně probíhají bezbariérové úpravy stávajících přechodů. Rozsah pěších zón mírně vzrostl. Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní. Vznikají nové plochy K+R a P+R. V rámci veřejného terminálu dopravy vzniknou nová místa pro uložení kol. Problémem zůstává parkování v sídlištích.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Oblast podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy má zlepšující se trend. Průběžně jsou realizovány aktivity, které jsou popsány v rozvojových dokumentech a detailněji popsány v dílčích bodech. Hendikepem je trvalý problém s parkováním v sídlištích, kterého je si město vědomo a připravuje aktivity k jeho řešení.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost. Nové přechody pro chodce jsou již bezbariérové a postupně probíhají bezbariérové úpravy stávajících přechodů. Rozsah pěších zón zůstává dlouhodobě zachovaný. Regulace je prováděna formou zpoplatnění parkování v centru města a jeho okolí. Snaha je směřovat ke krátkodobému parkování v centru města a snížení jeho zátěže automobilovou dopravou. Město zpracovává strategický dokument - Plán udržitelné městské mobility (PUMM) pro Litoměřice, který bude dokončen na konci roku 2019.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje veřejnou dopravu i další druhy alternativní dopravy. MHD je kompletně bezbariérová, zvyšuje se bezbariérovost přechodů; jsou realizovány prvky doprovodné cyklistické infrastruktury. O dlouhodobé pozornosti svědčí aktuálně zpracovávaný PUMM.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vyhrazené jízdní pruhy

V letech 2017 -2019 vzniklo v Jihlavě 7 úseků vyhrazených jízdních pruhů pro veřejnou dopravu. V roce 2019 byla dokončena finančně náročná stavba prozatím posledního vyhrazeného jízdního pruhu MHD v ulici Hradební mezi křižovatkami s ulicí Kosovská a Znojemská, která je hlavní spojnicí mezi centrem města a největším sídlištěm (ulice Březinova, Na Kopci, Demlova s počtem obyvatel více než 10 000) v Jihlavě. Celkově se podařilo v Jihlavě v letech 2015 - 2019 zřídit 9 úseků BUS pruhů v souhrnné délce 2 080 m. Připočteme-li k tomu systém preference MHD na SSZ s legislativní preferenci může být Jihlava smělým příkladem i pro mnohá podstatně větší města.

Příloha 1: Mapa bus pruhů

Cyklistická doprava

Statutární město Jihlava kontinuálně pokračuje v budování cyklistických stezek, tras, cyklistické infrastruktury a dalších opatřeních pro cyklisty v souladu s Generelem cyklistické dopravy města Jihlavy. V roce 2019 byla s podporou Kraje Vysočina realizována oprava cyklotrasy B06 – Reindlerův dvůr, na kterou navazuje v témže roce dokončená cyklistická stezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever) spojující část města Bedřichov s průmyslovou zónou. Délka realizované cyklistické stezky je 3,122 km. V rámci stezky byly osazeny 2 stoly s lavicemi, odpadkový koš a 10 dvoumístných stojanů pro jízdní kola. V témže roce byl v rámci projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava, dokončen 80 m propojovací úsek cyklostezek v této lokalitě, na který navazuje v současnosti dokončovaná cyklistická stezka a smíšená stezka pro chodce a cyklisty v průmyslovém parku v Hruškových Dvorech. Nově vybudované úseky navazují na stávající obousměrnou cyklostezku s označením R09 a která vede souběžně s komunikací v ulici Průmyslová. Dále se napojuje na cyklotrasu B12 a prostor v blízkosti hlavního vlakového nádraží ČD. Délka této trasy činí 0,961 km. Tři výše uvedené projekty jsou spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. Detailní informace o projektech jsou zveřejněny na webových stránkách města pod odkazy https://www.jihlava.cz/cyklostezka-r08-jihlava-pavov-prumyslova-zona-sever/d-529071/p1=103674, https://www.jihlava.cz/smisena-stezka-pro-pesi-a-cyklisty-a-cyklostezka-prumyslovy-park-jihlava/d-529529/p1=103674 a https://www.jihlava.cz/zvyseni-bezpecnosti-dopravy-v-prumyslovem-parku-jihlava/d-529072/p1=103674.

 

V roce 2020 dojde k realizaci dalších úseků cyklistických stezek na území města Jihlavy. V rámci projektu Cyklostezka G01 – úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej, Jihlava, bude vybudován další úsek cyklostezky spojující Jihlavu s částí města Hosov s návazností na plánovanou cyklotrasu na ulici Telečská. Dalším realizovaným projektem je Cyklostezka G02 – ul. U Rybníčků – Křižíkova, Jihlava, která spojuje dopravní hřiště s dalšími cyklistickými úseky ulice U Koželuhů a Cyklostezka G04 ul. Mlýnská – Helenínská, Jihlava, s přímým napojením na mezinárodní cyklotrasu Jihlava – Třebíč – Raabs.

Vývoj délky cyklostezek v letech 2017-2019

Rok

Délka nových cyklostezek v m

2017

985

2018

Nebyl žádný úsek vybudován

2019

3122

Celkem

4107

 

Příloha 2: Mapa cyklistických opatření

Výstavba nových chodníků nebo jejich rekonstrukce včetně bezbariérových úprav jsou každoročně řešeny v rámci rozpočtu města. V letech 2017-2019 došlo k vybudování nových chodníků v ulicích Smrčenská – U Boroviny, Školní, Pošumavská, Brtnická u DPMJ, Březinova, průmyslový park Hruškové Dvory, Wolkerova, Kollárova u základní školy, Telečská, Hradební, Úprkova. Další projekty v oblasti budování nových chodníků a bezbariérových úprav jsou uvedeny v bodě 4.4.1.

Příloha: buspruhy.jpg
 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?
  délka bezpečných komunikací pro cyklisty/ ku celkové délce komunikací v obci
 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
  pěší komunikace bezbariérově upravená/ celková délka pěších komunikací

4.1.B

Délka souvislých bezbariérových komunikací není evidována. Údaj o poměru délky bezbariérových komunikací v poměru k délce komunikací není správcem místních komunikací evidován.

4.1.C

Rok/délka cyklostezek v m/celková délka komunikací v m/% podíl cyklostezek

2017/11983/452129/2,65%

2018/11983/454599/2,63%

2019/15105/459921/3,28%

cyklomapa

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava dlouhodobě podporuje preferenci MHD ve všech 3 jejich formách (legislativní, stavební, na křižovatkách pomocí SSZ). Díky aplikaci všech 3 forem preference se podařilo z velké míry eliminovat zpožďování spojů   MHD a navíc došlo od roku 2016 ke zvýšení cestovní rychlosti páteřních linek MHD, které v Jihlavě reprezentují všechny trolejbusové linky.

V otázce cyklistické infrastruktury probíhá výstavba cyklostezek a aplikace dalších procyklistických opatření.

Každoročně dochází k rekonstrukci chodníků a křižovatek v souladu s cílem odstranit bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k tomu, že jihlavská MHD je 100 % bezbariérová je cílem vytvářet lokální bezbariérové suboblasti navázané na zastávky MHD.  

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Podpora plynulosti jízdy MHD a vyhrazení pruhů tam, kde to bylo možné se v uplynulých letech hodně posunula kupředu. Průběžně se daří dopňovat i síť cyklistických komunikací.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Infrastruktura pro pěší:

Nové nebo rekonstruované komunikace pro pěší a přechody pro chodce resp. místa pro přecházení jsou prováděny tak, aby byly dodrženy všechny obecně závazné technické požadavky zabezpečující jejich bezbariérové užívání. Přechody pro chodce jsou postupně nasvětlovány bezpečnostními svítidly.

Chodníky i přechody se staví (rekonstruují) jako samostatné akce nebo jako součást jiných (velkých) projektů, kterých město každoročně realizuje několik.

Město realizuje samostatné akce v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 -2022 (aktualizován v roce 2014). Problematikou bezbariérovosti se také zabývá Plánu udržitelné městské mobility (bude projednáván v orgánech města v březnu a dubnu 2020).

Město Kopřivnice v období let 2017 – 2019 zrealizovalo desítky akcí ve prospěch zlepšení podmínek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Město má zpracovanou Analýzu bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici k roku 2018:

·  jedná se o analýzu čtyř základních tras v délce cca 16 km, které propojují více než 40 budov občanské vybavenosti ve městě (nejen ve vlastnictví města), jedná se jak o úřady, tak i sportoviště či kulturní zařízení, další chodníky byly posouzeny v rámci zpracování Plánu udržitelné městské mobility v roce 2019, zásadním strategickém dokumentu města, který se mimo jiné také zabývá bezbariérovostí komunikací

·  k roku 2019 je z větší části hotová první trasa a část trasy druhé a třetí, která propojuje MÚ Kopřivnice, Radnici, Úřad práce, Poštu, Finanční úřad, dvě ZŠ, ZUŠ, Dům s pečovatelskou službou, Kulturní dům Kopřivnice, Technické muzeum Kopřivnice a několik dalších budov občasné vybavenosti, a to i s napojením na bytové domy, součástí úprav byly stávající chodníky a rekonstrukce stávajících a zřízení nových přechodů pro chodce na těchto trasách. Město také postupně upravuje budovy ve svém vlastnictví pro pohyb osob s pohybovým omezením.

V roce 2020 se bude realizovat několik dalších velkých investičních akcí zaměřených na úpravy ve prospěch bezbariérovosti a doplnění komunikací pro cyklisty a chodce.

Za zmínku stojí zahájení rekonstrukce centra města nebo předpokládaná přestavba stávající křižovatky ulic Obránců míru, Školní a Francouzská na okružní, úprava a doplnění chodníků, a to včetně úpravy a nasvětlení stávajících 4 nevyhovujících přechodů pro chodce. Dále začne úprava veřejného prostranství okolo nového muzea Tatry na ulici Husova.

Projekčně se začne v roce 2020 připravovat přestavba nevyhovující křižovatky ulic Záhumenní a Kpt. Jaroše, a to včetně úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce a okolních chodníků.

- počet  bezbariérových přechodů pro chodce (úprava stávajících resp. zřízení nových):

         2017 -  9

         2018 -  1

         2019 -  4
- počet bezbariérových míst pro přecházení (úprava stávajících resp. zřízení nových)

         2017 - 9

         2018 - 16

         2019 - 9

- počet bezbariérových autobusových zastávek (úprava stávajících resp. zřízení nových)

        2017 - 4

        2018 - 1

        2019 - 2

- počet upravených nebo zřízených parkovacích míst pro ZTP včetně bezbariérových úprav (pouze městská parkoviště - bez obchodních domů)

        2017 - 9

        2018 - 10

        2019 - 2

 

Infrastruktura pro cyklisty:

Město disponuje jak stezkami s odděleným provozem pěších a cyklistů, tak i stezkami společnými či samostatnými. Ve městě je i několik značených cyklotras. O dopravní značení cyklotras se stará ČKT.

Město realizuje samostatné akce v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 -2022 (aktualizován v roce 2014). Problematikou bezbariérovosti se také zabývá Plánu udržitelné městské mobility (bude projednáván v orgánech města v březnu a dubnu 2020).

Město má take zpracován Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice z roku 2016:

Na území města se nachází také několik vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty v délce téměř 660m.

Celková délka jednotlivých druhů komunikací k 31.12.2019:

•              komunikaci na území města (MK,silnice I.až III.tř.) - 95,35km

•              cyklotras na území města - cca 23,2 km

•              třech kondičních okruhů ve městě - 13,9km

•              cyklostezek (společných, dělených i samostatných, cyklopruhů) -  11,24 km

•              chodníků – cca 80,5 km (při prům. šířce 2,5m tzn. cca 201 000 m2)

V rámci města se postupně instalují cyklostojany pro kola dle finančních možností města.

Město má připravenou projektovou dokumentaci na cyklistické propojení Kopřivnice s vedlejší obcí Závišice (směr Nový Jičín). Město také začalo zpracovávat v roce 2019 dokumentaci na propojení Kopřivnice – Frenštát pod Radhoštěm, která musela být ovšem z důvodu nedohodnutí se na majetkoprávním vyrovnání se soukromým vlastníkem pozemku přerušena. Město bude i nadále postupně upravovat a rozšiřovat síť komunikací pro cyklisty, a to také včetně potřebné infrastruktury, jako jsou cyklostojany, mapy, odpočívky atd.

V červnu 2019 byla zprovozněná první nabíjecí stanice pro elektrokola, a to u Informačního centra Kulturního domu v Kopřivnice. Průběžně se také obnovuje a doplňuje dopravní značení.

 - nové resp. rekonstruované cyklostezky na k.ú. Kopřivnice a místních částí (společné, dělené a samostatné vč. cyklopruhů)

        2017 -     0 m

        2018 - 240 m (zrušení 1 cyklopruhu na sídlišti Korej)

        2018 - 380 m (realizace stezky Dolní Roličky a u vlakové zastávky)

        2019 -     0 m

- počet nových cyklostojanů - bez OD (počet míst pro odstavení kol)

        2017 -   11

        2018 -   25

        2019 -   20

 

Město Kopřivnice neprovozuje MHD. Kopřivnice zajišťuje dopravní obslužnost města na základě Smlouvy zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ s účinnosti od prosince 2018, a to pro následujících 10 let. Smlouva procentuálně upravuje spoluúčast jednotlivých dotčených měst a obcí.

 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?
  2017 - 11,1 km (11,6 %) 2018 - 11, 24 km (11,8 %) 2019 - 11,24 km (11,8 %)2017 - 11,1 km (11,6 %) 2018 - 11, 24 km (11,8 %) 2019 - 11,24 km (11,8 %)
 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
  2017 - 4 620 m2 (2,3%) 2018 - 3 930 m2 (2,0%) 2019 - 4 870 m2 (2,4%)

4.1.B

Město Kopřivnice sleduje podíl plochy nových nebo rekonstruovaných chodníků ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu a orientace, a to bez realizovaných chodníků u obchodních domů (jiný investor) a bodových oprav (bezbariérových). Stávající plocha chodníku je cca 201 000m2.

Pro příklad, jak je město v oblasti bezbariérovosti aktivní, lze uvést, že za poslední 11 sledovaných let bylo vybudováno nebo rekonstruováno 65 000m2 chodníku, což je více než 32% celkové výměry chodníků.

4.1.C

Město Kopřivnice sleduje poměr cyklostezek (dělených, společných a cyklopruhů) k délce komunikací na území města (95,35km) – délka komunikací i cyklostezek jsou variabilní hodnoty, které se v čase mění.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Za poslední 3 roky byl učiněn velký pokrok ve vnímání potřeby úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel. Město Kopřivnice vnímá důležitost alternativních druhů dopravy. V roce 2016 byl dokončen Generel cyklistické dopravy jako stěžejní dokument pro plánování a realizaci cyklistických stezek, tras a doplňkového mobiliáře a Analýza bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici k roku 2018, na základě které se postupně odstraňují nedostatky na pěších komunikacích, tak aby mohly být užívány osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Brzy bude orgánům města předložen strategický dokument Plán udržitelné městské mobility, který se detailně zabývá problematikou alternativních druhů dopravy a jejich podporou.

Ve městě nejsou vyhrazené jízdní pruhy ani není preferována autobusová doprava na světelných křižovatkách (Kopřivnice nemá žádnou světelnou křižovatku).

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V hodnoceném obdoví město mělo za prioritu řešení bezbariérovosti, což je dokumentováno jednak zpracovanými strategickými materiály, tak samotnou reaiazcí konkrétních opatření. K naplňování přispěl i v průběhu roku 2020 schválení Plán udržitelné mobility.Město také velmi silně  a dobře řeší cyklistou i pěší dopravu a to jak po infrastrukturní stránce, tak nabídkou služeb. Za zmínku stojí zprovoznění nabíjecí stanice na elktrokola. Rozvoj MHD je limitovántím, že je MHD zajišťováno v rámci KODISu, nicméně město je ve vvyjednávání velmi aktivní.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Bezbariérovost komunikací

Při rekonstrukcích chodníků jsou prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace samozřejmostí. Na parkovištích jsou dále vyznačovaná vyhrazená místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.


Dle žádostí jsou průběžně zřizována parkovací místa pro tělesně postižené. Zvláště před bytovými domy s osazenstvem starších občanů.


Město Velké Meziříčí má od roku 2008 zpracován dokument "General bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Velké Meziříčí" https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/11507-generel-bezbarierovych-tras-na-uzemi-mesta-velke-mezirici-aktualizace-2016. Cílem tohoto dokumentu je vytvoření bezbariérových tras po městě a vytvoření a trvalé udržení podmínek pro nezávislý pohyb občanů a návštěvníků města s omezenou schopností pohybu a orientace ve městě. Tento dokument je nyní aktualizován a je připraven ke schválení na MMR a NIPI, aby se mohl stát podkladem pro dotační tituly.


Cyklistická doprava

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost. Došlo k nárůstu vybudovaných cyklostezek. Průběžně je řešena i infrastruktura pro pěší. Město se snaží reagovat i na náměty obyvatel.


Ve městě jsou vyznačeny cyklotrasy, cyklostezky.


http://www.turistikavm.cz/tipy-na-vylety-do-okoli/cyklostezky/2014-11-28-14-27-18


Mlynářská stezka je tematická nadregionální cyklistická trasa, jejíž hlavním motivem je historie mlynářství.


Navržená trasa, jejíž délka dosahuje 184,8 km, propojuje území dvou krajů a obvody osmi obcí s rozšířenou působností. Celá trasa začíná v Novém Městě na Moravě (zde se napojuje na Posázavskou cyklotrasu a na regionální cyklotrasu Jeseník – Znojmo). Navržená trasa překračuje hranice kraje Vysočina a přes území Jihomoravského kraje pokračuje až na území Dolního Rakouska. Cílovým bodem je hraniční přechod Čížov-Hardegg (pouze pro pěší a cyklisty). Zde se Mlynářská stezka napojuje na síť cyklotras a cyklostezek v Dolním Rakousku. Trasa je navržena po stávajících komunikacích, maximálně se přibližujících, případně kopírujících vodní toky, na nichž leží jednotlivé mlýny.


Na území ORP Velké Meziříčí má stezka délku 25 km. Duchovním otcem Mlynářské stezky je pan Makovský, který vydal několik publikací historie vodních mlýnů v Posázaví a na Moravě. Z jeho podkladů vzešly jednotlivé naučné panely.


https://naucnestezky.mestovm.cz/


 Budování cyklistických komunikací v rámci zástavby města, které jsou přednostně využívány pro každodenní pohyb osob ve městě, jsou z hlediska financí nejnáročnější (majetkové vypořádání).


Naučné stezky Balinského a Nesměřeského údolí


Vznikly v posledních pěti letech, je připraven plán jejich vzájemného  propojení. Současně vznikla interaktivní webová aplikace s místopisnými informacemi.


V rámci města se postupně instalují cyklostojany pro kola dle finančních možností města.

 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?
  cca 12 km ve městě
 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
  cca 18 km lze považovat za bezbariérové

4.1.B

Veškeré nové pěší komunikace ve městě se budují výhradně jako bezbariérové, rovněž při opravách stávajících komunikací se přihlíží k hledisku bezbariérovosti. Chodníků máme ve městě cca 26 km ve správě města, z toho cca 70%, tedy cca 18 km lze považovat za bezbariérové, u ostatních je často velký podélný sklon nad rámec vyhl. 398/2009 Sb.

4.1.C

Jedná se o zklidněné místní komunikace v centru města, kde je nějakým způsobem omezen vjezd motorových vozidel, případně je zde omezena rychlost. Dále se jedná o nově budované chodníky, kde je umožněno dopravním značením využití těchto chodníků pro cyklisty. Plánuje se vybudování cyklopruhu podél silnice II/602 v ulici Karlov do kopce (směr Brno). Celková délka takto zklidněných komunikací je cca 12 km z celkových cca 46 km komunikací.

TP 179 máme k dispozici, tento dokument neobsahuje definici bezpečné komunikace.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V této podoblasti pracuje město Velké Meziříčí velmi dobře. Za posledních 10 let byl učiněn velký pokrok ve vnímání potřeby úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel.

Vybavenost cyklistickými komunikacemi: V této oblasti pracuje město Velké Meziříčí velmi dobře, vnímá důležitost alternativních druhů dopravy a té cyklistické obzvlášť, omezujícím faktorem je poloha města v říčním údolí a konfigurace okolního terénu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Situace města Velké Meziříčí v podoblasti 4.1.1. je dobrá a dlouhodobě se zlepšuje.  Město má již od roku 2008 zpracovaný "General bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Velké Meziříčí", na bezbariérové řešení město dbá jak při úpravách stávající dopravní infrastruktury, tak i při nových stavbách. V současné době je tak cca 70 % chodníků možno považovat za bezbariérové.

V oblasti cyklistické infrastruktury město buduje jak samostatné cyklostezky, tak i doprovodnou infrastrukturu (cyklostojany) a vyznačuje cyklopruhy.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Realizace doprovodné infrastruktury je prováděna především za situace, kdy je nutno provést rozsáhlou výstavbu nebo rekonstrukci a v případě, že to místní poměry dovolují.

Parkoviště pro zdravotně postižené:

Dle žádostí jsou budována parkovací místa pro tělesně postižené. Vznikla také parkovací místa pro dočasně hendikepované (rodiče s dětmi) - přestože to zákon neukládá.

Stojany na kola:

Byla zmapována situace týkající se  počtu stojanů na kola u budov, obchodů, nádraží. Bylo zjištěno následující: úřad a veřejné budovy 22 stojanů, 1 klec, školy 31 stojanů + 1 klec.

Instalován stojan u MŠ Dr.J.Malíka.

Na vlakovém nádraží je zřízena půjčovna kol – http://www.cd.cz/

Situace v oblasti cyklistické dopravy:

Cyklostezka Chrudim – Medlešice, součást propojení do Pardubic, jsou zde odpočinková místa, která jsou využitelná i pro in-line bruslaře

Cyklostezka podél toku řeky Chrudimky včetně zázemí pro cyklisty formou odpočinkových míst, spojení pro cyklisty s městem Slatiňany.

Cyklopěší stezka Chrudim – Markovice

Cyklopěší stezka Chrudim, ulice Dašická. V roce 2016 provedena výstavba stezky od ČS PHM Shell. V roce 2018 byla provedena výstavba železničního přejezdu na cyklopěší stezce. Bylo tak odstraněno poslední místo, které přerušovalo vedení cyklopěší stezky a chodníku v trase Chrudim - místní část Vestec.

Nově bylo vytvořeno cyklistické zázemí u Rakreačních lesů Na Podhůře - cyklostojany, myčka na kola, malý samoobslužný cykloservis. Součástí je i parkoviště pro návštěvníky Reakreačních lesů - https://www.youtube.com/watch?v=YQ4Tit6P86o .

Je ustanovena pracovní skupina pro cyklodopravu ve městě Chrudim.

Ve městě jsou vyznačeny cyklotrasy, cyklostezky.

Pro zájemce o cyklistiku proběhl pracovní workshop, jehož cílem bylo definovat priority v oblasti cyklodopravy. Návrhy účastníků se stanou prvním podkladem pro zlepšení infrastruktury pro cyklisty ve městě. Problematika vytvoření koncepce sítě cyklostezek byla i jedním z bodů Desatera problémů města Chrudim, které obyvatele vytipovali pro řešení již v roce 2012. Provedeno sčítání cyklistů v roce 2013.

Vypracována studie potřebnosti cyklistické infrastruktury ve městě Chrudim, která je dále postupně rozvíjena pro jednotlivé části města, viz ulice Dašická.

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/studie-rozvoje-infrastruktury3.pdf

V tuto chvíli aktualizaci neplánujeme. Základní rozsah sever - jih, západ - východ je odsouhlasená. Nyní se připravuje realizace v části Sever - Jih, to je ulice Pardubická, Masarykovo náměstí.

Infrastruktura pro pěší:

V rámci regenerací sídlišť je tomuto věnována zvýšená pozornost, aby uvnitř bloků byla zklidněná oblast. Výrazně je pamatována na úpravy pro nevidomé občany. Při každé stavbě jsou zřizovány potřebné prvky.

Je vytvořena zóna 30 ulice Široká směr Resselovo náměstí., v ulici Dr. Václava Peška a Víta Nejedlého, ulice Vaňkova. Zóna 30 v ulici Dr. Václava Peška a Vita Nejdlého vznikla na podnět obyvatel ulice, byla s nimi projednána. Vznikla síť jednosměrek kdy bylo umožněno parkování a dále byl do jednosměrných ulic umožněna jízda cyklistů v protisměru jednosměrné ulice.

Nově byla vytvořena zóna 30 v ulici Čs.armády (projekt IPRM) a v návaznosti na ni obytné zóny v ulicích Přemysla Otakara a Revoluční. V roce 2019 začne velká rekonstrukce prostoru před železničním nádražím v ulici ČSA pro vytvoření lepších přestupních vazeb z městské autobusové dopravy na vlaky a příměstskou autobusovou dopravu. Součástí je vybudování 44 stojanů na kola, některé i zastřešené. Výstavba parkovišť P+R, zlepšení stavu chodníků k těmto parkovištím. Vše bude bezbariérové.

V roce 2019 bude vypracována mapa bezbariérovosti za celé město Chrudim. V současné době má město zmapovanou bezbariérovost ve městě. Ta probíhala ve spolupráci se ZŠ Dr. J.Malíka, TyfloCentrem a Sdružením pro zdravotně postižené. Centrem města vede bezbariérová trasa. Bezbariérové přechody ve městě jsou doplněny vodícími pásy pro zrakově postižené a nevidomé.

Každý rok jsou zřizovány nové bezbariérové úpravy přechodů pro chodce. V průběhu roku probíhají rekonstrukce chodníků dle požadavků veřejnosti, připravených projektů a ve vazbě na rozpočet města.

Pro turisty jsou připraveny naučné trasy po městě, některé z nich jsou i bezbariérové. http://chrudimsky.navstevnik.cz/naucne-stezky/

Statistika bezbariérovosti ve městě:

Ve městě se nachází 168 přechodů pro chodce. Z toho je již intenzivněji nasvětleno v souladu s technickými předpisy 29 ks.

Počet přebudovaných přechodů na bezbariérové v roce:

 • 2009 – 9
 • 2010 – 23
 • 2011 – 22
 • 2012 – 5
 • 2013 - 18
 • 2014 - 21
 • 2015 - 24
 • 2016 - opraveno 46 ks
 • 2017 - opraveno 1 ks
 • 2018 - opraveno 2 ks

Finance na bezbariérovost:

 • 2009- 300.000 Kč
 • 2010 – 936.000 Kč
 • 2011 – 300.000 Kč
 • 2012 – 300.000 Kč
 • 2013 - 270 000 Kč
 • 2014 - 315 000 Kč
 • 2015 - 360 000 Kč
 • 2017 - ZŠ Sladkovského - nájezdová rampa - 25.850,- Kč včetně DPH  (realizace 2017)
 • 2018 - ZŠ Husova 9 - zajištění bezbariérovosti školy - výtah:  1.558.480,- Kč včetně DPH (realizace 2018), ZŠ Husova 9 - venkovní rampa pro vozíčkáře: 372.773,02 Kč včetně DPH (realizace 2018) - celkem tedy - 1 931 253 Kč

Lze konstatovat, že kulturní zařízení města jsou již zcela bezbariérová (MUBASO, Muzeum, kino, divadlo, spolkový dům).

3 ZŠ jsou také bezbariérové – vybudovány výtahy. Budovy MěÚ jsou také bezbariérové, stejně tak jako sportoviště města. CSSP Chrudim, které poskytuje služby sociálně potřebným občanům, disponuje také bezbariérovým přístupem. Jsou zde vybudovány bezbariérové byty.

Máme zajištěnu 100% bezbariérovost MHD. Parky a odpočinková místa ve městě jsou dostupná i pro handicapované občany.

Podíl nových a regenerovaných silnic z celkového počtu městem spravovaných silnic
2016 - opraveno 1,365 km
2017 - opraveno 0,677 km
 
Podíl nových a regenerovaných chodníků z celkového počtu městem spravovaných chodníků
2016 - opraveno 5,644 km
2017 - opraveno 1,179 km
 
Délka cyklostezek a cyklotras na území města
2016 - opraveno 0,235 km
2017 - opraveno 0,07 km
 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?
  ano
 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
  ano

4.1.B

2016 - opraveno 5,644 km/143,4 km - 3,94%

2017 - opraveno 1,179 km/143,4 - 0,82%

4.1.C

Délka cyklostezek:
2011 – 6,5 km/141,39 km – 4,6%
2012- 6,5 km/ 141,39 km – 4,6%

2015 - 8,1 km/143,4 km - 5,6 %

Délka cyklostezek a cyklotras na území města

2016 - 0,235 km/143,4 km - 0,16%

2017 - 0,07 km/143,4 km -0,05%

 

Sebehodnocení 0
Trend nehodnoceno
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město zvýšilo aktivit v oblasti rozvoje infrastrukturypro podporu environmentálně šetrných druhů dopravy. Byly vybudovány nové zony Tempo 30, byla zjednosměrněna řada ulic s vyznačením cyklopruhů, pokračuje se v inventarizaci přechodů z pohledu bezpečnosti a bezbariérovosti, byla provedena inventarizace doprovodné infrastruktury pro cyklisty (stojany a klece), byla zřízena a aktivně pracuje skupina pro cyklodopravu, zpracována a aktualizována Studie potřebnosti cyklistické infrastruktury.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury jsou realizovány jednak dle aktuální potřeby a dále systémově při stavebních úpravách veřejných prostor. Město Litoměřice při každé stavební úpravě komunikací, parkovišť a odstavných stání dbá na to, aby v projektu bylo zapracováno dostatečné množství parkovacích míst pro osoby se zdravotním omezením.  Vyhrazená parkovací místa pro osoby ZTP podléhají schvalovacímu režimu sociální a zdravotní komise. Poté ODaSH projedná toto místo s DI POLICIE ČR a majetkovým správcem komunikací a zajistí vodorovné i svislé označení parkovacího místa.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb a diskuze s veřejností na veřejném fóru byla zpracována mapa bezbariérovosti města pro občany i pro turisty.

Město Litoměřice má od roku 2006 projektovou dokumentaci "Bezbariérové trasy" v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Na základě této dokumentace se upravují navrhované trasy a objekty.
 - školská, kulturní a sportovní zařízení (8. ZŠ), zimní stadion, nemocnice, gotický hrad, dům kultury, kino a další kulturní zařízení, výtah v městské Knihovně
 -u budov, jež nejsou v majetku města MěÚ komunikuje s vlastníky a usiluje o vybudování bezbariérových přístupů (např. katastrální úřad, pošta)

Cílené úpravě bezbariérových chodníků se město věnuje od roku 2007, od tohoto roku každoročně schvaluje ZM položku na bezbariérové přístupy.

Postupné budování zklidňujících opatření a rozšiřování bezbariérových prvků (nové přechody již bezbariérové, postupné opravy a přestavby stávajících přechodů na bezbariérové - Břez. Cesta 4x, Stránského 1x, Plešivecká 1x, Kozinova v 1/2 celkové délky – v rámci celkové rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynu, Kamýcká 1x). V rámci Regenerace panelového sídliště Pokratice byly vybudovány nové chodníky. V roce 2015 město společně se SŽDC vybudovalo bezbariérový přechod přes železnici u horního nádraží v Litoměřicích.

Cyklostezky a infrastruktura pro cyklisty:
V období 2013–2017 nebyly realizovány nové cyklostezky, v r. 2017 byla realizována oprava povrchu cyklostezky Litoměřice - Třeboutice I. etapa.

V Litoměřicích leží Labská cyklistická stezka. V katastru města je od roku 2003 postavena I. etapa cyklostezky Litoměřice - Třeboutice, od roku 2003 vede stezka přes Střelecký ostrov a v roce 2010 byla dokončena část na Žalhostice. Poslední část Labské cyklostezky II. etapa Litoměřice – Třeboutice byla dokončena v roce 2012. V roce 2011 vybudovalo město cyklotrasu směrem na obec Žitenice.

V centru města bylo rozmístěno 5 historických stojanů na kola. Další stojany jsou u škol a u nemocnice a MěÚ. Půjčovna kol je v provozu v centru města na parkovišti U Hvězdárny.
V roce 2014 byly v centru města dopravním značením vyznačeny cyklotrasy přes náměstí a historické centrum (úprava cyklotras hist. centru města – systém jednosměrných cest).

Cyklostezky v intravilánu v tuto chvíli nejsou realizovány z důvodu šířkového uspořádání a stávající zástavby (viz historické centrum).
Existuje propojení mezi páteřními cyklostezkami vedoucími do města pomocí značených cyklotras.

V období 2016-2018 byla rozšířena vybavenost cyklistických komunikací – 3x informační tabule o Litoměřicích a Českém středohoří, nový povrch směr Třeboutice – 1 800 m2 v celkové ceně 589 tis. Kč.

V roce 2016 byla vybudována cyklotrasa přes Tyršův most s navázanými piktogramy a vybudován nový odbočovací pruh pro cyklisty z Tyršova mostu do ul. Vavřinecká a byly umístěny piktogramy na cyklotrase přes Želetice (směr Terezín/kotlina) a vybudován odbočovací pruh na terezínskou kotlinu.

V roce 2018 se bude realizovat "Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích (B+R)" pro 118 kol.

V roce 2018 budou v prostorech MěÚ vybudovány parkovací stojany (4-5 kusů) s možností dobíjení elektrokol primárně určených pro e-kola zaměstnanců města. 

http://litomerice.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a14abea4b601422984c95a72306cefad

 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?
  6,44 %
 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
  ANO

4.1.B Bezbariérovost komunikací
Informace k indikátoru nejsou dostupné.

Indikátor nahrazen:
Výdaje z rozpočtu města na bezbariérovost
2007 - 300 000 Kč
2008 - 400 000 Kč
2009 - 380 000 Kč
2010 - 250 000 Kč
2011 - 300 000 Kč
2012 - 250 000 Kč
2013 - 150 000 Kč
2014 - 500 000 Kč
2015 - 500 000 Kč
2016 - 500 000 Kč
2017 - 500 000 Kč

4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi
2003 - 2,564 km/81,2km = 3,16 %
2010 - 3,114 km/81,2 km = 3,84 %
2011 - 3,414 km/81,2 km = 4,20 %
2012 - 4,629 km/81,2 km = 5,70 %
2017 - 5,229 km/81,2 km = 6,44 %

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

 Město dlouhodobě realizuje opravy pěší infrastruktury s ohledem na její bezpečnost a bezbariérovost. Přibližně polovina přechodů je již bezbariérových. Byly vybudovány nové cyklopruhy na Tyršově mostě a rozšířeno dopravní značení o cyklopiktogramy (cyklotrasa přes Želetice).  

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město tuto infrastrukturu buduje zejména při stavebních úpravách/opravách. Výdaje na bezbariérovost jsou v posledních letech stabilní a je zpracována kvalitní mapa bezbariérových tras.

Vybavenost cyklistickými komunikacemi mírně roste (ovšem "pouze" v podobě nových cyklopruhů), další a více systematický rozvoj lze očekávat po dokončení PUMM.

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury jsou součástí jednotlivých projektů budovaných cyklistických tras a stezek (viz výše). Stojany na kola a mobiliář pro cyklisty byly umístěny na cyklostezce R08 vedoucí do průmyslové zóny, uzamykatelné boxy pro kola byly vybudovány v rámci dopravního terminálu v ulici Na Dolech.

V roce 2018 došlo k dokončení tří zásadních projektů města v oblasti sociálních služeb a bezbariérových úprav s cílem zvýšení komfortu pro osoby se zdravotním postižením. Byla dokončena rekonstrukce objektu Integrovaného centra sociálních služeb v ulici Žižkova 106, kde došlo ke kompletnímu bezbariérovému zpřístupnění objektu včetně vybudování výtahu. Dále byla zrealizována přístavba objektu Denního a týdenního stacionáře Jihlava včetně vybudování bezbariérového WC. Součástí projektu byla výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem se zajištěním bezbariérového přístupu. Dalším projektem bylo vybudování dvou bytů chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením, z nichž jeden v ulici Matky Boží 36 je zcela bezbariérový.

V období let 2017-2019 pokračovaly bezbariérové úpravy k vybudování bezbariérových zastávek MHD v ulicích Brtnická, Telečská, Hradební a části města Popice. Na zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě jsou zaměřeny další projekty města, které byly spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. Konkrétně se jednalo o projekty Zvýšení bezpečnosti dopravy na přechodech pro chodce (došlo k realizaci bezbariérových úprav na chodnících a zastávkách MHD a nasvětlení přechodů pro chodce v 10 lokalitách ve městě), Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku Jihlava (došlo k realizaci bezbariérových úprav na chodnících a zastávkách MHD a nasvětlení přechodů pro chodce v průmyslové zóně v Hruškových Dvorech), Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě (došlo k vybudování nového chodníku s bezbariérovými úpravami v průmyslové zóně v Hruškových Dvorech, vybudování nového chodníku s bezbariérovými úpravami a nasvětlení přechodu pro chodce v lokalitě ul. Sokolovská – Kollárova, bezbariérové úpravy chodníku a zastávky MHD včetně nasvětlení přechodu v lokalitě Hruškové Dvory – MOKOV a ulice S. K. Neumanna – Za Poštou) – viz výše.

Dále došlo k nasvětlení přechodu v roce 2018 na ul. Havlíčkova v rámci akce „Rekonstrukce zastávky MHD Jiřího z Poděbrad“ a roce 2019 na ul. Helenínská v rámci akce „Rekonstrukce zastávky MHD Na Helenínské“


Bezbariérové úpravy byly dále provedeny v rámci vybudování nového dopravního terminálu v ulici Na Dolech a vybudování chodníků  P+R v ulici Žižkova.


V letech 2017 – 2019 byly, odborem dopravy, provedeny rekonstrukce chodníků, jejichž součástí je vždy zhotovení bezbariérového přístupu a osazení prvky pro nevidomé a slabozraké.


Většina hlavních a vytížených zastávek je bezbariérová. Všechna vozidla MHD jsou vybavena

komunikačním zařízením pro nevidomé. 

 

V letech 2017-2019 bylo odborem rozvoje města a odborem dopravy bezbariérově upraveno celkem 45 zastávek MHD.

V roce 2017 bylo upraveno celkem 8 zastávek

Smrčenská DC, Dopravní podnik -2x, Rantířovská DC, Poliklinika DC, U Hřbitova ZC, Masarykovo náměstí horní (před radnicí), Královský Vršek ZC

V roce 2018 bylo provedeno celkem 23 bezbariérových úprav zastávek MHD

Za Prachárnou – 2x, Brtnická DC, Kronospan DC, U Rybníka-2x, Ke Skalce-2x, Žižkova ZC, Jiřího z Poděbrad -2x, Masonite-2x, Obalovna-2x, Swoboda CZ 2x, Enviropol-2x, Swoboda-Stamping -2x,

 Na Vyhlídce -2x

Na Vyhlídce -2x

 V roce 2019 se jednalo celkem o 14 zastávek

Horní Kosov – 3 x, Na Dolech výstupní ve smyčce, Moravské Kovárny-2x, Staré Hory z centra,

 Na Brněnském mostě ve směru do centra, Kosovská, Popice, Bosch Diesel, odb. ve směru do centra, Gorkého, Na Člunku ve směru do centra, Na Helenínské ve směru k hl. nádraží

 

Příloha 3: Mapa města s vyznačením bezbariérových zastávek

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?
  20% podíl budov v majetku města a jím zřízených organizací vybavených infrastrukturou pro cyklisty

Některé budovy magistrátu města Jihlavy jsou vybaveny stojany na kola (budova odboru dopravy, hlavní budova na Masarykově náměstí), budovy ZŠ a MŠ až na výjimky stojany na kola vybaveny nejsou.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V Jihlavě se postupně rozšiřuje počet stojanů pro cyklisty u veřejných budov a vznikají místa s uzamykatelnými cykloboxy. I přes tuto snahu je ve městě stále řada míst, která touto infrastrukturou pro cyklisty nedisponují.


Přeprava cestujících v MHD je zajišťována 100% bezbariérovými vozy a každoročně roste počet bezbariérově upravených zastávek MHD.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Postupně jsou realizovány určité aktivity za účelem zlepšení situace. Povedlo se zrealizovat nasvětlení všech významných přechodů, rozšiřuje se počet bezbariérových úprav. V některých případech chybí více kreativní práce s veřejným prostorem a větší odvaha pro jeho radikálnější proměny. Některé prostory (nejen) v historickém centru by mohly být více pojaty podle principů "sdíleného prostoru".

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Obecně lze říci, že stávající počet a umístění laviček, košů a cyklostojanů je dostačující. Město doplňuje stojany dle požadavků veřejnosti, škol či úřadů. Ve městě je prozatím absence míst s možností rychlé opravy kola, volně přístupné pumpy, cykloboxy atd.

Veškerá mobiliář je postupně obnovován a doplňován, k tomu mimo jiné také slouží nová aplikace města pro hlášení závad, kterou lze najít na webových stránkách města, odkaz do aplikace je  https://hlaseni.tmapy.cz/#599565.

V roce 2019 byl aktualizován pasport mobiliáře, kdy v roce 2019 evidovalo město 331 laviček a 405 košů. V roce 2019 byly pořízeny dvě nové lavičky a 20 jich bylo vyměněno za nové. U košů bylo instalovaných 22 nových a 15 bylo vyměněno.

V červnu 2019 byla zprovozněná první nabíjecí stanice pro elektrokola, a to u Informačního centra Kulturního domu v Kopřivnice.

Nově vybudované cyklostojany městem Kopřivnice:

        2017 -   11

        2018 -   25

        2019 -   20

Město postupně upravuje veřejný prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pozadu nezaostáváme ani při infrastruktuře pro cyklisty, výčet aktivit a realizovaných projektů za poslední 3 roky jsou zpracovány v příslušných aktivitách a v tabulce, která je přílohou tohoto bodu. Kopřivnice projednává zásadní projekty s veřejností a zabývá se také podněty z různých kulatých stolů, jako například Fórum Zdravého města atd.

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?
  50%

V rámci tohoto indikátoru posuzujeme 42 budov vlastněných městem a jim zřizovaných příspěvkových organizací.

1 x Městský úřad, jehož součástí je mimo jiné také Pošta, Úřad práce atd.: 100% (procento budov vybavených parkovací infrastrukturou pro cyklisty)

8 x Správa sportovišť Kopřivnice: 37,5%

3 x Středisko sociálních služeb Kopřivnice, jedná se o dva domy s byty zvláštního určení a jeden azylový dům: 0%

3 x Kulturní domy (Kopřivnice, Mniší, Vlčovice): 100%

8 x Základní a Základní umělecké školy (6+2): 62,5%

9 x Mateřské školy: 33,3%

1 x Dům dětí a mládeže: 100%

Další budovy ve vlastnictví města:

9 x (3 budovy Muzea, Komunitní centrum PětKa, Sociálně terapeutické dílny, Kabelová televize Kopřivnice, Dům podnikatelů, Ringhofferova vila, hřbitov Kopřivnice): 55,6%

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Kopřivnice v posledních třech letech postupně obnovuje a doplňuje infrastrukturu pro pěší a cyklisty, a to jak z vlastní iniciativy, tak i na podněty občanů, kteří mimo standardních metod, jako je písemný či osobní podnět, začali také hojně využívat aplikaci města pro hlášení závad. V této podoblasti byl zaznamenán pozitivní vývoj.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Doprovodná infrastruktura je velmi dobře evidovaná a probíhá jak její údržba, obnova, tak také její rozšiřování. Pozitivní trend je především u cyklostajanů u veřejných budov. Rozvoj a osazování doprovodné infrastruktury probíhá ve spolupráci s občany.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Přesný počet bude stanoven až na základě průzkumu. Tato situace je ovlivněna tím, že velké množství cyklostojanů není ve vlastnictví města. Jedná se například o stojany u obchodních domů, soukromých provozoven atd. Obecně lze říci, že stávající počet a umístnění je dostačující. Město doplňuje stojany dle požadavků veřejnosti, škol či úřadů.

Od roku 2017 má Informační centrum města Velké Meziříčí certifikaci "Cyklisté vítáni".

Ve městě je umístěno dopravní značení vyznačující cyklotrasy a komunikace pro pěší, na něž je povolen vjezd cyklistů.

U stávajících stojanů se nestává, že by byly plně obsazeny, vždy je v nich volné místo pro další kolo. Rovněž neevidujeme poptávku občanů po zřizování dalších stojanů na kola.

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?
  cca 80% veřejných budov ve Velkém Meziříčí

Parkovací infrastrukturou pro cyklisty je vybaveno asi 80 % veřejných budov ve Velkém Meziříčí (Radnice, Městská knihovna, Pošta, banky ve městě, Finanční úřad, obchodní domy, provozovny, firmy, u škol, na náměstí, atd.)


Tyto počty jsou postupně rozšiřovány.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město aktivně podporuje budování doprovodné infrastruktury dle požadavků veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Situace města Velké Meziříčí je také v podoblasti 4.1.2. dobrá. Přibližně 80 % veřejných budov je vybaveno parkovací infrastrukturou pro cyklisty (což je výrazný nárůst od posledního auditu, kdy byla hodnota 50 %), stejně tak řeší přístup pro hendikepované. Informační centrum města má certifikaci "Cyklisté vítáni". Město buduje komunikace pro pěší, na nichž je povolen vjezd cyklistů.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město využívá při budování infrastruktury, kromě odborných podkladů, rovněž výstupy z plánovacích setkání a kulatých stolů, veřejného projednání Desatera problémů města Chrudim s veřejností, akcí a kampaní Zdravého města - např. ETM a EDBA.

Po městě je instalován mobiliář -odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, hrací a fitness prvky. Všechen tento mobiliář je přístupný, je umístěn na veřejných plochách.

                                         KOŠE                   LAVIČKY

ROK 2016                            370                        157

ROK 2017                            370                        155

ROK 2018                            390                        167

V rámci pěších tras na podnět občanů bylo v období 2017 - 2018 umístěno po městě 20 nových laviček a 12 odpadkových košů.

Dle poptávky jsou po městě umísťovány i stojany na kola.

V rámci revitalizace přednádražního prostoru je pamatováno i na cyklisty - stojany pro cyklisty, včetně krytých stojanů.

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?
  ano

Vybrané budovy města jsou vybaveny cyklistickou infrastrukturou.

10 školských zařízení - 64 stojanů a 1 klec - 92% budov vybavených stojany pro cyklisty (1 škola nemá stojan)

3 budovy MěÚ - 100%  budov vybavených stojany pro cyklisty  (stojany, zvětšený prostor pro parkování v uzamykatelné kelci)

3 příspěvkové organizace města - 67%  budov vybavených stojany pro cyklisty

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Průběžně probíhají úpravy doprovodné infrastruktury pro pěší a cyklisty ve městě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město ralizuje plánované aktivity v oblasti podpory doprovodné infrastruktury. V hodnoceném období se podařilo na základě podnětů občanů instalovat 20 odpadkových košů a 12 laviček. Vybavenost městských zařízení pro cyklisty (stajany, klece) se taktéž zvyšuje.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město využívá při budování infrastruktury, kromě odborných podkladů, rovněž výstupy z konzultací s veřejností a odbornými partnery (Kulaté stoly o dopravě, projednávání investic s veřejností v místě realizace - Regenerace panelového sídliště Pokratice (RPSP), akce a kampaně Zdravého města).

V rámci pěších tras na podnět občanů bylo v období 2015-2017 umístěno po městě 30 nových laviček.

V rámci RPSP byl instalován mobiliář pro pěší - RPSP I.E - 14 laviček, 5 odpadkových košů, 3 herní prvky; RPSP II.E - 6 laviček, 7 odpadkových košů, 2 herní prvky, 4 fitness prvky, 6 lehátek, 6 tabulí, 2x stůl a dvě lavice; RPSP III.E - 24 laviček, 8 odpadkových košů, 6 herních prvků, 5 fitness prvků, 3 lehátka, 2 pergoly a víceúčelové hřiště.

V roce 2018 se bude realizovat "Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích (B+R)“ pro 118 kol.
V roce 2018 budou v prostorech MěÚ vybudovány parkovací stojany (4-5 kusů) s možností dobíjení elektrokol primárně určených pro e-kola zaměstnanců města.

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?
  ANO

- Vybrané budovy města jsou/budou vybaveny cyklistickou infrastrukturou.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Průběžně probíhají úpravy doprovodné infrastruktury pro pěší a cyklisty ve městě. Město dále připravuje konkrétní kroky k vybudování doprovodné cyklistické infrastruktury v budovách městského úřadu. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury jsou realizovány, prvků mobiliáře postupně přibývá.

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Podpora veřejné dopravy je v současné době řešena prostřednictvím projektů statutárního města Jihlavy a Dopravního podniku města Jihlava. V období let 2017-2020 jsou realizovány následující projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace:

Dopravní terminál – ul. Na Dolech, Jihlava (Statutární město Jihlava). Stavba obsahuje vybudování dopravního terminálu v lokalitě u vlakové zastávky Jihlava ‑ Staré Hory, který umožní cestujícím efektivní přestupy mezi osobní vlakovou, veřejnou linkovou a městskou hromadnou dopravou při zajištění návaznosti na cyklistickou a pěší dopravu. V rámci projektu byl vybudován objekt dopravního terminálu s uzavřenou čekárnou a sociálním zařízením, venkovním krytým prostorem s mobiliářem pro cestující. Nově byla vybudována bezbariérová výstupní zastávka MHD a dvě stávající zastávky pro linkové autobusy byly doplněny o přístřešky pro cestující. Součástí projektu bylo vybudování 4 cykloboxů a 5 stojanů pro kola a doplnění navazujících chodníků. Informace o projektu jsou uvedeny na webových stránkách města pod odkazem https://www.jihlava.cz/dopravni-terminal-ul-na-dolech-jihlava/d-529074/p1=103674.

Statutární město Jihlava v současné době připravuje další projekty podporující veřejnou dopravu, a to rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever s cílem napojení průmyslové zóny na stávající trolejbusovou trať a vybudování tří nových dopravních terminálů. Jedná se o centrální dopravní terminál v lokalitě městského nádraží ČD a dvou menších s cílem zvýšení komfortu cestujících v ulici Havlíčkova a u nádraží ČD,

Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě (Dopravní podnik města Jihlavy), které řeší zavedení nového trakčního trolejového vedení do ulice Vrchlického a současně bylo modernizováno trakční trolejové vedení v ulicích U Cvičiště, S. K. Neumanna, Jiráskova a Na Dolech v Jihlavě. Celková délka řešeného trolejového vedení je 2,1 km. Nová trolejová trať umožňuje napojení výše uvedených sídlišť přes nemocnici a polikliniku s centrem města. Zároveň dochází k přímé návaznosti na železniční dopravu (zastávka Jihlava – Staré Hory na trati Jihlava – Veselí nad Lužnicí). Informace o projektu jsou uvedeny na webových stránkách města pod odkazem https://www.jihlava.cz/rozsireni-trolejove-dopravy-v-jihlave/d-534173/p1=103674.

Inteligentní zastávky v Jihlavě (Dopravní podnik města Jihlavy), který řeší zavedení inteligentního informačního systému na zastávkách MHD s největším obratem cestujících. Elektronické panely jsou umístěny na zastávkách Masarykovo náměstí horní (v obou směrech), Masarykovo náměstí dolní (pro trolejbusy v obou směrech, pro autobusy směrem na jih), Masarykovo náměstí (pro autobusy směrem na sever), Březinova, konečná (ve směru do centra), Hlavní nádraží ČD (ve směru do centra), Březinova (ve směru do centra), Demlova (ve směru do centra), Brněnský kopec (ve směru do centra), Chlumova (v obou směrech), Kaufland (v obou směrech), S. K. Neumanna (v obou směrech), Dům zdraví (ve směru do centra), Poliklinika (ve směru do centra) a Dům kultury (ve směru z centra). Informace o projektu jsou uvedeny na webových stránkách města pod odkazem https://www.jihlava.cz/inteligentni-zastavky-v-jihlave/d-534174/p1=103674

Většina hlavních a vytížených zastávek je bezbariérová. Všechna vozidla MHD jsou vybavena komunikačním zařízením pro nevidomé. Vývoj počtu nízkopodlažních vozidle je uveden v tabulce níže.

Vývoj počtu bezbariérových vozidel zajišťujících MHD v letech 2017-2019

Rok

Počet nízkopodlažních trolejbusů

Počet všech trolejbusů

Podíl nízkopodlažních trolejbusů

Počet nízkopodlažních autobusů

Počet všech autobusů

Podíl nízkopodlažních autobusů

Podíl nízkopodlažních vozidel

2017

29

29

100%

27

31

87%

93%

2018

29

29

100%

36

40

90%*

94%

2019

29

29

100%

36

40

90%*

94%

*ve vozovém parku DPMJ zůstávají poslední 4 vysoko podlažní autobusy. Tyto autobusy nejsou nasazovány na běžné linky a tvoří pouze provozní zálohu.

 

Uvedená procenta bezbariérovosti vozidel MHD vychází z absolutního počtu vozidel v majetku DPMJ, avšak vzhledem k faktu, že se jedná pouze o záložní vozidla, je možno uvažovat o takřka 100% bezbariérové dopravě.

Zdroj dat:

http://www.dpmj.cz/www/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=65

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?
  Podíl bezbariérových trolejbusů 100 % Podíl bezbariérových autobusů 100 % Podíl bezbariérových vozidel celkem 100 %
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Jihlava byla v roce 2011 prvním českým městem, které mělo 100 % bezbariérový vozový park trolejbusů. V autobusové trakci slouží poslední 4 vysokopodlažní vozidla pouze jako záloha.

Jihlava aktivně  pracuje na přípravě stavby nového Centrálního dopravního terminálu s nadregionálním významem.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Vozový park MHD je kvalitní, prakticky všechny vozy jsou nízkopodlažní s výjimkou několika záložních autobusů. Park trolejbusů byl komplexně obnoven v letech 2009 až 2011, postupně tak začnou vozy během několika let dosahovat konce své standardní životnosti. Připravuje se rozšíření provozu o nové parciální trolejbusy, z nichž část nahradí autobusy. Klimatizace provozu pro cestující se vyskytuje pouze u nejnovější série CNG autobusů.
Nedostatečně je třeba hodnotit provázanost jednotlivých subysystémů veřejné dopravy, i když zde hlavní roli sehrává přístup Kraje Vysočina a město má jen velmi omezené možnosti situaci změnit. Jediná návaznost páteřní MHD na vlaky je na konečné linek A a D na Hlavním nádraží, v zast. Staré hory je vazba na linku autobusů, městské nádraží není obsluhováno MHD vůbec, ačkoliv  zastávku má vybudovánu. Vybudování centrálního terminálu VHD je ve fázi projektu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Kopřivnice při absenci MHD spolupracuje s jednotlivými dopravci autobusové i vlakové dopravy, koordinátorem integrovaného dopravního systému (KODIS) na zapracování všech připomínek v oblasti příměstské autobusové a vlakové dopravy, a to hlavně v oblasti dostatečného počtu linek k zajištění bezproblémové veřejné dopravy v našem městě a bezprostředním okolí. Všechny příměstské linkové autobusy obsluhující město jsou nízkopodlažní a nízkoemisní (EEV). Kompletní vozový park dopravce byl obnoven na konci roku 2018. Všechny vozidla mají USB sloty a Wi-fi. Jednání vede město také v oblasti úprav výpravních budov, a to hlavně pro zlepšení užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

V Kopřivnici jsou dva hlavní dopravní uzly:

·  první je v úseku Štefánikova - Nádražní, jedná se o propojení autobusového nádraží a vlakové zastávky, tento uzel je bezbariérově napojen projektem Bezbariérové město a vede zde i cyklostezka,

·  druhý uzel se nachází částečně na ulici Štefánikova u Polikliniky a částečně na ulici Hanse Ledwinky, opět se jedná o propojení vlakové a autobusové dopravy s napojením dopravy pěší ovšem bez komunikací pro cyklisty, tento uzel je bariérový, v roce 2012 proběhla celková rekonstrukce autobusových zastávek na ulici Štefánikova včetně okolních chodníků a veřejného prostranství, i když došlo k výraznému zlepšení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, stále chybí úprava budovy ČD, která je stále bariérová a město nemůže ovlivnit úpravu teto budovy, jelikož není v jeho majetku.

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?
  100%
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

I když město nemůže přímo ovlivnit vozový park dopravce, úzce s ním i s Koordinátorem IDS (Kopřivnice je zaintegrována do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje – IDS MSK) spolupracuje. Postupně jsou realizovány a opravovány přístupové chodníky k autobusovým zastávkám v Kopřivnici vč. místních částí pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, a to i včetně autobusových zastávek a přechodů pro chodce viz bod 4.1.1. a příloha bodu 4.1.2 (Seznam akcí 2017 – 2019). Oba výše uvedené přestupní uzly jsou doplněny informačními tabulemi pro autobusy a zároveň vlaky, a to včetně aktuálního zpoždění. Město každoročně podporuje zvyšování komfortu veřejné hromadné dopravy, a to zásadním způsobem.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

I řesto, že město neprovozuje vlstní MHD, je jeho kvalita, díky aktivnímu vyjednávání, na velmi dobré úrovni. Kromě vozového parku, probíhají i opravy a rekaonstrukce přestupních uzlů a zastávek, tak aby splňovaly požadavky na bezbariérovost. Aktivity města v této oblasti hodnotím pozitivně.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí neprovozuje MHD, ani jinou veřejnou dopravu (je pouze objednatelem), proto není schopno přímo ovlivnit podíl nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě. MHD provozuje společnost ZDAR, a.s.. V současné době jsou v provozu 3 linky. Zastávky a taktéž jízdní řád těchto linek je neustále přizpůsobován aktuálním potřebám obyvatel. Je zajištěna dostupnost MHD pro pěší po celém městě.

MHD ve městě je využívána jak pro dopravu do škol, tak do zaměstnání. Jízdní řád i zastávky jsou přizpůsobeny dle potřeb obyvatel. Do průmyslové zóny byl prodloužen spoj MHD a vybudována BUS zastávka, taktéž do nové obytné lokality Hliniště.

Vozový park je kvalitní, neboť jsou využívána stejná vozidla jako na krajských linkách. Vzájemná vazba vlak x linkové autobusy x MHD funguje dobře. Lze přestupovat v jednom místě nebo s velmi krátkou docházkovou vzdáleností.

Nízkopodlažní přeprava - přepravce disponuje cca 20 % nízkopodlažních přepravních prostředků z celkového počtu přepravních prostředků MHD. Přepravce dle aktuální situace k zajištění MHD přistavuje aktuálně volné přepravní prostředky. Při konzultaci tvorby objednávky na další rok přepravce sdělil, že vzhledem k situaci na trhu práce má především problémy zajistit služby (řidiče). Pokud by město požadovalo zajistit dopravní obslužnost nízkopodlažními přepravními prostředky, musí si je pořídit z vlastního rozpočtu. Od 1.1.2021 bude na Vysočině spuštěn nový integrovaný systém  dopravy cestujících ( „Veřejná doprava Vysočiny“) a zde se již počítá s pořízením nových nízkopodlažních vozidel. Zde vidíme posun do budoucna.

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?
  20% nízkopodlažních přepravních prostředků.

Město je v této věci závislé na stávajícícm vozovém parku dopravce, pokud by si objednalo nový nízkopodlažní autobus pro MHD, zásadním způsobem se to promítne do ceny služby za 1 km, a tedy i do ceny jízdného.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Vozový park je kvalitní, vzájemná vazba vlak x linkové busy x MHD funguje. Značených zastávek je dostatek. Dostupnost MHD je po celém městě.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

U zajišťování provozu MHD je město Velké Meziříčí pouze objednatelem služeb. Městu se však daří přizpůsobovat jízdní řád a trasy a zastávky linek potřebám obyvatel a pokrýt službami MHD celé město včetně nových lokalit (např. obytná lokalita Hliniště). Kvalitativní zlepšení lze očekávat s pořízením nízkopodlažních vozidel v rámci IDS – Veřejná doprava Vysočina (zapojení nízkopodlažních vozidel je očekáváno od začátku roku 2021).

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Provozovatelem MAD ve městě je společnost Arriva Východní Čechy a.s.  Město Chrudim má uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby o provozování MAD do konce roku 2022. Finančně se podílíme na jejím provozu. Změny jízdních řádů probíhají na základě projednání mezi oběma stranami.

Od 1. 9. 2011 jsou autobusy plně nízkopodlažní, bezbariérové, splňují normu Euro 5, jsou všechny nové a jsou připraveny i na komunikaci mezi autobusy a zastávkami. Je uvažováno s elektronickými info panely, které budou umístěny na významnějších zastávkách.

Ve městě je jeden hlavní dopravní uzel v ulici ČSA. Tento uzel umožňuje přestup mezi vlakovými a autobusovými spoji i MAD.

Vazby mezi jednotlivými druhy dopravy jsou zachovány. Město Chrudim provozuje MAD, která je využívána jak pro dopravu do škol, tak do zaměstnání. Do průmyslové zóny byl prodloužen spoj MAD a vybudována BUS zastávka. Na přání veřejnosti byla vybudována nová MAD zastávka v ulici Škroupova – zkrátila se tak i doba jízdy v MAD linkách. Trasy se vyhnou oblastem s hustým provozem.

MAD Chrudim je integrována v systému integrované dopravy v Pardubickém kraji. Je zaveden integrovaný systém IREDO (Integrovaná Regionální Doprava, jehož organizátorem je Pardubický kraj.

V roce 2017 došlo k přestavbě autobusové zastávky v ulici V Tejnecku na bezbariérovou se zvýšenou nástupní hranou a autobusovým obrubníkem k těsnému najetí autobusu k nástupní hraně.

V roce 2019 začne velká rekonstrukce prostoru před železničním nádražím v ulici ČSA pro vytvoření lepších přestupních vazeb z městské autobusové dopravy na vlaky a příměstskou autobusovou dopravu. Součástí je vybudování 44 stojanů na kola, některé i zastřešené. Výstavba parkovišť P+R, zlepšení stavu chodníků k těmto parkovištím. Vše bude bezbariérové. Umístí se zde 4 stání pro nabíjení elektrovozů.

Kontrola funkčnosti vybavení autobusu je pravidelně kontrolována TyfloCentrem Pardubice, o.p.s. a dopravce případnou závadu neprodleně opravuje.

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?
  8 vozidel

Všechna vozidla jsou nízkopodlažní, vybavena naklápěním a ruční rampou k nástupu cestujícího na vozíku.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní.

Obec přispívá k budování infrastruktury pro environmentálně šetrné druhy dopravy. Je pamatováno i na osoby se sníženou pohyblivostí. Postupně dochází k budování nových cyklostezek. U škol jsou budovány bezpečné přechody - vyvýšené, osvětlené.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

MHD - autobusy jsou plně nízkopodlažní a splňující standart EURO 5. Došlo k rekonstrukci 1 zastávky a připravuje se rekonstrukce před železničním návražím.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V roce 2015 proběhla modernizace a dostavba autobusového nádraží včetně vybudování P+R a K+R. Vzniklo sociální zázemí, nový informační systém i pro  handicapované cestující. Autobusové nádraží se nachází v těsném sousedství vlakového nádraží. 

MHD je v Litoměřicích zajištěna nízkopodlažními autobusy, které splňují normy EURO 5 nebo EURO 4 (konkrétně 2 ks vozidel SOR BNG 10.5 (pohon na CNG), rok výr. 2013, dále je v dopravních sedlech u části spojů využíván 1 ks vozidla SOR BN 9.5 (pohon na naftu), r. v. 2008.

Po uzavření smlouvy s advokátní kanceláří, která povede zadávací řízení na nového provozovatele MHD, bude vyhlášena soutěž. Dle momentálního stavu přípravy dokumentace by měly být v budoucnu v provozu využívány 4 linky namísto současných dvou, měla by vzniknout linka obsluhující malým autobusem Mírové náměstí a taktéž linka obsluhující více nákupní zóny (Na Soutoku, Kaufland). Provoz by měl být zajišťován v cca 20 - 30 minutových intervalech. 

V rámci Plánu udržitelné městské mobility bude (06/18) zpracována analýza MHD, více viz 4.2.1.

Probíhá rekonstrukce vlakového nádraží Litoměřice – horní nádraží pod správou SŽDC a ČD. 

MHD je rozvíjeno jako plnohodnotný způsob dopravy, je podporováno z rozpočtu města. Město se snaží povzbudit obyvatele k využívání MHD (v rámci ETM probíhá akce MHD zdarma na Den bez aut). 
Při schvalování JŘ je dbáno na návaznost na spoje jiných "dálkových" linek BUS a taktéž spojů vlakových (vše primárně u spojů "pracovních" - ráno + odpoledne), nelze při současném počtu vozidel BUS zajistit návaznosti MHD na veškeré spoje ostatních druhů dopravy. Budoucí krátké intervaly by však měly návaznost zajistit. Napojení na IDS Ústeckého kraje již zástupcům kraje přislíbeno, ovšem až v okamžiku nově uzavřené smlouvy s novým dopravcem na delší období, kde bude vybavení kompatibilním odbavovacím systémem samozřejmostí. Současná smlouva je uzavírána v režimu mimořádné situace vždy na max. dva roky.

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?
  100 %

 

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Nově zrekonstruované autobusové nádraží leží v těsné blízkosti vlakového nádraží Litoměřice - město, což podporuje multimodalitu. Na nádraží jsou zajištěny i možnosti parkování pro automobily a jízdní kola. Další koordinace mezi jednotlivými druhy dopravy bude plánována v rámci vznikajícího PUMM Litoměřice. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Došlo k rekonstrukci aut. nádraží s multimodálními vazbami a probíhá rekonstrukce horního vlak. nádraží. Komfort samotného MHD se však od posledního hodnocení zásadně nezlepšil, mj. se nezměnilo trasování a taktování, ani napojení na Dopravu ÚK.

4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ve sledovaném období došlo k vybudování parkovišť v ulici Zimní s kapacitou 46 osobních vozidel, ulici Hálkova v části města Helenín s kapacitou 12 stání a ulici Březinova s 6 podélnými stáními. Pro příležitostné parkování dále může sloužit manipulační plocha v ulici Telečská v lokalitě Skalka.   Součástí vybudovaných parkovišť jsou vždy vyhrazená stání pro osoby těžce tělesně postižené. Dále došlo k vybudování parkovacího pruhu v ulici Wolkerova a Úprkova.

V roce 2019 město dokončilo projekt Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava, Kapacita parkoviště činí 110 parkovacích míst, která poskytnou uživatelům přímou možnost přestupu na spoje MHD. Součástí tohoto projektu vybudování příjezdové komunikace k parkovišti, přístupových chodníků, dvou autobusových zastávek MHD včetně komunikace pro pěší s přechodem pro chodce veřejného osvětlení a informačního systému pro parkování. Informace o projektu jsou uvedeny na webových stránkách města pod odkazem https://www.jihlava.cz/vybudovani-parkoviste-p-r-ul-zizkova-jihlava/d-528704/p1=103674

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V posledních letech se realizovala řada investičních akcí, v jejichž rámci došlo k výraznému nárůstu počtu parkovacích míst. V současné době je vybudováno první parkoviště P + R.

Již od roku 1993 funguje ve velké části historického centra pěší zóna, přičemž vjezd do části této zóny je v daných časových intervalech omezen i pomocí fyzických zábran.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Jsou činěny postupné kroky k rozšíření nabídky parkovacích míst, zlepšení je možné v koncepci P+R, která by měla být cenově výhodnější než parkování přímo v centru nebo jeho těsné blízkosti. Nicméně, vzhledem ke kompaktním rozměrům centra města je možno v něm uvažovat i s koncepcí parkování Park and Go za současného "vymístění" parkujících vozidel z historických ulic centra.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V současné době je veškeré parkování a odstavování vozidel realizováno na povrchu, a to buď jako parkoviště nebo parkovací pruhy na komunikacích. Stávající stav je podrobně popsán v Plánu udržitelné městské mobility (právě probíhá proces SEA) a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice (předpoklad schválení březen 2020). Aktuální verze obou dokumentů je k nahlédnutí na webových stránkách http://mobilita-koprivnice.cz/dokumenty/.

V rámci strategických dokumentů, které se týkají dopravy je popsána stávající situace a navržená možná řešení.  Nejnovějším z těchto dokumentů je Koncepce statické dopravy města Kopřivnice, která byla dokončena v prosinci roku 2019 a březnu roku 2020 bude předložena ke schválení do rady města. V rámci této koncepce byl realizován dopravní průzkum, a to jak odstavovaných vozidel, tak i dopravního chování obyvatel (vzorek 300 domácností). Je zde vyhodnocen stávající stav a navržena možná řešení jak v rozvoji parkovacích ploch, tak i v regulaci parkování v centrální části města i na sídlištích.

Jako první krok bylo v roce 2013 zavedeno časově omezené stání v centru města a dále v roce 2014 regulace parkování pomocí rezidentních a abonentních karet. Zvažovaná regulace pomocí parkovacích automatů a zpoplatněním parkovacích míst v centru města by se měla realizovat v závislosti na schválení tohoto dokumentu. Dále se předpokládá rozšíření rezidentního a abonentního stání. V celém městě je dále zakázáno stání nákladních vozidel nad 3,5 tuny mimo parkoviště tomu vyhrazené. Na největších sídlištích ve městě bylo regulováno také odstavování dodávek, které zde způsobovaly problémy v průjezdnosti komunikací, a to hlavně pro vozidla svozu odpadu a integrovaného záchranného systému.

Koncepce bude po schválení zveřejněna na webových stránkách města, stejně jako ostatní strategické dokumenty.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město postupnými kroky zavádí regulaci parkování v centrální části města. Do budoucna bude nutné zásadním způsobem řešit regulaci parkování také v sídlištích. Město připravuje několik projektů na realizaci odstavných parkovišť. V blízké budoucnosti lze předpokládat realizaci vícepodlažního parkování (etážové stání). Každoročně město realizuje stavbu jednoho až dvou nových parkovišť v ceně cca 10 mil. Kč. V této podoblasti je město velmi aktivní a lze ji hodnotit pozitivně.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Od posledního hodncení lze pozitivně vnímat to , že byly zpracovány pro tuto oblast strategické dokumenty. Samotné realiazce byly v hodnoceném obdoví spíše kosmetické. Je nyní důležité jak se město zachová po schválení dokumnetů Plán udržitelné mobility a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice. I nadále je problémem parkovní na sídlištích, resp. rezidentní stání.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Parkoviště B+R, K+R a P+R ve Velkém Meziříčí oficiálně označena nejsou (Město Velké Meziříčí je malé město a centrum se dá zdolat za 15 minut) .

S ohledem na omezené plochy v centru města i v sídlištích se projevuje nedostatek parkovacích míst, což je způsobeno zejména trvalým nárůstem počtu vozidel na počet obyvatel.

Z hlavních směrů Třebíč, Jihlava, Brno jsou vozidla odstavována na označených parkovištích (zdarma), tak i podél komunikací . V některých lokalitách je parkování časově omezeno. Vjezd na náměstí je zpoplatněn. Postupně dochází k rozšiřování počtů parkovacích míst v jednotlivých lokalitách města (bývalý areál Svit, městský hřbitov, sídliště atd.)

Ve městě jsou zóny s označením "30" ke zklidnění provozu, kde v těchto zónách je také upravováno odstavování vozidel.

U autobusového, vlakového nádraží, ale i na jiných místech ve městě, jsou zřízeny stojany pro kola.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město postupnými kroky reguluje parkování prozatím hlavně v centrální části města. Ve městě jsou zóny "30".

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Oblast dopravy v klidu je podoblastí, kde je situace ve městě Velké Meziříčí uspokojivá. Město bohužel nevyužívá více různých nástrojů managementu parkování (tedy regulace parkování a hospodaření s parkovacími místy), především zpoplatnění parkování a podpory krátkodobého parkování (omezování dlouhodobého parkování zvláště v centrálních částech města). Pozitivem je zřizování zón "30", ty však nejsou primárním řešením dopravy v klidu. 

Parkovací místa není možné stále rozšiřovat vzhledem k omezenému prostoru města. Příprava Plánu udržitelné mobility města je příležitostí, jak koncepčně řešit nabídku parkování jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky města. PUMM by měl stanovit možné nástroje včetně případného využití nástrojů managementu parkování, zřízení pěších zón atd.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Parkování je umožněno na povrchu formou parkovacích pruhů a pásů, je vybudován regálový parkovací dům v ul. Hradební (90 míst).

Velká parkovací plocha pro návštěvníky centra je především v místě tzv. Moravovy zahrady. V rámci rekonstrukce hotelu Bohemia s předpokladem do 2022 vznikne parkovací dům s 90 místy, s možnosti parkování pro veřejnost (příspěvek od města).

Je vybudována pěší zóna v centru města - Resselovo náměstí a okolní ulice, pěší zóna v lokalitě bytové zástavby Píšťovy.

Jsou zřízeny „zóny 30“ (např. rozšířené centrum města, ul. Na Výsluní, ulice Dr. Václava Peška, Víta Nejedlého, ulice Vaňkova, ulice Čs. armády).

B&R není, ale u autobusového a vlakového nádraží jsou zřízeny stojany pro kola.

U železniční stanice v ulici ČSA jsou zřízena 2 místa K+R. Nově po dostavbě terminálu veřejné dopravy bude zřízeno i P+R.

V rámci výstavby terminálu veřejné dopravy v ulici ČSA vznikne 44 stojanů pro kola a místa K+R. a P+R.

Obytné zóny jsou zřizovány při rekonstrukcích ulic (od r. 2009 Filištínská, v r. 2013 Revoluční, r. 2015 ulice Přemysla Otakara, 2018 obytná zóna v Markovicích při výstavbě nové lokality 20 RD), dále je zřízena obytná zóna v ul. Husova, ulice Topolská - sídliště.

Je platné nařízení o placeném stání na místních komunikacích, regulace parkování v centru města probíhá formou parkovacích karet a automatů. Při placení je nutné zadat SPZ. Platit je možné hotově, kartou nebo přes aplikaci clickpark.cz.

Problémem zůstává parkování v sídlištích. Připravujeme setkání s veřejností zaměřená na představení systému parkování v daných lokalitách v parkovacích domech.

http://www.tschrudim.cz/index.php?oid=5813002

Co se týká sazeb za parkovné je stávající stav stabilizován. Nové vedení města se seznamuje s problematikou parkování a chce se situací něco dělat. Vybrané peníze z parkování plánuje dávat do fondu z kterého se pak budou hradit další nová parkovací místa.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Vznikají nové plochy K+R a P+R. V rámci veřejného terminálu dopravy vzniknou nová místa pro uložení kol. Problémem zůstává parkování v sídlištích.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Doprava v klidu je průběžně řešena a zlepšována. Došlo k rozšíření zón Tempo 30, k vybudování K+R. V příppravě je vybudování P+R. Problémem nadále zůstává parkování na sídlištích.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Pěší zóna se vyskytuje pouze v centru města a v současnosti se neuvažuje o jejím rozšíření.

Od roku 2016 byly vybudovány P+R a K+R v rámci projektu "Litoměřice - modernizace  a dostavba autobusového nádraží" (P+R celkem 79 z toho 4 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 11 parkovacích míst K+R a 6 pro Taxi službu) a K+R vybudovaný v rámci projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy - Palachova ulice" (nachází se v Sovově ulici před ZŠ Lingua Universal - 1 ks). 
Byla podána žádost o dotaci na systém P+R “Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“ pro 173 parkovacích míst pro OA a 20 parkovacích míst pro kola.
V rámci PUMM bude (03/2018) zpracována vstupní analýza dopravy v klidu.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Vznikají nové plochy P+R a K+R. Další opatření budou navržena v rámci PUMM Litoměřice.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Spolu s rekonstrukcí aut. nádr. byly vybudovány P+R a K+R. Parkování (v centru i na sídlišti) je jeden z nejvýraznějších přetrvávajících problémů.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy

/řízení poptávky po dopravě/
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Počet cestujících v MHD neustále mírně narůstá, cena jízdného se také neměnila. Síť MHD obsluhuje rovnoměrně celé městské území po všechny dny v  týdnu. Nyní se projektuje rozšíření trolejového vedení na Bedřichov. Zde je počítáno s nasazením tzv. parciálních trolejbusů, které budou obsluhovat místní část Pávov.

Město má zavedený fungující systém rezidentského parkovacího stání a nyní pracuje na jeho rozšíření. V červnu loňského roku byl dokončen SUMP.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Systém MHD ve městě je kvalitní, v rámci možností probíhá zlepšování podmínek i pro ostatní druhy dopravy. Dlouhodobou bolestí je chybějící prostorová a tarifní integrace systémů veřejné dopravy, což je však primárně odpovědnost kraje, nikoliv města. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město může z důvodu absence MHD ovlivnit snížení IAD pouze v doplňování infrastruktury pro alternativní druhy dopravy (cyklisté a chodci). Veřejnou dopravu podporuje hlavně realizací bezbariérových chodníků, přepravních uzlů, autobusových zastávek atd.

Město Kopřivnice při absenci MHD spolupracuje s jednotlivými dopravci autobusové i vlakové dopravy, koordinátorem integrovaného dopravního systému (KODIS) na zapracování všech připomínek v oblasti příměstské autobusové a vlakové dopravy, a to hlavně v oblasti dostatečného počtu linek k zajištění bezproblémové veřejné dopravy v našem městě a bezprostředním okolí.

Další možností je regulace parkování motorových vozidel v nejvíce exponovaných částech města, jednou z nich je bezpochyby centrum. Zde má město ještě rezervy, i když za posledních několik let došlo alespoň k částečné regulaci právě v centru města. Město má zpracováno několik strategických dokumentu zabývajících se dopravou, před schválením je také  Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy města, která navrhuje mimo jiné i systém regulace parkování (předpoklad zavedení v roce 2020). Kopřivnice realizuje každé dva roky průzkum veřejného mínění mezi obyvateli města Kopřivnice v kombinaci s vyhodnocením společného Evropského indikátoru ECI 1. V roce 2013, 2015, 2017 a 2019 proběhlo také dotazníkové šetření v rámci výpočtu indikátoru ECI A.3: Mobilita a přeprava místních obyvatel. Město má za cíl snižovat podíl IAD ve prospěch používání alternativních druhů dopravy, toto je také obsaženo ve vizi PUMM města, a to Kopřivnice - nejen město automobilů.

Ve městě byl do změny smlouvy, a tím i dopravce (12/2018) provozován cyklobus a skibus Beskydy:

Trasa cyklobusu - Nový Jičín - Příbor - Kopřivnice - Frenštát pod Radhoštěm - Velké Karlovice - Bílá - Turzovka (Slovensko)

Trasa ski busu - Nový Jičín - P - Kopřivnice - Frenštát p. Radhoštěm - Čeladná - Bílá

Město již několik měsíců vede jednání s dotčenými obcemi a KÚ MSK o znovuzavedení těchto linek. Předpoklad zahájení provozu je již od 06/2020. Cyklobusy i skibusy byly provozovány jako běžné autobusové linky a mohli je využít k přepravě jak cykloturisté s jízdními koly či lyžaři s lyžemi, tak i pěší turisté a všichni ostatní cestující.

Jako celek lze i tuto oblast hodnotit pozitivně.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město má v tomto ohledu poměrně stíženou roli, jelikož neprovozuje vlastní MHD a je odkázáno na vyjednávání s externími odavateli. Co se týče nabídky veřejné dopravy lze konstatovat, že stav zlepšující se a počet spojů je dostačující. Na základě vyhodnocování indikátorů mobility obyvatel je stav více méně konsttatní, kdy podíl udržitelných modů dopravy kolísá kolem 60%, což v kontextu obdobných měst není špatné. Nicméně z  hlediska časového porovnání není trend rostoucí.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Problematika MHD je řešena v rámci možností na dobré úrovni. Jsou uspokojovány potřeby obyvatel, co se týče dostupnosti zastávek a počtu spojů, informačních tabulí.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město se snaží využívat některé nástroje mobility managementu (řízení poptávky po dopravě), jako jsou poplatek za vjezd na náměstí nebo úprava linek MHD podle potřeb jejich uživatelů – cestujících. Také zpracovává svůj první Plán udržitelné městské mobility (PUMM), tento plán obvykle slouží jako hlavní dokument pro strategické řízení poptávky po dopravě.

Data o přepravě osob v MHD však naznačují, že se nedaří místní obyvatele motivovat k většímu využívání MHD (resp. počet přepravných osob MHD v čase klesá), velkým problémem je také nárůst počtu parkujících automobilů ve městě. Zde by mohly pomoci právě nástroje mobility managementu: velkou příležitostí může být připravovaný PUMM, který by měl identifikovat hlavní problémy v dopravě, jejich příčiny a navrhnout koncepční řešení pro zlepšení dopravní situace a podporu udržitelné městské mobility.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě usiluje o rozvoj MAD jako základního dopravního prostředku, podporuje pěší a cyklistickou dopravu zvyšováním její dostupnosti, bezbariérovosti a bezpečnosti. Finanční podpora MAD dlouhodobě mírně roste. V rámci využívání MAD jsou finančně zvýhodněni senioři. Cílem města je zvyšovat podíl cestujících využívajících tento způsob dopravy. V rámci ETM je jeden den MAD zdarma.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

MHD je zapojena do integrovaného systému, je připravena rekonstrukce terminálu před nádražím, která by mohla situaci v oblasti MHD výrazně zlepšit. Z hlediska přepravených cestujících je trend mírně rostoucí. V oblasti vozového parku je situace velmi příznivá. Z hlediska dalších rozvojových projektů je jejich zpracování a realiazce závislá na dobudování obchvatu města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město dlouhodobě usiluje o rozvoj MHD jako základního dopravního prostředku, podporuje pěší a cyklistickou dopravu zvyšováním její dostupnosti, bezbariérovosti a bezpečnosti. Finanční podpora MHD dlouhodobě mírně roste. V rámci využívání MHD jsou finančně zvýhodněni vybraní uživatelé (děti, senioři apod.) s cílem zvyšovat podíl cestujících využívajících tento udržitelný dopravní mód. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město podporuje MHD a další alternativní druhy dopravy, nicméně (zvláště u stávajícího provozu MHD) je otázkou nakolik jsou prostředky vynakládány efektivně.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vozový park Jihlavské MHD je kompletně bezbariérový, čímž je MHD přístupná pro všechny obyvatele města. Ve městě byly v roce 2014 až 2019 zavedeny preferenční opatření (preference na světelně řízených křižovatkách, vyhrazené jízdní pruhy v souhrnné délce více než 2 km), která výrazně přispěla k eliminaci zpoždění. V letech 2016 a 2019 byly zavedeny 4 přímé expresní autobusové linky, které spojují největší jihlavská sídliště s průmyslovými zónami. Od roku 2010 nedošlo k úpravě cen MHD, které je v Jihlavě ve srovnání s obdobně velkými městy na nízké úrovni. Vývoj ceny plnocenného jízdního v jihlavské MHD je uveden v tabulce:

  

Rok

Nepřestupní jízdenka

Přestupní 60 min., papírová

30 dní

365 dní

papírová *)

elektronická **)

2017

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

2018

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

2019

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

2020

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

*) cena za 4 zastavkové úseky/cena za více než 4 zastávkové úseky

**) cena za 4 zastávkové úseky/cena za 8 zastávkových úseků/cena za více než 8 zastávkových úseků; při přestupu do 30 min. cena za další jízdu 30 % z plné ceny;

 

Počet cestujících v jednotlivých letech, počet ujetých km, počet cest na obyvatele a dotaci z rozpočtu města viz tabulka níže (zdroj dat http://www.sdp-cr.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/, rok 2019 DPMJ, a.s.).

Rok

Počet cestujících

Počet cest na obyvatele *)

Objem vozokm

Dotace na provoz MHD z rozpočtu města

2017

14 206 tis.

279

2 909 tis

68 mil. Kč

2018

15 466 tis

303

3 059 tis.

74 mil. Kč

2019

16 047 tis

315

3 023 tis

83 mil. Kč

 

*) počet obyvatel se mezi lety 2017-2019 byl uvažován 51 tis

 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?
  25,55%, IAD 29,4%, motocykl 0,7%, kolo 5,8%, chůze 38,6% 2017 – 14 206 tis. 2018 – 15 466 tis. 2019 – 16 047 tis
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
  řádově tisíce spojů MHD, VLD, vlak
 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
  2017 – 279 2018 – 303 2019 – 315
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Navzdory nízkým dotacím ze strany města počet cestujících každoročně roste. V roce 2019 došlo k nárustu počtu cestujících v MHD oproti roku 2018 o 4%.  Každoročně se zavádí nové preferenční bus pruhy a v roce 2019 došlo k zavedení dalších expresních linek do průmyslové zóny.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Místní MHD je na velmi dobré úrovni. Povedlo se výrazně zlepšit obsluhu průmyslových zón za městem. Obecně však vidím jako mírný nedostatek, že obsluha rozvojových oblastí (ať už průmyslových nebo rezidentních) se řeší nikoliv hned během jejich výstavby, ale až s určitým zpožděním.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ve městě Kopřivnice není MHD. Náklady na zřízení MHD, která by plně pokryla požadavky občanů a doplnila stávající příměstskou veřejnou dopravu jsou Komplexní dopravní studií města z roku 2009 odhadnuty na 6,5 mil. Kč ročně, které není město v současné době schopno uvolnit. Zavedení systému MHD je podmíněno doplněním infrastruktury (autobusové zastávky včetně doprovodné infrastruktury).  

Kopřivnice zajišťuje dopravní obslužnost města na základě Smlouvy zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ s účinnosti od prosince 2018, a to pro následujících 10 let. Smlouva procentuálně upravuje spoluúčast jednotlivých dotčených měst a obcí.

Veškeré autobusové a vlakové spoje nasmlouvané Moravskoslezským krajem jsou zaintegrovány do IDS MSK. Při použití elektronických karet je finančně zvýhodněno jízdné a navíc je možno mezi jednotlivými spoji přestupovat do 45min. bez opětovného zaplacení základní sazby.

Přestupní uzly jsou doplněny elektronickými informačními tabulemi pro autobusy a zároveň vlaky, a to včetně aktuálního zpoždění.

Město postupně upravuje stávající autobusové zastávky pro užívání osob se sníženou schopnosti pohybu a orientace a to včetně navazující infrastruktury.

 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?
  Pro obsáhlost dat jsou výsledky nahrány jako příloha tohoto bodu (ECI_A.3_2013-2019.ZIP) a pro příklad dáváme do indikátoru porovnání dělby přepravní práce, z které je zřejmé, že se zvyšuje podíl udržitelné dopravy na úkor dopravy neudržitelné.
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
  Počet spojů VHD rok 2019: pracovní den: 396 sobota: 147 neděle+svátek: 140
 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
  2019 - 1 050 468 cestujících

4.2.A

Město Kopřivnice neprovozuje MHD, tato je v dostatečné míře pokryta příměstskou veřejnou hromadnou dopravou, a to z důvodu polohy města Kopřivnice a jeho roli jako města z rozšířenou působnosti (ORP).

V indikátoru uvádíme roční proběh cestujících v Kopřivnických zastávkách. Jedná se o 1 050 468 cestujících. Z toho odborným odhadem cestuje 15% pouze v rámci města.

Z důvodu změny dopravce a jízdních řádů v roce 2018 u autobusové dopravy jsou adekvátní data pouze za rok 2019, dále budeme tento indikátor v příštích letech sledovat.

4.2.B

Počet spojů veřejné hromadné dopravy obsluhující zastávky v Kopřivnici vč. místních částí – rok 2019

Dopravní prostředek / den

Pracovní den

Sobota

Neděle + svátek

Autobus

355

110

108

Vlak

41

37

32

CELKEM

396

147

140

 

Město Kopřivnice neprovozuje MHD, tato je v dostatečné míře pokryta příměstskou veřejnou dopravou, a to z důvodu polohy města Kopřivnice a jeho roli jako město ORP.

V indikátoru uvádíme počty spojů u 22 linek příměstské autobusové dopravy a spoje vlakové dopravy na trati 325 Studénky – Kopřivnice – Štramberk – Veřovice.

Z důvodu změny dopravce a jízdních řádů v roce 2018 u autobusové dopravy jsou adekvátní data pouze za rok 2019, dále budeme tento indikátor v příštích letech sledovat.

4.2.D

Pro obsáhlost dat jsou výsledky nahrány jako příloha tohoto bodu a pro příklad dáváme do indikátoru porovnání dělby přepravní práce, z které je zřejmé, že se zvyšuje podíl udržitelné dopravy na úkor dopravy neudržitelné.

Město v roce 2019 v rámci Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice nechalo zpracovat dotazníkový průzkum, který byl zaměřen na dopravní chování respondentů. Jednalo se o počty každodenních cest, druhy používaných doprav, vzdálenosti atd. 

Kopřivnice také realizuje každé dva roky průzkum veřejného mínění mezi obyvateli města Kopřivnice v kombinaci s vyhodnocením společného Evropského indikátoru ECI 1. V rámci tohoto velkého sociologického průzkumu, jehož výsledky jsou zveřejněny na webu města, jsou obyvatele dotazování na intenzita využívání jednotlivých způsobů přepravy při pohybu po městě.

V roce 2013 až 2019 proběhlo dotazníkové šetření v rámci výpočtu indikátoru ECI A.3: Mobilita a přeprava místních obyvatel, kde jsou zpracovány veškeré výsledky pro tento indikátor.

ECI_A.3_2013-2019.ZIP

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře a lze ho hodnotit velmi pozitivně. Postupně doplňuje bezbariérovou infrastrukturu potřebnou k obsluze zastávek veřejné dopravy a spolupracuje na úpravách jednotlivých přepravních uzlů. Dále spolupracuje s dopravci na optimalizaci počtů spojů na jednotlivých linkách dle požadavků cestujících.

Město vyhodnocuje indikátor ECI A.3: Mobilita a přeprava místních obyvatel v rámci Místních indikátoru udržitelného rozvoje v dvouletém cyklu. Výsledné hodnoty ukazují, že výše uvedenými opatřeními se městu daří snižovat počet cest automobilem po městě na úkor udržitelné dopravy.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má v této oblasti složitou úlohu, protože neprovozuje vlastní MHD. I přesto musím pozitivně hodnotit, že se daří udržet velmi dobrý standard z hlediska spojení a přepravených osob v rámci veřejné dopravy (v poslední auditu se k číslům město dostávalo velmi obtížně, nyní je již sleduje). Město zároveň sleduje evropský indikátor ECI1, kde v rmci dvouletého cyklu monitoruje podíl udržitelné/neudržitelné mobility obyvatel. Zde je trend stabilizovaný. Po schválení a reallizaci strategických dokumnetů jako je Plán udržitelné mobility se dá předpokládat, že by trend mohl mírně růst.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

MHD ve městě Velké Meziřičí provozuje společnost ZDAR, a.s. MHD trvale jezdí za výhodnější ceny než krajské linky.

Je zavedena bezplatná přeprava seniorů ve věku nad 65 let s trvalým pobytem na území města, držitelů ZTP, ZTP-P, dětí do 6 let.

Děti do 15 let cestují se slevou a uvažuje se dokonce o bezplatné přepravě.

Schéma linek se aktualizuje dle aktuálních požadavků občanů. V současné době jsou v provozu 3 linky, které vykrývají dopravu dětí do škol a ze škol, pracujících na ranní i odpolední směny a také zpět.

V současné době je možné přestupovat mezi železnicí, linkovou dopravou  a MHD v jednom místě nebo s velmi krátkou docházkovou vzdáleností.

Připravuje se integrace MHD Velké Meziříčí s projektem VDV (Veřejná doprava Vysočiny).

Problémem pro zlepšení v této oblasti je zřejmě pohodlný životní styl, kdy mnoho občanů využívá individální automobilovou dopravu i pro krátké cesty ve městě (nákupy, návštěva lékaře apod.).

 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?
  Ano
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
  Ano
 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
  Ano

4.2.A

Ano - MHD

4.2.B

Ano - MHD, VLD, vlak

Co se týče vlakových spojů ze zastávky Velké Meziříčí, jedná se o cca 26 spojů v pracovní den a 18 spojů o víkendu.

U autobusových spojů všemi směry projíždí nebo z Velkého Meziříčí vyjíždí v pracovní den cca 150 spojů, o víkendu je tento počet snížen zhruba na polovinu.

V rámci MHD Velké Meziříčí v pracovní dny 32 spojů, o víkendech MHD nejezdí.

4.2.D

V současné době je vybrán dodavatel na dokument Plán udržitelné dopravy ve Velkém Meziříčí. Požadované průzkumy budou provedeny v dubnu - červnu 2020, jako podklad pro tento dokument.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město podporuje zajištění MHD.

Finančně jsou zvýhodňováni vybraní uživatelé (děti, senioři,... - zdarma).

Hodnocení oponenta +1
Trend ↓ zhoršující se

Situace ve městě Velké Meziříčí je v oblasti podpory výkonů hromadné dopravy a MHD uspokojivá. Ve městě je železniční doprava, meziměstská autobusová doprava i MHD. Obyvatelé mohou využít desítky spojů veřejnou dopravou, a to i o víkendech. Bohužel se však dlouhodobě nedaří udržet počet přepravných osob MHD – za posledních 9 let dochází stabilně k jejich poklesu (viz data z indikátoru 4.2.A Přeprava cestujících v MHD). A to i přesto, že MHD trvale jezdí za výhodnější ceny než krajské linky, je zde přeprava seniorů nad 65 let  a dětí mladších 6 let zdarma atd. 

Zpracovávání Plánu udržitelné městské mobility (v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pro roky 2021–2028) může být vhodnou příležitostí, jak zjistit, jaké jsou důvody tohoto stabilního poklesu, a najít možná řešení, jak tento negativní trend zvrátit.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Je zavedena ve městě taktová doprava MAD Chrudim, která je koordinována s vlakovou dopravou a ostatní linkovou dopravou. Umožněn přestup v MAD do 30 min. zdarma na elektronickou kartu.

MAD je součástí Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje – systém Integrované regionální dopravy (IREDO).

Na autobusovém a vlakovém nádraží je elektronická tabule o spojích.

V roce 2013 byla vybudována zastávka Škroupova, v blízkosti je poliklinika a obchodní středisko. V roce 2015 byla vybudována zastávka v ulici Topolská, naproti hasičské zbrojnici a to na základě potřeb obyvatel z lokality ulice V Tejnecku. Ve městě jezdí 5 linek http://www.chrudim.info/mhd/

Ujeté km v městské autobusové dopravě Chrudim:

 • Rok 2010 - 241 000 km.
 • Rok 2011 – 241 240 km
 • Rok 2012 – 248 000 km
 • Rok 2013 - 240 000 km
 • Rok 2014 – 240 000 km
 • Rok 2015 – 241 000 km
 • Rok 2016 – 242 547 km
 • Rok 2017 - 238 142 km
 • Rok 2018 - 239 087 km

Počet přepravených cestujících:

 • Rok 2010 – 568 000
 • Rok 2011 – 567 000
 • Rok 2012 – 583 000
 • Rok 2013 – 545 000
 • Rok 2014 – 540 000
 • Rok 2015 - 545 000
 • Rok 2016 - 598 000
 • Rok 2017 - 624 000
 • Rok 2018 - 618 000

V tomto sčítání nejsou zahrnuti cestující, kteří přestoupilo v rámci IREDO z příměstských linek na MAD – od roku 2012 je zahrnuta MAD do systému IREDO. Je odhadováno, že dalších cca 30 až 40 tis.  cestujících cestuje na kartu systému IREDO

Více hodnocení z oblasti MHD je zahrnuto ve zprávě ke Společného evropského indikátoru A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících  http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2279

V rámci osvětové akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut je 22.9. MAD pro veřejnost zdarma - propagace alternativní dopravy.

 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?
  Data o počtu cest/obyvatele nejsou dostupná; data jsou nahrazena počtem přepravených osob – viz 4.2.A.
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
  219 spojů MAD
 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
  viz níže

4.2.A

Ujeté km v městské autobusové dopravě Chrudim:

 • Rok 2010 - 241 000 km.
 • Rok 2011 – 241 240 km
 • Rok 2012 – 248 000 km
 • Rok 2013 - 240 000 km
 • Rok 2014 – 240 000 km
 • Rok 2015 – 241 000 km
 • Rok 2016 – 242 547 km
 • Rok 2017 - 238 142 km
 • Rok 2018 - 239 087 km

Počet přepravených cestujících:

 • Rok 2010 – 568 000
 • Rok 2011 – 567 000
 • Rok 2012 – 583 000
 • Rok 2013 – 545 000
 • Rok 2014 – 540 000
 • Rok 2015 - 545 000
 • Rok 2016 - 598 000
 • Rok 2017 - 624 000
 • Rok 2018 - 618 000

4.2.D

V současné době prozatím neuvažujeme o uskuteční průzkumu dle ECI A3 z důvodu finanční náročnosti.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město dlouhodobě finančně podporuje zajištění MAD, zkvalitňuje a rozšiřuje její infrastrukturu, finančně zvýhodňuje vybrané uživatele (seniory) a připravuje projekty pro další rozvoj systému MHD.

Trend v počtu přepravených osob je v dle statistik v posledním roce mírně klesající i přes prováděná opatření.

Trend v ujetých kilometrech je stabilní. Je tedy zajištěna obslužnost a dostupnost MAD.

V současné době je možné přestupovat mezi železnicí, linkovou a MAD v jednom místě.

MAD je součástí integrovaného systému v Pardubickém kraji.

Snažíme se strategicky řešit dopravu i mobilitu ve městě - bude dále v závislosti na dobudování 2. etapy obchvatu, prostřednictvím grantů a dotací podporujeme NNO, které připravují akce pro veřejnost v duchu propagace udržitelných způsobů dopravy a mobility.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Podpora MHD je městem dlouhodobě nastavena. V současnosti je možné konstatovat, že trend je uspokojivý. Po realiazci rekonstrukce terminálu před nádražím, je možné předpokládat zlepšení stavu.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město dlouhodobě podporuje rozvoj kvalitní MHD, nicméně vzhledem ke své velikosti je přesně na hranici, jež je považována za efektivní (obecně je spodní limit na úrovni 25 tis. obyvatel).
Přesto je rozvoj MHD podporován z městského rozpočtu (dotace za ztrátu provozovatele MHD) - jsou poskytovány cenově zvýhodněné jízdenky pro děti a seniory a ZTP. Všechny vozy MHD jsou nízkopodlažní. V letech 2018-2019 je MHD provozována v mimořádném režimu (2 neúspěšná výběrová řízení) se smlouvou s dopravcem vždy na max. 2 roky., což značně omezilo možnosti města dále MHD rozvíjet a zkvalitňovat.                                                                        
V rámci připravovaného PUMM pro Litoměřice bude v r. 2018 trasování linek a kvalita služeb MHD analyzována a budou navržena konkrétní opatření, mj. nové linky MHD s využitím autobusů na elektřinu.
Za negativní trend lze považovat stagnaci nárůstu počtu přepravených osob, resp. mírný pokles v posledních 3 letech, vč. poklesu platících cestujících, zatímco celkový počet ujetých kilometrů roste (cca 100 tis. ve 2015 versus cca 112 tis. ve 2017).
Litoměřice však považují MHD za klíčový dopravní mód, který do budoucna zajistí významnou část přepravní práce a bude hlavní alternativou pro IAD.
 

 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?
  ANO
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
  ANO
 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
  213 049 přepravených osob

4.2.A Přeprava cestujících MHD

Počet přepravených osob:
2012 - 249 156 osob
2013 - 225 391 osob
2014 - 239 036 osob

2015 – 227 132 osob, z toho platících – 151 855, zdarma dle tarifu – 75 277
ujeté km – 100 822 km

2016 – 222 285 osob, z toho platících – 147 518, zdarma dle tarifu – 74 767
ujeté km – 109 561 km

2017 - 213 049 osob, z toho platících – 134 669, zdarma dle tarifu – 78 380
ujeté km – 112 801 km

4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících

Data o počtu cest/obyvatele nejsou dostupná; data jsou nahrazena počtem přepravených osob – viz 4.2.A.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

 Stav MHD (trasy linek, zastávky atd.) se dlouhodobě nemění. Podklady a výstupy ke zkvalitnění systému MHD budou vytvořeny v rámci PUMM Litoměřice. Další možnosti město hledá v rámci přípravy nového zadávacího řízení na ext. provozovatele městské dopravy.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↓ zhoršující se

Přes nárůst objednávaných výkonů MHD, počet přepravených osob klesá, patrně vzhledem ke stávajícímu trasování a taktování. Potřebné změny se stále odkládají až po výběru nového provozovatele (až nakonec k jeho výběru dojde nejspíš těsně před dokončením PUMM). Aktuální zrušení jízdného v MHD je nesystémový krok, zvlášť před dokončením PUMM.

4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

V centru města fungují placená parkoviště, která provozuje firma Služby města Jihlavy, s.r.o.

http://smj.cz/parkoviste/os-1018.


Je vydáno Nařízení města Jihlava č. 2/2017 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města, které vymezují 2 oblasti placených stání v centru města a nejbližším okolí.


Od května 2017 jsou uvedené zóny sloučeny do oblastí 1 a 2.

Mapa parkování v centru města

https://www.jihlava.cz/parkovani-v-centru-mesta/d-526275/p1=120701

Finanční prostředky získané regulací parkování jsou běžným příjmem v rozpočtu města Jihlavy.

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  Statutární město Jihlava reguluje parkování v centru města prostřednictvím nařízení o placeném stání. Tato vyhláška je průběžně novelizována.
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Oblast placeného stání se od roku 2016 nezměnila. V budoucím období bude třeba reagovat na narůstající počet vozidel v ulicích města důslednější regulací prostřednictvím rozšiřování zón placeného stání a rezidentního parkování a omezování vjezdu vozidel do centra města.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Město má vybudovaný systém parkování s regulací. Peníze vybrané v systému zpoplatněného parkování nejsou využívány pro další rozvoj dopravního systému, ale stávají se součástí běžného rozpočtu města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V rámci strategických dokumentů, které se týkají dopravy je popsána stávající situace a navržená možná řešení.  Nejnovějším z těchto dokumentů je Koncepce statické dopravy města Kopřivnice, která byla dokončena v prosinci roku 2019 a březnu roku 2020 bude předložena ke schválení radě města. V rámci této koncepce byl realizován dopravní průzkum, a to jak odstavovaných vozidel, tak i dopravního chování obyvatel (vzorek 300 domácností). Je zde vyhodnocen stávající stav a navrženy možné řešení jak v rozvoji parkovacích ploch, tak i v regulaci parkování v centrální části města i na sídlištích.

Technologická zařízení jsou v oblasti parkování realizována pouze na parkovišti SLUMEKO, s.r.o., kde je instalován závorový systém a pokladna. Technologie je z roku 2017. Parkoviště je hlídáno kamerovým systémem.

Regulace parkování v centru města je provedena omezením parkovací doby. V centru města na ulici Štefánikova je 22 šikmých stání omezeno na dobu 1 hodiny v období Po - Pá v době 8.00 - 17.00 hodin a So v době 8.00 - 12.00 hodin. Dále 3 stání jsou na povolení MěÚ a zbývající stání jsou volná. Na ulici Štefánikova u polikliniky je parkování 32 míst omezeno na dobu 2 hodin v období Po-Pá 6.30 - 17.00. Stejné omezení je u Lašského muzea. Před městským úřadem je parkování omezeno v době Po - Pá na maximální dobu 2 hodiny.

Zpoplatněné parkoviště je v současné době pouze parkoviště SLUMEKO, s.r.o. (správce komunikací města Kopřivnice - společnost 100% vlastněná městem), kde je parkování 60 minut zdarma a poplatek za každou další půlhodinu je ve výši 5 Kč. Po dobu stání vozidla nad 4 hodiny je užita zvýhodněná sazba 30 Kč za den. Zpoplatnění je užito v pracovní dny v době 7 - 17 hodin. Na parkoviště je možné zakoupit parkovací kartu s cenou 500 Kč za měsíc. Na parkovišti se předpokládá pouze 10 míst pro parkování s parkovací čipovou kartou. Parkovací karta je vydávána za poplatek 150 Kč.  Zpoplatnění je provedeno závorovým systémem a pokladnou. Platbu je možné provést hotově i platební kartou. Parkoviště se nachází v blízkosti nádraží Kopřivnice a polikliniky.

Od roku 2014 jsou zavedeny rezidentní parkovací karty pro ulice Kpt. Nálepky, Dukelská, Sokolovská a parkoviště u OA Albert (ul. Kpt. Jaroše). Cílem systému je upřednostnit v potřebách parkování na těchto ulicích obyvatele Kopřivnice, kteří bydlí v dotčené lokalitě. Ceny rezidentní karty 1. karta 0 Kč, 2. karta 2000 Kč. Ceny abonentní karty 1. karta 0 Kč, 2. karta 2000 Kč. Druhá karta nebyla vydána. Jejich počet je 0.

Zvažovaná regulace pomocí parkovacích automatů a zpoplatněním parkovacích míst v centru by se měla realizovat v roce 2020, budou-li schváleny finanční prostředky na realizaci a nařízení města, které bude tuto regulaci specifikovat. Dále by mělo dojít k rozšíření rezidentního a abonentního stání. V celém městě je zakázáno stání nákladních vozidel nad 3,5 tuny mimo parkoviště tomu vyhrazené. Na největších sídlišti ve městě bylo regulováno také odstavování dodávek, které zde způsobovali problémy v průjezdnosti komunikacemi, a to hlavně pro vozidla svozu odpadu a integrovaného záchranného systému.

Návrh koncepce bude po schválení zveřejněna na webových stránkách města, stejně jako ostatní strategické dokumenty. Nyní je k nahlédnutí na webových stránkách http://mobilita-koprivnice.cz/dokumenty/

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  Částečně

V roce 2013 zavedeno časově omezené stání v centru města a dále v roce 2014 regulace parkování pomocí rezidentních a abonentních karet na ul. Kpt. Nálepky, Sokolovská, Dukelská a na parkovišti u OD Albert. V roce 2017 první zpoplatněné parkoviště na ulici Husova, a to pomocí závorového systému. O dalším možném zpoplatnění a regulaci bude rozhodnuto orgány města viz bod 4.2.2.

Sebehodnocení 0
Trend ↑ zlepšující se

Město postupnými kroky zavádí regulaci parkování v centrální části města, prozatím bez zásadnějších ekonomických nástrojů. Do budoucna bude nutné zásadním způsobem řešit regulaci parkování jak v centru, tak také v sídlištích. Město připravuje několik projektů na realizaci odstavných parkovišť, což by mohl být jeden z impulsů k zpoplatnění parkování v centru města. V blízké budoucnosti lze předpokládat realizaci vícepodlažního parkování (etážové stání). Každoročně město realizuje stavbu jednoho až dvou nových parkovišť v ceně cca 10 mil. Kč. O zpoplatnění parkování ve městě budou vedeny jednání v 1. polovině roku 2020. I když není prozatím zpoplatněno parkování v centru, lze hodnotit tuto oblast pozitivně se zlepšujícím trendem. Odstranění problému ve statické dopravě patří k prioritám města.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město již dříve zavedlo v rámci regulece rezidentní a abonentní karty, časově omezené stání v centru a zrealizovalo 1 zpoplatněné parkoviště. Více aktivit lze očekávat v rámci naplňování strategického dokumetu Plán udržitelné mobility.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí vyhláškou zavedlo místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem na náměstí a  do přilehlých ulic (Radnická, Kostelní, Komenského, K Haltýři a Rozkoš).


Na náměstí a v jeho okolí je celkem 242 míst k parkování, z nichž 100 míst je určeno k parkování s maximální dobou stání 2 hodiny.

V souvislosti s plánovanou celkovou opravou náměstí a přilehlých ulic dojde velmi pravděpodobně k zásadní změně v systému parkování v tomto prostoru, konkrétní řešení bude věcí zpracovatele projektu.


Aktuálně je pouze zpoplatněn vjezd na náměstí a do přilehlých ulic dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to částkou 10 Kč na 1 den, samotné parkování zatím zpoplatněno není. Město nicméně začíná zvažovat možnost zavedení parkovacích automatů na náměstí a v přilehlých ulicích, ve stejném rozsahu jako je nyní zpoplatněný vjezd. Toto zřejmě bude vázáno na celkovou opravu náměstí.

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  Ano

Vjezd na náměstí a do přilehlých ulic je zpoplatněn. Ve městě jsou místa k parkování s omezenou dobou stání maximálně 2 hodiny.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí má zpoplatněn vjezd na náměstí a do přilehlých ulic a existuje i velký počet míst s omezeným parkováním.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Ekonomické nástroje v dopravě město Velké Meziříčí využívá v podobě zpoplatnění vjezdu na náměstí a do přilehlých ulic. Z pohledu udržitelné mobility je určitě dobře, že přibližně 40 % parkovacích míst na náměstí je vyhrazeno pro parkování s maximální dobou stání 2 hodiny.

Na druhou stranu samotné parkování zpoplatněno není. Přitom však teorie i praxe v oblasti dopravního plánování ukazují, že parkovací poplatky (a vhodné nastavení počtu parkovacích míst) pomáhá efektivně řešit nejnaléhavější problémy způsobené parkováním a odstavováním vozidel, zvyšují kvalitu života v daných městech a ukazují, že se vynaložené úsilí i politická odvaha vrátí ve větší spokojenosti obyvatel.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Z dostupných ekonomických nástrojů jsou využívány parkovací zóny v centru města. Výše poplatků je stanovena nařízením RM. Od roku 2018 byl zaveden systém placení parkovného pomocí karty nebo aplikací clickpark.cz 
Parkování je progresivní s cílem zkrátit délku parkování. Mýtné ani zpoplatnění vjezdu nejsou doposud využívány.

Připravuje se projekt parkování na bývalém hřišti za sportovní halou v ulici Opletalova. Mohlo by vzniknout cca 80 míst.

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  ano

Pomocí placených zón pro parkování v centru města Chrudim.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Současný systém je stabilní probíhá příprava na rozšíření počtu parkovacích stání za sportovní halou v ulici Opletalova.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Je nastaven systém parkování včetně progresivních sazeb. V přípravě je nové parkoviště.Trend lze hodnotit jako uspokojivý a stabilní.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Z dostupných ekonomických nástrojů jsou využívány parkovací zóny v centru města. Výše poplatků je stanovena nařízením RM (parkovné na Mírovém náměstí bylo zvýšeno). Od roku 2014 byl zaveden systém placení parkovného pomocí SMS. 
Parkování je progresivní s cílem zkrátit délku parkování - první půl hodina stojí 1/3 částky za celou hodinu stání. (Mírové náměstí - 1/2 hod. -10 Kč, 1 hod. - 30 Kč, 2 hod. - 60 Kč)
Mýtné ani zpoplatnění vjezdu nejsou doposud využívány.

https://www.litomerice.cz/sms-parking

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Ekonomické nástroje město s výjimkou parkovného na vybraných parkovištích nevyužívá.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město využívá zpoplatnění parkování v centru s mírnou progresivní tarifikací. Výše sazeb je spíše na nízké (nedostatečně motivující) úrovni.

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má zpracovaný:

 

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy

http://www.jihlava.cz/generel-bezbarierove-dopravy-a-bezbarierovych-tras-na-uzemi-mesta-jihlavy/d-386706/p1=50152

 

Generel cyklistické dopravy

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=484243&n=generel-cyklisticke-dopravy-mesta-jihlavy

 

Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města.

http://www.jihlava.cz/koncepce-parkovaciho-systemu-na-uzemi-sirsiho-centra-mesta-jihlavy/d-488666/p1=50152

Územní plán města Jihlavy, schválen v září 2017 Zastupitelstvem města Jihlavy, je dokument, který v souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory.

 

Dokument Plánu udržitelné mobility města Jihlavy byl schválen zastupitelstvem města v červnu 2019. Rada města projednala Akční plán „Plánu udržitelné městské mobility Jihlavy“. Dokument Plánu udržitelné mobility města Jihlavy byl projednán Komisí pro posuzování dokumentů městské mobility (KPDMM) ministerstva dopravy s kladným výsledkem. Předložený Plán udržitelné mobility Jihlavy je tedy možné použít k strategickému podložení projektových záměrů, které mají být spolufinancovány z evropských strukturálních a investičních fondů. 

 

 

Dokument PUMM Jihlava
https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=532208

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?
  Statutární město Jihlava má zpracovaný Plán udržitelné městské mobility Jihlavy
Sebehodnocení +2
Trend ⇈ silné zlepšení

Statutární město Jihlava se dlouhodobě zabývá plánováním v oblasti dopravy s důrazem na trvale udržitelný rozvoj.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Město má zpracovaný a schválený Plán udržitelné městské mobility. Město má i koncepci bezbariérových tras.  V minulosti byl zpracován také cyklogenerel, u nějž se uvažuje s aktualizací.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má zpracovány následující strategické dokumenty, které se týkají dopravy:

·Územní plán Kopřivnice (2019)

·Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 (aktualizovaný v roce 2014)

·Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2019-2020

·Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice (2019)

·Koncepce statické dopravy (2019)            

·Komplexní dopravní studie města Kopřivnice (2009) - součástí studie byla také Rozptylová a Hluková studie

·Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice (2016)

·Strategie rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice pro léta 2015-2020, Kopřivnice na kolečkách

·Analýza bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici k roku 2018

 

Další strategické dokumenty, kterých se také okrajově zabývají dopravou, jsou k nahlédnutí na webových stránkách města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice, jedná se o dokumenty zaměřené na životní prostředí či energetiku.

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?
  Ano

V roce 2019 město dokončilo Plán udržitelné městské mobility a Koncepci statické dopravy. V současné době probíhá vyhodnocení vlivů na životní prostředí. V první polovině roku 2020 bude schvalován v orgánech města.

Sebehodnocení +2
Trend ⇈ silné zlepšení

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice výtečně. Město má zpracováno několik strategických dokumentů zabývajících se dopravou, a to včetně Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy. 

Hodnocení oponenta +2
Trend ⇈ silné zlepšení

Tím, že město zpracovalo strategický dokument Plán udržitelné mobility, mohu konstatovat, že završilo systém strategických dokumnetů. Jedná se o stěžejní dokument pro oblast dopravy, který by měl umožnit systematicky řešit dopravu směrem k udržitelné mobilitě. Daší dokumenty jsou průběžně vyhodnocovány a aktualizovány.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro období 2017 - 2021


Město má zpracovány následující strategické dokumenty, které se týkají dopravy:


Koncepce dopravy Velkého Meziříčí (Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí)

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/11382-koncepce-dopravy-velkeho-mezirici

Integrovaný plán rozvoje města (2013-2020) - hlavní strategický dokument města - jedna z kapitol se zabývá problematikou dopravy. V letošním roce je připravován za účasti veřejnosti nový IPRM, který bude platný od roku 2021. https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/6557-integrovany-plan-rozvoje-mesta-2


Od roku 2021 bude zřejmě Krajem Vysočina spuštěn integrovaný plán veřejné dopravy (Veřejná doprava Vysočiny), který se připravoval již několik let (jako jeden z posledních krajů na území ČR).

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?
  Ano

Město má zpracovány strategické dokumenty zabívající se také dopravou.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Velké Meziříčí se plánování dopravy a mobility věnuje, strategické dokumenty jsou zpracovávány za aktivního zapojení veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se v oblasti dopravy opírá o strategické dokumenty, především Integrovaný plán rozvoje města (2013-2020) a Koncepci dopravy Velkého Meziříčí. V současné době probíhá příprava nového Integrovaného plánu rozvoje města pro roky 2021–2028, jehož součástí bude i Plán udržitelné městské mobility (PUMM). Samotný fakt, že PUMM vzniká jako součást IPRM, podporuje jeho integraci a propojení s dalšími strategickými oblastmi a dokumenty, které s dopravou a mobilitou souvisí. Práci města Velké Meziříčí v této podoblasti hodnotím jako dobrou.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Cestou od územního plánování, vytvoření strategického plánu města a jeho akčního plánu je ve vzájemné provázanosti nastaven systém rozvoje dopravy v Chrudimi.

Jednotlivé akce jsou pak postupně prováděny.

Vlastní plán udržitelné mobility není vypracován. Důvodem je výrazně determinující tranzitní doprava přes město Chrudim. Po dobudování II. etapy obchvatu bude přistoupeno k vypracování plánu udržitelné mobility při zvážení požadavků s ohledem na velikost města Chrudim.

SUMP x SUMF je plánováno, ale až po dokončeném obchvatu města Chrudim. Teprve pak se změní doprava ve městě.

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?
  ne

Po dobudování II. etapy obchvatu bude přistoupeno k vypracování plánu udržitelné mobility při zvážení požadavků s ohledem na velikost města Chrudim.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Doprava ve městě Chrudim se postupně zlepšuje. Po dobudování obchvatu jsou připraveny projekty na umístění jízdních pruhů pro cyklisty na bývalých silnicích I. třídy. Posílení elektromobility formou výstavby nabíjecích míst.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Aktivity jsou připraveny a jsou odvislé od dobudování obchvatu města. Po jejich realiazci bude možné jejich zhodnocení.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Od ledna 2017 město zpracovává Plán udržitelné městské mobility (PUMM), na jehož vzniku se významně podílí veřejnost a specifické klíčové cílové skupiny (podnikatelé, mládež ad.). V jeho rámci vznikne i multimodální dopravní model jako jeden z hlavních nástrojů pro plánování dopravy včetně integrace jednotlivých druhů dopravy.

https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/

www.litomericedostupnevsem.cz

 

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město zpracovává PUMM v plném rozsahu včetně multimodálního dopravního modelu a rozsáhlého sběru dat. PUMM bude dokončen na konci roku 2019.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Plán udržitelné mobility je (zatím) rozpracován. Spolu s dopravním modelem bude po dokončení/schválení představovat velmi inovativní krok pro města této velikosti. Celý proces (bude-li úspěšně završen) může sloužit jako příklad pro jiná města obdobné velikosti.

4.3 Nízkoemisní vozidla

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Vozový park MHD je na výborné úrovni, připravuje se jeho další obnova. K dispozici je i základní infrastruktura pro alternativní pohony.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Kopřivnice neprovozuje MHD, ani jinou veřejnou dopravu, proto není schopno přímo ovlivnit podíl nízkoemisních vozidel ve veřejné dopravě.

Kopřivnice zajišťuje dopravní obslužnost města na základě Smlouvy zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ s účinnosti od prosince 2018, a to pro následujících 10 let. Smlouva procentuálně upravuje spoluúčast jednotlivých dotčených měst a obcí. Všechny autobusy, které zajišťují dopravní obslužnost na základě této smlouvy v Kopřivnici jsou nízkoemisní (EEV).

V posledních 3 letech je také nutné zmínit pozitivní vývoj v oblasti snižování vlivu dopravy na životní prostředí, a to jak vlivem dopravních staveb, tak i postupných zaváděním vozidel EEV, a to hlavně díky vzniku čerpací stanice na CNG v areálu správce komunikací ve městě, kterou je Slumeko s.r.o. V roce 2019 vznikla čerpací stanice CNG pro autobusy obsluhující oblast Kopřivnicka na ulici Dělnická, která se stala také první veřejnou stanicí v Kopřivnici. Město nemůže z důvodu absence vlastní MHD ovlivnit počty vozidel EEV ve veřejné dopravě, je však nutné podotknout, že ve výběrovém řízení na nového autobusového dopravce v našem regionu, Moravskoslezský kraj požadoval určitá procenta vozidel na CNG.  

Město zohledňuje nákup nových EEV vozidel, a to hlavně na CNG (prozatím bez příspěvkových organizací).

V současné době se ve městě nachází také stanice na LPG a jedna nabíječka pro elektromobily. V současné době probíhají jednání ohledně dalších lokalit pro rychlonabíječky pro elektromobily, a to pro 2 až 4 vozidla.

Tato problematika je mimo jiné také řešena v Územní energetické koncepci města Kopřivnice včetně místních částí, která je k nahlédnutí na webových stránkách města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Tuto oblast je možno rozdělit na dvě úrovně. 1. MHD - zde město nepřímo ovlivňuje v rámci výběrového řízení na provozovatele veřejné dopravy v rácmi integrovaného systému, kde se podařilo tento aspekt prosadit. 2. vlastní vozový park - požadavek na EVV vozidla je zohledněn v rámci vyběrových řízení. Samotný úřad je toho příkladem, nyné je potřeba sse zaměřit na příspěvkové organizace. Zde bych ppouze uvedl drobnou poznámku ke vnímání EVV vozidle v budoucnu. Je potřeba zohlednit i využití vozidel a například pro potřeby cest "kolem komína" řešit i elektrovozidla a elektrokola

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V posledních letech došlo k pozitivnímu vývoji v oblasti snižováni vlivu dopravy na životní prostředí. Ve městě došlo k zřízení čerpací stanice CNG, město pořídilo elektromobil a vozidlo na CNG pohon pro městkou policii. Tato vozidla se již objevují i mezi občany města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti 4.3 město se město Velké Meziříčí posunulo směrem k větší podpoře elektromobility a CNG. Kromě čerpací stanice na CNG a dobíječky pro elektrovozidla zakoupilo také elektrovozidlo pro městský úřad a automobil na CNG pro městskou policii.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě MAD zajišťuje 6 autobusů, které jsou nízkopodlažní a splňují normu Euro 5. Město se na jejich nákupu také finančně spolupodílí. Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 7 let. V nejbližší době postupně dojde k umístění nabíjecích míst ve městě Chrudim ať již z prostředků města nebo soukromých. Pro potřeby MP bude zakoupeno auto s hybridním pohonem.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

V oblasti nízkoemisních vozidel je situace stabilizována. Městský úřad má 100% vybavenost vozidly EEV. Bylo pořízeno elektrokolo pro využití úředníky v rámci města. Jsou připraveny aktivity na vybudování elektoronabíjecích stanic a byl realizován nákup hybridního vozidla pro MP. Doporučení pro obnovu vozového parku je zvážení nákupu elektrovozidel, CNG vozidel. Zkušenosti je možno sdílet např. s Litoměřicemi.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Enviromentálně šetrné vozy hrají v dopravě ve městě velmi výraznou roli. Město dlouhodobě vyžaduje, aby MHD využívalo ekologicky šetrné pohony (CNG). Městský úřad od r. 2016 využívá 6 elektrovozidel a 2 hybridní vozidla. Od r. 2016 rovněž pracuje na rozšíření infrastruktury dobíjecích stanic včetně využívání obnovitelných zdrojů pro dobíjení (fotovoltaické elektrárny).

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě podporuje zavádění nízkoemisních vozidel a příslušné infrastruktury.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Městská hromadná doprava

MHD v Jihlavě je zajišťována trolejbusy a autobusy. Trolejbusy se řadí do kategorie bezemisních vozidel. Podíl ujetých km autobusů a trolejbusů v letech 2017 - 2019 je uveden v tabulce. Do výkonů autobusové trakce jsou započítány i výkony mimo území statutárního města Jihlavy. Čistě na území st. města Jihlavy je poměr ujetých km trolejbusy vyšší než u autobusů.

 

rok

ujeté vozokm

podíl trolejbusů

trolejbusy

autobusy

2017

1 379 tis.

1 530 tis.

47 %

2018

1 483 tis.

1 575 tis.

49 %

2019

 

 

 

 

 

V autobusové trakci byly první CNG autobusy, které je možné zařadit do kategorie nízkoemisních vozidel, pořízeny v roce 2011. Vývoj počtu autobusů plnících emisní normy Euro je uveden v tabulce. DP Jihlava, a.s. neeviduje podíl výkonů vozidel dle emisních norem. Platí pravidlo, že novější autobusy (které plní vyšší normy EURO) jsou nasazovány na kurzy, které mají největší denní kilometrické proběhy. Starší autobusy jsou naopak nasazovány na krátké posilové kurzy, popř. tvoří zálohu.

 

rok

počet autobusů

bez normy EURO

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EEV* (CNG)

2017

0

0

16

2

13

2018

0

0

16

2

22

2019

0

0

16

2

22

*Enhanced Environmentally Friendly Vehicle

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?
  85%

Statutární město Jihlava objednává MHD u DP Jihlava. V běžném roce je v průměru 50 % výkonů zajišťováno bezemisními vozidly (trolejbusy) a veškeré výkony v autobusové trakci jsou zajištěny nízkoemisními vozidly (CNG autobusy)

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podíl trolejbusů se na výkonech MHD pohybuje okolo 50 %. Ve sledovaném období došlo k nárůstu podílu autobusů na CNG a postupně byla vyřazena vozidla, která plnila emisní normu EURO 2 a nižší.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno


Město má dlouholeté zkušenosti s provozem bezemisních vozidel MHD v podobě trolejbusů (a před tím i tramvaje). Vozový park MHD je kvalitní, prakticky všechny vozy jsou nízkopodlažní s výjimkou několika záložních autobusů. Již významná část vozového parku autobusů je provozována na CNG, starší vozy budou v nejbližších letech nahrazeny parciálními trolejbusy.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Všechny příměstské linkové autobusy obsluhující město jsou nízkopodlažní, 30% z nich jezdí na CNG a zbývajících 70% jezdí na naftu, zde je ovšem důležité podotknout, že splňují normu Euro 6, jsou tedy všechny nízkoemisní (EEV).

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?
  100%
Sebehodnocení +2
Trend ⇈ silné zlepšení
Hodnocení oponenta +2
Trend ⇈ silné zlepšení

I přesto, že město nemá svoji MHD, podařilo se tento požadavek zohlednit při výběrovém řízení na provozovatele integrovaného systému.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí neprovozuje MHD, ani jinou veřejnou dopravu, proto není schopno přímo ovlivnit podíl vozidel EEV ve veřejné dopravě.

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?
  Ne

Podíl vozidel EEV celkovému počtu obsluhujících město Velké Meziříčí - město nemůže přímo ovlivnit.


Vlaky: trať Křižanov – Studenec, na níž leží Velké Meziříčí, není elektrifikována, provoz zajišťují výhradně dieselové vozy.


Dle informace od autobusových dopravců (a týká se to i MHD Velké Meziříčí), aktuálně nepoužívají vozidla na elektrický pohon nebo na CNG, podíl těchto vozidel na objemu objednávaných výkonů ve Velkém Meziříčí a okolí je tedy 0 %.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí nemůže přímo ovlivnit.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Podíl environmentálně šetrných vozidel v MHD (a další veřejné dopravě, která obsluhuje město Velké Meziříčí) je velmi nízký. Město však tento ukazatel nemůže ovlivnit vzhledem k tomu, že není provozovatelem MHD.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Ve městě MAD zajišťuje 6 autobusů, které jsou nízkopodlažní a splňují normu Euro 5. Město se na jejich nákupu také finančně spolupodílí. Jde nyní již o 100% podíl ekologicky šetrných autobusů, které po městě jezdí.

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?
  100%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Stav vozového parku MHD je dobrý. Je zajištěna 100% ekologicky šetrná doprava.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Všechna vozidla jsou nízkoemisní a nízkopodlažní.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město požaduje, aby provozovatel MHD využíval ekologicky šetrné vozy splňující nejpřísnější emisní standardy a další nároky na komfort cestujících (bezbariérovost, min. EURO6, apod.) 

Stávající dopravce používá 2 vozy na CNG splňující normu EURO 5 a vůz s dieseloveým motorem splňující normu EURO 4.

V katastru města se připravuje výstavba nové čerpací stanice CNG u mostu gen. Chábery (termín realizace závisí na soukromém investorovi).

V rámci probíhajícího projektu e-FFEKTA (2017-2019) je zpracovávána studie potenciálu rozvoje elektromobility, včetně možnosti využití elektrovozidel v MHD. Studie bude k dispozici na konci roku 2018.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na provozovatele MHD je k nahlédnutí na Odboru dopravy a sil. hosp.

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?
  80 %

Podíl vozidel EEV (v našem případě s pohonem na CNG - EURO 5) na celkovém výkonu v rámci městské autobusové dopravy je cca 80 %. Zbylých 20 % je obsluhováno vozidlem na naftový pohon - EURO 4.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Enviromentálně šetrné vozy hrají v dopravě ve městě velmi výraznou roli a město dlouhodobě vyžaduje, aby MHD využívalo ekologicky šetrné pohony (CNG).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Valnou většinu dopravních výkonů MHD zastávají vozidla na CNG, nejsou ale v nejpřísnějším emisním standardu (což zjevně souvisí s problémy při výběru provozovatele MHD)

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město plánuje v letošním roce pořídit 2 nová vozidla s alternativním pohonem CNG pro potřeby zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy.

Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavě (Dopravní podnik města Jihlavy), kde v rámci projektu bylo pořízeno 9 nových ekologických autobusů MHD v nízkopodlažním provedení. Informace o projektu jsou uvedeny na webových stránkách města pod odkazem https://www.jihlava.cz/autobusy-s-pohonem-na-cng-v-jihlave/d-533203/p1=103674.

Dopravní podnik města Jihlavy bude i v následujícím období pokračovat v nákupu ekologických vozidel, v roce 2020 je plánován nákup 7 a v roce 2021 6 parciálních trolejbusů.

 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?
  25

V majetku města je 25% vozidel EEV

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava nyní disponuje několika služebními vozidly z kategorie EEV.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

DP Jihlava s ekologicky příznivým vozovým parkem ať už vozidel MHD, tak i služebními vozy, "vylepšuje" statistiku. Samotný magistrát v rámci svého vozového parku doposud provozuje jen konvenční vozy, avšak alespoň část s vyšší emisní třídou.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Kopřivnice a jeho příspěvkové organizace postupně obnovují vozový park. Při tomto dochází ke zvyšování podílu EEV vozidel. Městem i organizacemi je sledován počet ujetých kilometrů a spotřeba.

Vozidla s pohonem na LPG:

- 1 x Městská policie Kopřivnice (vozidlo bylo odstaveno 02/2020 a nahrazeno vozidlem na benzin – Euro 6)

Vozidla s pohonem na CNG:

- 2 x Město Kopřivnice (pořízeno 04/2018 a 10/2019)

- 4 x Slumeko s.r.o., správce komunikací města Kopřivnice (není započítáno – je to společnost ve 100% vlastnictví města, ale není příspěvkovou organizací)

Zaměstnanci městského úřadu mají také k dispozici služební kola, které používají pro pohyb hlavně po městě, a to včetně místních částí.

 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?
  Městský úřad: 2017 - 51,7% 2018 - 62,8% 2019 - 60,7% Městská policie Kopřivnice: 2019 - 94,4%

Počet vozidel města a jeho příspěvkových organizací za rok 2019:

Městský úřad: 10 vozidel (najeto 81 547km)

Městská policie Kopřivnice – 3 vozidla (najeto 56 902km)

Příspěvkové organizace vlastníci vozidlo (Správa sportovišť, Kulturní dům a Středisko sociálních služeb): 13 vozidel (najeto 72 267km, organizace nebyly prozatím posuzovány na podíl EEV vozidel, toto posouzení se předpokládá v roce 2020)

Celkem za rok 2019 najeto 210 716km.

Mezi EEV vozidla jsou počítány pouze vozidla, která splňují normu Euro 5 a vyšší.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město v této oblasti vykazuje zlepšení. Do budoucna je potřeba se zaměřit hlavně na vozidla příspěvkových organizací.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Toto kritérium je v rámci městského úřadu realiováno. Větší pozornost by se nyní měla zaměřit na příspěvkové organiazce a organiazce s městskou účastí. Do budoucna by bylo dobré koncepčně řešit i elektromobilitu (auta, kola).

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město zakoupilo 1 vozidlo na elektrický pohon. Tento automobil slouží pracovníkům Městského úřadu v rámci pracovních cest. Vozidla, která provozuje MěÚ a jím zřízené organizace, procházejí pravidelnou technickou kontrolou a měřením emisí. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11721-zamestnanci-mestskeho-uradu-maji-k-dispozici-novy-elektromobil

V letošním roce (jaro 2020) bude dodán nový automobil na pohon CNG pro městskou policii.

 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?
  100% vozidel je environmentálně šetrných

Stav vozového parku MěÚ je dobrý.

Město má v majetku osobní vozidla pro starostu, místostarostu a referentská vozidla (z toho 1 elektromobil), dále vozidlo Městské policie Velké Meziříčí (pohon na CNG). Všechna vozidla jsou poměrně nová, poháněná spalovacími motory benzínovými nebo díeselovými, s funkčními katalyzátory a jsou udržována v dobrém technickém stavu. Stará vozidla jsou průběžně vyřazována.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V této oblasti se město Velké Meziříčí zlepšilo, vznikla čerpací stanice CNG. Město zakoupilo první vozidlo na alternativní pohon pro potřeby MěÚ a vozidlo na CNG pro městskou policii.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se problematikou kvality svého vozového parku a jeho dopady na životní prostředí zabývá, což dokazuje i nedávný nákup elektromobilu pro městský úřad a automobilu na CNG pro městskou policii.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Auta, která provozuje MěÚ jím zřízené organizace, procházejí pravidelnou technickou kontrolou a měřením emisí. Vyčíslit emise produkované autodopravou je velmi obtížné, sledovány jsou ujeté kilometry a spotřeba pohonných hmot. Hodnoty za sledované roky jsou vyhodnoceny v přiloženém grafu. Kromě toho bylo na základě úvodního environmentálního přezkoumání zjištěno, že množství emisí produkované autodopravou není významným aspektem.

Ke služebním cestám, které jsou vykonávány po městě Chrudim, na území obce s rozšířenou působností, ale i mimo území Pardubického kraje je na městském úřadě využíváno 13 osobních aut. Zaměstnanci mají možnost používat po městě Chrudim i zakoupené průkazky MHD, elektrokolo a svá jízdní kola.

Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 6 let. Podíl EEV tak u městského úřadu je 100 %.

V případě vozidel např. Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o. a Sportovních areálů města Chrudim s. r. o. je podíl jízd nízkoemisními vozidly cca 30 %. 

Je připravován projekt, ve kterém je zahrnuta elektromobilita (MěÚ, MP).

 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?
  100% MěÚ, 30% ostatní organizace

100% MěÚ
30% ostatní organizace

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 7 let. V rámci MěÚ se snažíme prosazovat využívání EEV vozidel. Zaměstnanci využívají pro služební pochůzky elektrokolo.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Městský úřad je v současnosti 100% vybaven vozidly EEV. Městské organizace mají cca 30% zastoupení vozidel EEV. Bylo zvoleno zajímavé hodnocení autoprovozu, které by mohlo časem vypovídat o možném hospodárném využívání vozidel. Doporučení městu - při obměně vozového parku se zamyslet nad pořízením elektrovizidle a vozidle na CNG.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

MěÚ Litoměřice a jeho příspěvkové organizace (pozn. městská nemocnice je od r. 2017 akciovou společností) provozují od 12/2016 celkem 10 elektrovozů a 4 hybridní vozy
V r. 2018 dojde k ukončení leasingu na současné vozy a s využitím dotace MŽP bude pořízeno celkem 7 elektrovozů a 1 plug-in hybridní vůz do majetku města.
Příspěvkové organizae města budou motivovány k pořízení elektrovozidel do svých vozových parků.
Mimo standardní vozový park pořídilo město v rámci podpory alternativních forem dopravy celkem 10 elektrokol, z nichž 3ks využívá Městská policie a 7ks je poskytnuto zaměstnancům MěÚ pro účely dojíždění do práce a vykonávání pracovních cest (pošta, mezi budovami úřadu a PO apod.) v intravilánu města.

https://www.litomerice.cz/aktuality/4814-mesto-litomerice-meni-sluzebni-vozy-za-elektromobily

 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?
  Viz komentář.

Pozn: údaje jsou uváděny pouze za vozidla provozovaná MěÚ Litoměřice.

bateriová elektrická vozidla (BEV) - 48634 km  6 ks

plug-in hybridní el. vozidla (PHEV) - 17181 km  2 ks 

konvenční vozidla - 60751 km 7 ks

Podíl km ujetých čistě elektrickými vozidly vychází na cca 38,4 %. Do tohoto podílu však nejsou zahrnuty ujeté km čistě na elektřinu u vozidel PHEV, neboť u nich není možné tento údaj z dostupných dat zjistit.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

 Přibližně 38,4 % ujetých km vozidly města jsou vykonány elektromobily.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Podíl environmentálně šetrných vozidel ve flotile vozidel města a jeho příspěvkových organizací je na české poměry výborný.

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Na území statutárního města Jihlavy je v provozu jedna veřejná čerpací stanice CNG (od roku 2011), kterou provozuje Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. (provozovatel 27 vozidel na CNG, 22 x autobus, 1x vysokozdvižná pracovní plošina, 4x služební osobní automobil). Denně obslouží 50-60 externích zákazníků. Nabíjecí stanice pro elektromobily se v Jihlavě nacházejí dvě provozované soukromým subjektem.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Zlepšující se
Ve městě funguje čerpací stanice na CNG, kterou provozuje obchodní společnost města (dopravní podnik města Jihlavy, a.s.) a je využívána i externími zákazníky, dále dvě nabíjecí stanice pro elektromobily.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Základní infrastruktura je ve městě k dispozici, ať už díky veřejnému (Dopravní podnik), tak soukromým subjektům (nabíjecí stanice).

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Na území města Kopřivnice vznikla v roce 2016 čerpacích stanice na CNG – jde o neveřejnou čerpací stanice v areálu správce komunikací ve městě, kterou je Slumeko s.r.o. V roce 2019 vznikla čerpací stanice CNG pro autobusy obsluhující oblast Kopřivnicka na ulici Dělnická, která se stala také první veřejnou stanicí v Kopřivnici.

V současné době se ve městě nachází také čerpací stanice na LPG a jedna nabíječka pro elektromobily. V současné době probíhají jednání ohledně dalších lokalit pro rychlonabíječky pro elektromobily, a to pro 2 až 4 vozidla.

V červnu 2019 byla zprovozněná první nabíjecí stanice pro elektrokola, a to u Informačního centra Kulturního domu v Kopřivnice

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se v této oblasti zlepšuje a bere na vědomí nutnost postupného zvětšování podílu provozu vozidel na alternativní pohony, a proto taká vnímá potřebu zvyšování počtu čerpacích stanic či nabíječek pro elektromobily ve městě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Byly vybudovány čerpací zařízení na CNG a dobijecí stanice pro elktromobily i elektrokola. Plánuje se vybudování dalších 2- 4 stanic.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Na území města Velké Meziříčí je v provozu jedna veřejná čerpací stanice CNG. Nabíjecí stanice pro elektromobily byla zřízena v roce 2019 na frekventovaném místě u obchodního centra Kaufland. 
https://www.kurzy.cz/zpravy/522432-kaufland-ve-velkem-mezirici-nabizi-rychlodobijeci-stanici-pro-elektromobily/

V roce 2020 se objevil zájemce, který plánuje výstavbu velké dobíjecí stanice pro elektromobily u silnice II/602 ve směru na Měřín, s využitím fotovoltaických článků pro výrobu elektrické energie. Tento záměr je ve fázi projektové přípravy.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Na území města byla vybudována čerpací stanice CNG a dobíjecí stanice pro elektromobily.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Velké Meziříčí podniká kroky pro podporu alternativních paliv a pohonů vozidel, na jeho území funguje plnička na CNG a dobíjecí stanice pro elektromobily, výstavba další dobíjecí stanice je v přípravě.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V Chrudimi byla v roce 2016 otevřena stanice CNG, bude zahájen i prodej vozidel na CNG. Byla navázána spolupráce s majitelem na osvětě pro obyvatele města https://www.facebook.com/cngfans/posts/939212876133320 

Máme 100 % autobusů MAD Chrudim s normou EURO 5. Všechna nová vodidla musí splňovat platné předpisy.

Jsou nakupovány vozidla s malým objemem motoru pro snížení spotřeby paliva a snížení emisí.

V roce 2016 probíhalo testování elektrobusů po městě. http://www.arriva-vychodnicechy.cz/media/tiskove-zpravy/testovaci-provoz-elektrobusu-na-mhd-chrudim/

Město Chrudim plánuje výstavbu nabíjecích míst v rámci terminálu veřejné dopravy v ulici ČSA.

Banka Moneta plánuje ve městě vybudovat 2 parkovací místa pro elektroautomobil.

Soukromá společnost plánuje za čerpací stanicí v ulici Obce ležáků umístění dvou nabíjecích míst.

Nabíjecí místa vzniknou v rámci projektu Dopravního terminálu, který bude stavěn 2019 až 2020.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Postupně dojde k umístění nabíjecích míst ve městě Chrudim ať již z prostředků města nebo soukromých.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Je otevřena 1 stanice na CNG.Město a sokromé společnosti  mají v plánu vybudovat dobíjecí elektro sanice.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V katastru města se připravuje výstavba nové čerpací stanice CNG u mostu gen. Chábery (termín realizace závisí na soukromém investorovi)

V roce 2018 v rámci projektu eFEKTA vzniknou 3 sady akumulačních systémů umožňující využití solární energie z elektráren na střechách budov v majetku města pro dobíjení elektromobilů. 
V roce 2018 bude vybudována 1. rychlodobíjecí stanice pro elektromobily ve spolupráci se společností ČEZ a.s.
V rámci uzavřených memorand o spolupráci na rozvoji udržitelné dopravy byly vybudovány soukromými subjekty 2 veřejně dostupné dobíjecí stanice (s omezenou dostupností v rámci areálu firem/organizace). V současnosti v Litoměřicích existují celkem 3 veřejně dostupné (soukromé) dobíjecí stanice a 3 dobíjecí wall boxy na parkovišti MěÚ v Pekařské ulici.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Stávající infrastruktura je dostatečná pro zajištění provozu vozového parku elektromobilů MěÚ a příspěvkových organizací, které tvoří cca 90 % vozidel na elektřinu v Litoměřicích. Již v r. 2018 však dojde k vybudování veřejných dobíjecích stanic, což představuje významný krok k podpoře alternativních pohonů v dopravě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Stávající infrastruktura je dostatečná pro provozovaný počet vozidel na alternativní pohony, další rozvoj se připravuje.

4.3.4 Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Použití enviromentálně šetrných vozidel není součástí podmínek u výběrových řízení na zajišťování služeb pro město. Použitím enviromentálně šetrných vozidel se zabývá pouze dopravní podnik města Jihlavy.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Statutární město Jihlava ve výběrových řízeních tuto oblast nezohledňuje a řídí se pouze platnou legislativou pro výběrová řízení.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

V běžných poptávkách není zohledňováno. Dopravní služby jsou zajištěny vlastním subjektem, který má vozový park příznivý.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Kopřivnice začalo roce 2018 zohledňovat při výběrových řízeních nákup nových vozidel, které budou využívat enviromentálně šetrného pohonu (CNG).  Příspěvkové organizace při obměně vozidel nemají za povinnost zohledňovat nákup EEV vozidel, i když při nákupu nových vozidel se již o EEV vozidla jedná, a to z důvodu, že většina nových vozů již splňuje normu Euro 5 nebo Euro 6.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město v této oblasti vykazuje zlepšení. Do budoucna je potřeba se zaměřit hlavně na vozidla příspěvkových organizací. K jednání bude možnost zavést pravidla pro nákup EEV.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město zohledňuje EVV vozidla při výběrových řízeních na nákup vlastních vozidel. Do budoucna by bylo dobré toto zohledňovat i pro zajišťování služeb.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí začalo v tomto roce zohledňovat při VŘ nákup nových vozidel, které budou využívat environmentálně šetrného pohonu (elektropohon, CNG).

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V této oblasti se město Velké Meziříčí velmi zlepšilo. V roce 2019 byl pořízen první automobil na elektrický pohon. V roce 2020 bude dodán nový automobil na CNG městské policii.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Velké Meziříčí začalo nově zohledňovat při nákupu nových vozidel požadavky na jejich environmentální šetrnost, konkrétně zakoupilo elektrovozidlo pro městský úřad a automobil na CNG pro městskou policii.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

U nákupu vozidel pro městský úřad je zohledňována emisní norma motoru vozidla. Je nakupováno vozidlo s poslední platnou emisní normou. Jsou vozidla nakupována s malým objemem motorů. Dle možností technických a finančních í jsou i při nákupu zohledňovány environmentální požadavky při zajištění služeb. Město má zpracován EMAS. Stáří vozidlového parku městského úřadu je cca 6 let.

Pro Městskou policii Chrudim bude zakoupeno vozidlo s hybridním pohonem.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Při nákupu vozidel pro potřeby MěÚ jsou tyto principy dodržovány. Při zajištění externích služeb nejsou doposud zohledňovány environmentální parametry dopravních prostředků dodavatelů.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Městský úřad zohledňuje při nákupu vozidel environmentální hlediska.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

 V připravované soutěži město požaduje, aby provozovatel MHD využíval ekologicky šetrné vozy splňující nejpřísnější emisní standardy (min. EURO6) a další nároky na komfort cestujících (bezbariérovost apod.).

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Ano, je stanoven požadavek pro provozovatele MHD (pro ostatní výběrová řízení neuvedeno).

4.4 Bezpečnost silničního provozu

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava v minulých letech odstranilo většinu nehodových míst a nasvětlilo velké množství přechodů pro chodce. Městská policie zajišťuje preventivní programy, do nichž jsou zapojeni žáci ZŠ.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Město již odstranilo kritická místa, v minulých letech bylo dobře hodnoceno z pohledu bezpečnosti i v rámci republiky.  Spolupráce s MP na prevenci funguje dobře.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Kopřivnice se aktivně zabývá Bezpečností silničního provozu (BESIP). V této oblasti zajišťuje město prostřednictvím lektora dopravní výchovy a koordinátora dopravního hřiště výuku všech žáků I. stupně ZŠ v Kopřivnici a blízkém okolí. Výuka dopravní výchovy probíhá za podpory Městské policie Kopřivnice na dětském dopravním hřišti v rámci praktické výuky, ve třídách se učí teorie. V rámci aktivit BESIP jsou děti odměňovány, a to převážně reflexními prvky. Reflexní prvky jsou při různých městských akcích také rozdávány ostatním občanům včetně seniorů.  Kopřivnice monitoruje místa se zvýšenou nehodovostí a na základě doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, podnětů obyvatel či správce komunikací postupně tato místa upravuje.

V rámci každoročního projektu „Aktivní senior“ se konají přednášky s odborným lektorem na téma novinky v silničním provozu. Dále v roce 2019 se 2x uskutečnila hraná přednáška v rámci celostátního projektu „Senior bez nehod“.
Kopřivnice monitoruje místa se zvýšenou nehodovostí a na základě doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, podnětů obyvatel či správce komunikací postupně tato místa upravuje.
Na základě strategických dokumentů, aktuálních připomínek Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, odborných pracovníků města či jeho obyvatel dochází k postupnému odstraňování problémových míst na komunikacích. Stávající dopravní problémy jsou definovány v těchto dokumentech. Jednou měsíčně se také schází pracovní skupina, která se zabývá touto problematikou a hledá řešení, která pomáhají ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

V příloze tohoto bodu jsou uvedeny některé z projektů pro zvýšení bezpečnosti realizované městem v letech 2017 až 2019.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město se problematikou ezpečnosti silničního provozu zabývá velmi intenzivně a to jak v rámci dopravně-výchovných aktivit, tak v rámci řešení nehodových lokalit. Město má zřízenu pracovní skupinu, která se pravidleně schází a mimo jiné řeší názory občanů. Celou kapitolu a realizované činnosti hodnotím pozitivně.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí se aktivně zabývá Bezpečností silničního provozu. Výuka dopravní výchovy probíhá vyškolenými lektory dopravní výchovy a za podpory MP na dětském dopravním hřišti v rámci praktické výuky, ve třídách se učí teorie. Děti dostávají reflexní prvky. https://dhvm.estranky.cz/


Město monitoruje místa se zvýšenou nehodovostí a kde je to možné, snaží se tato místa eliminovat stavebními úpravami komunikací či místní úpravou dopravního značení. Typicky ve městě vznikají okružní křižovatky na nejvíce vytížených komunikacích, což významně přispívá k bezpečnosti, ale i plynulosti provozu. Velice dobrá je spolupráce v této oblasti s Policií ČR.


Město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci obchvatu města - 4. etapa v hodnotě 2,1 mil. Kč a předalo Kraji jako investorovi. Vykoupilo pozemky pod budoucím obchvatem v částce 5,1 mil. Kč.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí přistupuje k problematice bezpečnosti silničního provozu velmi aktivně. Realizuje řadu zklidňujících opatření na dopravní infrastruktuře, věnuje se aktivitám a kampaním v této oblasti, podporuje výuku dopravní výchovy na školách a provozuje dopravní hřiště (od roku 2010). Nebezpečná místa jsou evidována a řešena – město má zpracovanou Koncepci dopravy Velkého Meziříčí, kde jsou identifikována problémová místa na dopravní infrastruktuře a navržena opatření k řešení těchto problémů.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Prováděná rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích i na základě podnětů veřejnosti. Spolupráce v oblasti preventivních aktivit s Městskou policií je stabilní a vykazuje pozitivní trend. V rámci osvětových akcí a řešených projektů se snažíme zajišťovat dostatečné vzdělávání v oblasti dopravy pro různé cílové skupiny.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město se zlepšování bezpečnosti silničního provozu věnuje poměrně intenzivně. Formou dotazníků na školách i pro občany sbíra podněty o problémových místech, které se snaží následně odstraňovat. V součansnosti je z identifikovaných konfliktních míst upraveno cca 70%.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě jsou využívány a realizovány prvky zklidňující dopravu. Přesto dochází ke zvyšování nehodovosti v dopravě, město proto nadále realizuje řadu stavebních úprav na podporu zvyšování bezpečnosti dopravy a bude pokračovat v instalacích dalších prvků na podporu bezpečnosti a zklidnění dopravy. 
Zdravé město se dlouhodobě zabývá zvyšováním povědomí o bezpečnosti v dopravě zejména s důrazem na děti a mládež a organizuje řadu osvětových akcí, mapuje problémová místa apod.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město se problematice bezpečnosti dopravy dlouhodobě věnuje a to jak úpravami infrastruktury, tak i různými formami osvěty.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

V letech 2018-2020 město řešilo projekty v oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě, jehož předmětem je vybudování nových nebo modernizace stávajících chodníků včetně bezbariérových úprav, budování zastávek MHD a linkových spojů, nasvětlení stávajících či výstavba nových nasvětlených přechodů pro chodce, budování veřejného osvětlení, související vegetační úpravy v lokalitách průmyslového parku Jihlava, ul. Sokolovská – Kollárova, Hruškové Dvory – Moravské kovárny, ul. S. K. Neumann – Za Poštou.

Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava, který řeší vybudování komplexních dopravně bezpečnostních opatření na frekventovaných komunikacích v Jihlavě. V rámci projektu byly vybudovány nové bezbariérové chodníky a upraveny nevyhovující části stávajících chodníků, upraveny stávající a vybudovány nové zastávky městské hromadné dopravy a linkových spojů, nasvětleny stávající a vybudovány nové nasvětlené přechody pro chodce v lokalitách ul. Brtnická – ul. Tylova, ul. Březinova – Heulos, ul. E. Rošického – ZŠ Rošického, ul. Havlíčkova – ul. Kollárova – ul. Na Vyhlídce, Pávov – dětské hřiště, ul. Pávovská – Kronospan, ul. Pávovská – ul. U Rybníka, ul. Rantířovská -  ul. Za Prachárnou, ul. Sokolovská – ul. Resslova a ul. Sokolovská – ul. Stamicova.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava, kde došlo k vybudování nových bezbariérových chodníků podél komunikace v průmyslovém parku a mezi průmyslovými areály odklánějící chodce z této frekventované komunikace, dále byly upraveny či vybudovány nové zastávky MHD, nové veřejné osvětlení podél komunikace v průmyslovém parku a byly zřízeny nové přechody pro chodce včetně jejich nasvětlení.

Tyto projekty jsou spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. Detailní informace o projektech jsou zveřejněny na webových stránkách města pod odkazy https://www.jihlava.cz/zvyseni-bezpecnosti-dopravy-v-jihlave/d-529530/p1=103674, https://www.jihlava.cz/bezpecnost-dopravy-na-prechodech-pro-chodce-jihlava/d-529073/p1=103674, https://www.jihlava.cz/zvyseni-bezpecnosti-dopravy-v-prumyslovem-parku-jihlava/d-529072/p1=103674.

Dále v roce 2018  došlo k nasvětlení přechodu na ul. Havlíčkova v rámci akce „Rekonstrukce zastávky MHD Jiřího z Poděbrad“ a roce 2019 na ul. Helenínská v rámci akce „Rekonstrukce zastávky MHD Na Helenínské“

Příloha 4: Zákres nasvětlených přechodů v mapě s barevným rozlišením dle roku realizace

Byla provedena úprava dopravního režimu na frekventované křižovatce ul. Znojemská a Brtnická včetně nutných stavebních úprav – vybudování ostrůvku a osvětleného přechodu pro chodce a s tím související úpravy dopravního režimu v okolních ulicích. Dále byla provedena úprava dopravního režimu v ulici Mlýnská. Bylo vybudováno světelné signalizační zařízení na okružní křižovatce II/352 a ul. Pávovská za účelem zvýšení kapacity křižovatky.

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?
  0,2

Osob usmrcených/těžce zraněným/lehce zraněných při nehodách; počet srážek s chodcem:

Rok 2017 - 1/1/56; 16

Rok 2018 - 1/2/62; 16

Rok 2019 - 2/6/55; 13

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

V Jihlavě se dle sdělení DI Policie ČR nenachází v současné době žádná nehodová lokalita.

Statutární město Jihlava každoročně díky nasvětlení přechodů pro chodce zvyšuje bezpečnost na přechodech. Stejně tak se při kompletních rekonstrukcích a v rámci novostaveb komunikací aplikují prvky zklidňující dopravu.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Nehodové lokality byly již vyřešeny, všechny významné přechody jsou nasvětleny. Jihlava je dlouhodobě hodnocena jako město s nízkou nehodovostí.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Zklidňující opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů jsou podrobně popsány v bodu 4.1.1. V roce 2018 instalovalo město na ulici Záhumenní stacionární radar, který zasílá data o překročení rychlosti přímo na městský úřad. Pro rok 2020 jsou sválena a již připravená k použití další dvě místa a to na sil. II třídy ul. Obránců míru a sil. I. třídy v místní části Lubina. Městská police a město disponuje i dalšími informačními radary, které upozorňují řidiče o překročení rychlosti a jsou dle potřeby přemísťovány. V příloze bodu 4.1.2. je seznam jmenovitých akcí realizovaných městem v letech 2017 až 2019, kde většina těchto akcí vede ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Pro zklidnění dopravy jsou také zaváděny „Zóny 30“.

- podíl komunikací „zóna 30“ k délce komunikací na území města (95,35 km) – délka komunikací „zón 30“ jsou variabilní hodnoty, které se v čase mění

       2017 – 34,5%

       2018 – 34,5%

       2019 – 35,8%

Město sleduje vývoj nehodovosti jednotlivých účastníků silničního provozu na svém území. Jednotlivá problémová  místa (místa s vyšším počtem dopravních nehod) jsou postupně odstraňovány viz bod 4.4.3 a 4.4.C.

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?
  setrvalý stav

Počet dopravních nehod na území města Kopřivnice vč. místních částí, zdroj: Jednotná dopravní vektorová mapa

Rok Počet dopravních nehod Usmrceno Těžké zranění Lehké zranění
2017 119 1 1 26
2018 132 1 2 36
2019 124 0 2 27

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Kopřivnice monitoruje místa se zvýšenou nehodovostí a na základě doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, podnětů obyvatel či správce komunikací postupně tato místa upravuje. K této problematice byla zřízena Dopravní skupina, která se zabývá jednotlivými podněty.

Zajištění meziročního snižování počtu nehod není bohužel jen v moci města a nelze ho garantovat ani při maximální možné míře odstraňování jednotlivých problémových míst na silniční síti.

Odstraňování problémových míst tomu bezpochyby napomáhá, ale je potřeba poznamenat, že většina dopravních nehod vzniká z jiných příčin, než jsou závady na pozemních komunikací. Jedná se hlavně o nesprávné otáčení nebo couvání, plně se nevěnování řízení vozidla, nedání přednosti v jízdě, nedodržení bezpečného odstupu, nedodržení rychlosti, nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, řízení pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky atd.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V průběhu hodnoceného období došlo k realizaci nělterých zklidňujících, či preventivních opatření na dopravní infrastruktuře. Zároveň v hodnoceném období dochází ke klesajícímu trendu v počtu nehod i zranněných účastníků. Kritická místa jsou systematicky monitorována a navrhovány opatření pro zlepšení bezpečnosti. Z popisudopravních nehod je zřejmé, že většina je způsobena nepozorností řidiče a infrastruktura do nich vstupuje minimálně.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Při přípravě komplexních rekonstrukcí komunikací a ulic je brán zřetel na zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, především chodců a cyklistů a jsou uplatňovány prvky zklidňující dopravu.


Na infrastruktuře města Velké Meziříčí jsou realizovány tyto zklidňující opatření:

- realizace středových ostrůvků v rámci přechodů pro chodce

- bezpečnostní nasvětlení přechodů pro chodce

- realizace zón "30"

- realizace příčných prahů na místních komunikacích, pro snížení rychlosti

- instalace měřičů a ukazatelů rychlosti na příjezdových komunikacích do města

- výhledově se uvažuje se zavedením úsekového měření rychlosti ve městě a okolních obcích, náš úřad je k tomuto vybaven vhodným softwarem a má i vyškolené pracovníky (úsekové měření probíhá na dálnici D1).

- dalším zklidňujícím opatřením je budování malých okružních křižovatek.


Na konci roku 2015 byl do běžného provozu spuštěn pilotní projekt vysokorychlostní vážení nákladních vozidel vjíždějících do města. Vzhledem k velmi vysokým pokutám (9000,-kč za každou překročenou tunu maximální hmotnosti vozidla), tím došlo k radikálnímu snížení průjezdu kamionů, které paralelní komunikaci II/602 přes město využívaly jako levnou náhradu dopravy vůči dálnici (dálniční poplatky).

https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/vysokorychlostni-vazeni


Ve stejném roce 2015 byl stanoven zákaz tranzitu nákladních vozidel nad 12t na silnici II/602 v průtahu městem Velké Meziříčí.

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?
  Ano

Město ve spolupráci s Policií ČR a Krajem Vysočina sleduje nehodovost na pozemních komunikacích a snaží se řešit nehodová místa buď úpravou stávajícícho dopravního značení (rychlostní omezení, úprava přednosti v jízdě, atd.), případně i stavebně-technickými úpravami komunikací (výstavba okružních křižovatek, zřizování nových přechodů pro chodce a zklidňujících opatření v nehodových místech).

https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/7067-v-dubnu-probehne-dopravne-bezpecnostni-akce-speed-marathon-kdokoli-muze-oznacit-rizikove-misto


2020 (do 31.5.2020) – smrtelné 0, těžké 0, lehké 5

2019 – smrtelné 0, těžké 0, lehké 8

2018 – smrtelné 0, těžké 2, lehké 12

2017 – smrtelné 0, těžké 0, lehké 16

K uvedenému bych pouze doplnil, že se můžeme snažit o řešení nehodových míst ze všech sil, ale stále je nejslabší článek systému mezi volantem a pedály jednotlivých vozidel.  Bližší informace o počtu nehod zde: https://nehody.cdv.cz/

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Velké Meziříčí každoročně díky nasvětlení přechodů pro chodce zvyšuje bezpečnost na přechodech. Stejně tak se při kompletních rekonstrukcích a v rámci novostaveb komunikací aplikují prvky zklidňující dopravu.

Spuštění projektu "vysokorychlostního vážení", zákaz tranzitu na silnici II/602 ve městě a z toho plynoucí omezení vjezdu kamionů do města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě realizuje řadu zklidňujících opatření na dopravní infrastruktuře. Celkově bezpečnost dopravy nepředstavuje ve Velkém Meziříčí vážný problém, což dokazuje i statistika (za posledních několik let nešlo ani k jednomu smrtelnému nebo lehkému zranění v důsledku dopravní nehody); tato statistika má navíc zlepšující se trend, co se týče počtu lehce zraněných. Oceňuji také řešení problémů s tranzitní nákladní dopravou pomocí vysokorychlostního vážení.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Prováděna rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích.

Vybudování nových okružních křižovatek:

 • Město Chrudim zajistilo u ŘSD, správy Pardubice vypracování rekonstrukce okružní křižovatky „Na Bídě“, silnice I/37 s ohledem na oddálení přechodů pro chodce od OK, realizace 2013. V souvislosti s tím došlo na Masarykově náměstí ke zřízení ochranného ostrůvku pro chodce na přechodu pro chodce, silnice I/37. Dlouhý přechod pro chodce bude rozdělen ostrůvkem. Realizace 2013.
 • Město Chrudim zajistilo u ŘSD, správy Pardubice vypracování rekonstrukce křižovatky „U Guláška“, křížení I/37 a I/17, na novou okružní křižovatku. Lepší pohyb vozidel a především chodců. Realizace 2014.

Vznik obytné zóny:

 • V roce 2012 došlo k rekonstrukci vnitrobloku ulice Fibichova, zřízení obytné zóny.
 • V roce 2013 došlo k rekonstrukci ulice Revoluční, zřízení obytné zóny.
 • V roce 2015 došlo v ulici Čs. armády ke zřízení zóny 30 a stezky pro cyklisty.
 • V roce 2018 - vznik obytné zóny v Markovicích.

Zklidnění ulic – vytvoření bezpečného prostředí pro chodce:

 • Provedena rekonstrukce ulic Široká – příčné prahy pro snížení rychlosti a zlepšení pohybu chodců.
 • Snížení délky přechodů pro chodce na silnici III/340 25, ulice Rubešova a jejich nasvětlení, 2x
 • Ulice Střelecká – zúžení jízdních pruhů, zřízení široké zvýšené plochy křižovatky, umístění stromů ke zlepšení kvality veřejného prostranství
 • Školní náměstí – snížení šířky jízdních pruhů, zkrácení délek přechodů.
 • Ulice Čs. armády, zklidnění pomocí vysazených ploch a prahů ve formě polštářů.

Vybudování nových přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení:

 • Nový přechod pro chodce na silnici I/37, ulice Pardubická, Chrudim. Mezi sídlištěm a zastávkou BUS a státními a městskými úřady.
 • Vytvoření místa pro přecházení na silnici I/37, ulice Pardubická, Chrudim u Elfry pro zajištění přístupu pěších a cyklistů do průmyslové zóny a cyklopěší stezky
 • Vybudování nového přechodu pro chodce s osvětlením u ZŠ Dr. J. Malíka, na ulici Pardubická, ulici Václavská ( na základě podnětů veřejnosti).
 • Počet přechodů pro chodce je ve městě stabilizovaný. Dochází k postupné úpravě přechodů pro chodce za účelem zlepšení bezbariérovosti a ve spolupráci s BESIP. V roce 2019 takto bude v rámci nové okružní křižovatky ulice Vlčnovská a SNP provedena úprava přechodu pro chodce.
 • Osvětlené přechody pro chodce jsou budovány při rekonstrukcích komunikací nebo vzniku nových přechodů pro chodce

Finance na parkoviště – budování + údržba

 • 2010 – 1 920 000 Kč
 • 2011 – 191 468 Kč
 • 2012 – 97 770 Kč
 • 2014 - 603 203,66 Kč
 • 2015 -  1 520 000 Kč
 • 2016 - 538 000 Kč
 • 2017 - 254 200 Kč
 • 2018 - 4 150 000 Kč

Finanční prostředky na úpravy komunikací:

 • 2010 - 11 657 000 Kč
 • 2011 – 6 548 722 Kč
 • 2012 – 11 375 779 Kč
 • 2013 - 13 227 317 Kč
 • 2014 - 11 816 389 Kč
 • 2015 - 5 450 000 Kč
 • 2016 - 2 311 000 Kč
 • 2017 - 2 754 000 Kč
 • 2018 - 2 513 000 Kč

Počet odlišně osvětlených přechodů:

 • Rok 2010 – 11 ks
 • Rok 2011 – 4 ks = 15
 • Rok 2012 – 1 ks = 16
 • Rok 2013 - 6 ks = 22
 • Rok 2014 - 3 ks = 25
 • Rok 2015 - 4 ks = 29
 • Rok 2016 - 46 ks
 • Rok 2017 - 1 ks
 • Rok 2018 - 0 ks

 

Počet dopravních nehod a počty zraněných na území města Chrudim


Rok
DN Usmrceno Těžké zranění
Lehké zranění

2016

121

0

3

18

2017

137

0

5

27

2018

149

1

4

21

 

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?
  Spíše setrvalý trend

Ve městě jsou využívány a realizovány prvky zklidňující dopravu. Přesto dochází ke zvyšování nehodovosti v dopravě, město proto nadále realizuje řadu stavebních úprav na podporu zvyšování bezpečnosti dopravy a bude pokračovat v instalacích dalších prvků na podporu bezpečnosti a zklidnění dopravy.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Prováděna rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

I přesto, že počet dopravních nehod ve sledovaném období rostl, i když minimálně, lze aktivity v této oblasti považovat za bodré a přispívající ke zklidňování dopravy. Město by v úsilí mělo nadálel pokračovat.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město každý rok vyčleňuje finanční prostředky na osvětlení přechodů, budování zvýšených přechodů, zúžení křižovatek a ostrůvků pro bezpečné přecházení chodců především u škol.

Byla realizována např. tato opatření:

2012–2014 - přechod pro chodce ul. Liškova, přechod pro chodce Pokratická, Krajská, ul. Žernosecká a Mrázova, úprava přechodů E. Krásnohorské, Škroupova, Dlouhá, ul. Svojsíkova (z parku k jednotlivým školám a centrální jídelně), Dobrovského a Švermova, Alšova u kruhové křižovatky

2015–2017 - Březinova Cesta X Revoluční, Daliborova, Mrázova, Osvobození, Žernosecká, Pokratická (2x), Nerudova, Revoluční, Liškova X E. Krásnohorské, Liškova X Šafaříkova, Kamýcká X Odboje, Plešivecká (5x), Hálkova X Vrchlického)

2017 -  Zvýšení bezpečnosti dopravy – Palachova ulice – zúžení ulice, vytvoření veřejného prostoru, přechodová místa a přechody 2017 - RPS Pokratice III.E – v rámci projektu přechodová místa pro chodce 
V rámci nově budovaných lokalit pro rodinné domy jsou zřizovány obytné zóny – Miřejovická stráň.

Nehodovost ve městě (měřeno počtem dopravních nehod) rostla až do roku 2016, v roce 2017 stagnovala. Následující roky ukáží, zda jde o změnu trendu. Cca 94 % dopravních nehod je způsobena řidičem motorového vozidla. Tento podíl je v posledních třech letech stabilní. Pozitivní je, že celková škoda v posledních letech klesala (od 70 mil. Kč v roce 2015 k necelým 56 mil. Kč v roce 2017).

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?
  Viz komentář.

4.4.B Nehodovost v silniční dopravě

Počet dopravních nehod/počet se zraněním:
2011 - počet DN 169, 19 se zraněním 
2012 - počet DN 178, usmrcena
1 osoba, 23 DN se zraněním
2013 - počet DN 204, usmrcena
1 osoba, 24 DN se zraněním
2014 - počet DN 219, usmrceny
2 osoby, 17 DN se zraněním

Dopr. nehody za okres LTM (město LTM) celkem, usmrceno:
2015 - počet DN 1250 (město LTM - 237), usmrceno 7 osob, těžce zraněno 54, lehce zraněno 165 osob
2016 - počet DN 1299 (město LTM - 238), usmrcena 1 osoba, těžce zraněno 44, lehce zraněno 123 osob
2017 - počet DN 1290 (město LTM - 217), usmrceno 10 osob, těžce zraněno 50, lehce zraněno 139 osob

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě jsou využívány a realizovány prvky zklidňující dopravu. Přesto dochází ke zvyšování nehodovosti v dopravě, město proto nadále realizuje řadu stavebních úprav na podporu zvyšování bezpečnosti dopravy a bude pokračovat v instalacích dalších prvků na podporu bezpečnosti a zklidnění dopravy. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město realizuje opatření na infrastruktuře, trend nehodovosti je i přesto spíše nepříznivý, v intravilánu však nedochází k nehodám s následkem smrti.

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Městská policie Jihlava (MP Jihlava) organizuje pro žáky ZŠ a MŠ preventivní programy v rámci koncepce prevence MP Jihlava, která bylo zpracována v roce 2012.  Jedním z témat je i bezpečnost silničního provozu.

Na začátku září jsou žáci I. tříd MP Jihlava poučeni o bezpečnosti silničního provozu. Ve druhém pololetí I. ročníku ZŠ MP Jihlava pořádá pro žáky I. tříd ZŠ praktické ukázky bezpečného dopravního chování v terénu (na frekventovaném přechodu poblíž dotčené ZŠ) v délce jedné vyučovací hodiny v rozsahu jedné vyučovací hodiny.

MP Jihlava dále zajišťuje v ranních hodinách před začátkem vyučování u frekventovaných přechodů dozor a v rámci tohoto dozoru působí pozitivně ve vztahu k prevenci a dopravní výchově, kdy pomáhá dětem při přeházení.

Od roku 2012 je MP Jihlava každoročně pořádána akce „Bezpečně na cyklostezce“. Cílem této akce je zvýšit bezpečnost na cyklostezkách, zvláště pak v místech, kde se mohou pohybovat také chodci. Zářiová akce je věnována apelu použití reflexních prvků v době snížené viditelnosti.

Plakáty na akci “Bezpečně na cyklostezce” z let 2017-2019

https://www.jihlava.cz/bezpecne-na-cyklostezce/a-1977/p1=103871

https://www.jihlava.cz/bezpecne-na-cyklostezce/a-3891/p1=103871

https://www.jihlava.cz/bezpecne-na-cyklostezce/a-5373/p1=103871

Dětské dopravní hřiště, které se nachází v údolí řeky Jihlávky poblíž centra města je nyní rekonstruováno a modernizováno, tak, aby odpovídalo současným požadavkům a nárokům na dopravní výchovu. Stavební práce probíhají dle harmonogramu jejich ukončení je 31. 8. 2020, tak, aby zde v září 2020 mohla být zahájena výuka.

Nyní dopravní hřiště organizačně spadá pod ZŠ a MŠ Nad Plovárnou, která zajišťuje jeho provoz. V letošním roce byl navýšen rozpočet městské policii, která bude zajišťovat provoz dětského dopravního hřiště po jeho rekonstrukci.

Každoročně jsou zde mimo hodin dopravní výchovy pořádány soutěže ve spolupráci s organizací BESIP, na jejichž pořádání se spolupodílí úhradou nákladů na cestovné, občerstvení a ceny pro vítěze, popř. drobné dárky pro všechny zúčastněné Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy. Výše příspěvku činila v roce 2017 – 24000,-Kč, 2018 – 21000,-Kč, 2019 – 19500,- Kč

V rámci Evropského týdne mobility byla v letech 2017 -2019 pořádána ZŠ a MŠ Nad Plovárnou ve spolupráci se statutárním městem Jihlavou na Dopravním hřišti soutěž pro žáky 2. – 3. tříd ZŠ soutěž „DO PŘÍRODY KOLO-PĚŠKY“.

Na okraji města se dále od roku 2011 nachází soukromé dopravní hřiště, které mohou po předchozí domluvě bezplatně využívat ZŠ a MŠ. 

HTTP://WWW.AUTOSKOLAMUSIL.CZ/POLYGON/INDEX.PHP

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?
  100%
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

V Jihlavě jsou všichni žáci zapojení do preventivních programů MP Jihlava a současně MP Jihlava pořádá každoročně řadu preventivně - bezpečnostních akcí

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Spolupráce s Městskou policií funguje dobře, díky čemuž je bohatá nabídka různých aktivit.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Kopřivnice pořádá akce v rámci NSZM:

• každý rok -  týden mobility, cyklohrátky

• den dětí + den bez úrazu + integrovaný ZS -  jednou za dva až tři roky

Akce v rámci dětského dopravního hřiště:

• výuka žáků ZŠ provoz cyklistů a chodců včetně testů za spolupráce a dozoru Městské policie Kopřivnice (řidičské průkazy na kola – pro žáky ZŠ)

• BESIP

Besedy s městskou policií v základních školách nejsou pořádány, ale MP pořádá exkurze pro děti přímo na služebně včetně výkladu k dopravní problematice atd.

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?
  100%

počet proškolených – 100% žáků I. stupně ZŠ (cca 800 žáků)

počet přednášek (hodin) – v rámci výuky

dětské dopravní hřiště - cyklo a pěší výuka ZŠ - na jaře a na podzim

exkurze na služebně - několikrát za rok

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V Kopřivnici je výuka zajištěna pomocí lektora dopravní výchovy a koordinátora dopravního hřiště. Jednou ročně je realizována Dopravní soutěž mladý cyklista za aktivní účasti krajského koordinátora BESIP, Městské policie Kopřivnice a záchranné služby. Tuto podoblast lze hodnotit pozitivně.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Tato část je dlouhodobě řešena na velmi vysoké úrovni a v podstatě je na maximu svých možností. Jen poznámka je potřeba sledovat moderní trendy a ty přenášet do praxe. Tím, že je zpracován Plán udržitelné mobility je dobré i jeho závěry přednášet do edukativné činnosti.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí vybudovalo dopravní hřiště, které bylo v posledních třech letech vyhodnoceno jako nejlepší dopravní hřiště v Kraji Vysočina. O provoz tohoto hřiště se stará správce zodpovědný za bezpečnost a výuku, výdej a příjem (dopravních prostředků a pomůcek).  https://dhvm.estranky.cz/

Besedy se strážníky MP jsou připravovány pravidelně v průběhu celého roku, jsou zaměřeny na základy bezpečného přecházení, na jízdu na kole a základní silniční předpisy.

Problematika prevence úrazů obecně, tedy i prevenci úrazů dopravních, je součástí Dne záchranářů, který je pořádán každý  rok. Dne 14.9.2017 proběhla ukázka zásahu: ošetření srážky dětí jedoucích na kole s osobním autem, v roce 2018 ukázka ošetření při autonehodě a v roce 2019 ukázka zásahu u pacienta s tržným poraněním končetiny.


https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/dny%20zdrav%C3%AD/A3_poster_den_zachranaru.pdf

https://www.velkomeziricsko.cz/udalosti/mesto/151889-den-zachranaru

http://www.novinyvm.cz/16366-na-namesti-jste-mohli-videt-jak-pracuji-zachranari.html

Úzce spolupracujeme s BESIPem. Každý rok město pořádá ve spolupráci s BESIPem dopravní soutěž mladých cyklistů na dětském dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí. Každoročně zde v rámci  oblastního  kola Dopravní soutěže mladých cyklistů  strážníci MP působí společně s pracovníky odboru dopravy Městského úřadu, PČR  a zástupci BESIPu jako rozhodčí v jedné z disciplín soutěže, kde mladí cyklisté v praktické části předvedli, jak zvládnou aplikovat své teoretické znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích do praxe, v tomto případě do soutěžní jízdy po dopravním hřišti.

v roce 2018

- Dopravní soutěž mladší, starší žáci - 60 žáků

- Dopravní akce Besip spolu s IZS, Hasiči 1-5. ročník - 140 žáků

v roce 2019

- Besip, trestní odpovědnost, přestupky a t.č. 8.-9. ročník - 60 žáků

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11737-dopravni-soutez-mladych-cyklistu-2019

- Besip 1.-4. ročník - 50 žáků

- Dopravní soutěž mladší, starší žáci - 60 žáků

Město Velké Meziříčí pořádá akce v rámci NSZM:


Evropský týden mobility (každý rok)

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11058-cistou-sdilenou-a-inteligentni-mobilitu-na-to-se-zameri-evropsky-tyden-mobility

https://www.velkomeziricsko.cz/udalosti/mesto/151829-evropsky-tyden-mobility

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11884-evropsky-tyden-mobility-2019

Den bez bolístek, Den bez úrazu

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/10820-deti-mely-den-bez-bolistek-a-bez-urazu

http://www.novinyvm.cz/14900-den-bez-bolistek-pro-ms.html

https://www.zsmostiste.cz/fotogalerie/den-bez-urazu-doza-vm


MP Velké Meziříčí dále zajišťuje v ranních hodinách před začátkem vyučování u frekventovaných přechodů dozor a v rámci tohoto dozoru působí pozitivně ve vztahu k prevenci a dopravní výchově, kdy pomáhá dětem při přecházení.

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?
  99%

Město Velké Meziříčí vybudovalo velmi kvalitní dopravní hřiště s kvalitním zázemím, které je přístupné široké veřejnosti.


Každoročně MP Velké Meziříčí pořádá pro žáky škol poučení o bezpečnosti silničního provozu.


Dále MP Velké Meziříčí zajišťuje v ranních hodinách před začátkem vyučování u frekventovaných přechodů dozor a v rámci tohoto dozoru působí pozitivně ve vztahu k prevenci a dopravní výchově, kdy pomáhá dětem při přecházení.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Stabilní
V této podoblasti pracuje město Velké Meziříčí velmi dobře.

Ve Velkém Meziříčí jsou všichni žáci zapojení do preventivních programů MP Velké Meziříčí a současně MP Velké Meziříčí i město Velké Meziříčí pořádají řadu preventivně-bezpečnostních akcí.

Jako bonus je nutno zmínit velmi kvalitní dopravní hřiště se zázemím na vysoké úrovni.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město organizuje řadu aktivit pro prevenci bezpečnosti v dopravě, spolupracuje s Besipem a zapojuje se do národních i evropských kampaní. Téměř všechny školní děti jsou do některé z těchto aktivit zapojeny.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Besedy se strážníky MP jsou připravovány pravidelně v průběhu celého roku, začátkem září jsou připraveny krátké vstupy v 1. třídách – cca 15 min, ty jsou zaměřeny na základy bezpečného přecházení.

Koncem září jsou besedy ve 4. třídách – zaměřené na jízdu na kole, základní silniční předpisy. V průběhu celého roku docházejí strážníci MP pravidelně do škol.

Besedy bývají součástí ETM, informace jsou zachyceny i v  závěrečné zprávě z kampaně. Pořádáme i zážitkové vycházky – jsou oblíbené. Strážníci s dětmi obcházejí nebezpečná místa u škol.

Pravidelně realizujeme kampaň Na kolo jen s přilbou a Vidíš mě? Ta je zaměřena na používání reflexních materiálů. Každé 2 roky je připravena akce Bezpečné prázdniny ve spolupráci s PČR, MP, IZS, BESIP a NNO.

http://www.chrudim.eu/akce-a-kampane/ds-1164/p1=1979

Na téma prevence jsme vydali i spoustu propagačních materiálů a vytvořily s partnery plachtovou hru „Jdeme bezpečnou cestou“.
https://www.dobrapraxe.cz/cz/misto/chrudim-projekt-jdeme-bezpecnou-cestou

Ve spolupráci s MŠ Na Valech byl řešen projekt „I malé změny mohou znamenat mnoho“, který byl zaměřen na bezpečnou cestu dětí do mateřské školy. Na základě výsledků projektu byl vybudován nový vyvýšený přechod pro chodce u MŠ.

Již léta realizujeme projet Bezpečná cesta do školy. https://www.dobrapraxe.cz/cz/misto/chrudim-bezpecna-cesta-do-skoly

Úzce spolupracujeme s BESIP -  společné akce pro cyklisty, děti i jejich rodiče.

Problematika prevence úrazů obecně, zahrnuje tedy i prevenci úrazů dopravních – děti zde jsou jak v roli chodce, cyklisty, tak spolucestujícího, je součástí Národních dnů bez úrazů.

Prevence úrazů obecně je řešena v komplexním projektu – Bezpečná komunita.
http://www.chrudim.eu/bezpecna-komunita/d-2300/p1=1945

Na akcích úzce spolupracujeme s partnery – školy, NNO, Besip apod.

Město Chrudim vlastní Dětské dopravní hřiště, které provozuje firma Sportovní areály města Chrudim a je využíváno při realizaci kampaní. Jinak hřiště navštěvují školy a veřejnost. V letošním roce jsou podány dotace na nové vybavení učebny.

Ve spolupráci s Městskou policií připravujeme besedy a přednášky pro MS a ZŠ.

Počet přednášek za rok:

 • 2010 – 69 přednášek - 124 vyučovacích hodin
 • 2011 – 65 přednášek - 138 vyučovacích hodin
 • 2012 – 96 přednášek + 9 ve Slatiňanech - 146 vyučovacích hodin
 • 2013/2014  - 73 přednášek - 103 vyučovacích hodin
 • 1. pololetí šk.roku 2015 - 82 vyučovacích přednášek        
 • 2016  - 116 přednášek - 188 vyučovacích hodin

 • 2017 - 71 přednášek - 134 vyučovacích hodin

 • 2018 - 74 přednášek - 111 vyučovacích hodin 

Dále se strážníci MP zaměřují i na seniory.

V této oblasti výborně funguje spolupráce mezi městem Chrudim, MP, PČR a Besip.

závěrečná zpráva ETM 2016: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=7803

závěrečná zpráva ETM 2017: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=7773

závěrečná zpráva ETM 2018:http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9481

Každoročně je vyhodnocena kampaň Na kolo jen s  přilbou. V roce 2018 jsme průzkumem na ZŠ zjistili, že 69% chlapců a 82% dívek jezdí na kole jen s helmou a o tom, zda používají reflexní materiál při jízdě na kole odpovědělo 24% chlapců a 53% dívek že ano.

Od roku 2016 je realizován ve spolupráci s Městskou policií Chrudim společně s BESIP projekt, který je zaměřený na malé cyklisty. Jde o vydávání tzv. „Průkazů cyklisty“. Cílem projektu je zvýšit teoretické znalosti i praktické dovednosti žáků čtvrtých tříd.    

Pro seniory byl zajištěn projekt s názvem Senior bez nehod. Jeho cílem bylo snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této problematice. Informovat jaká jsou specifika chování seniorů v provozu a doporučit opatření, jež by měla přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. Seznámit s potenciálem moderních asistenčních systémů motorových vozidel, připomenout pravidla silničního provozu, poukázat na vedlejší účinky léků a zdravotních omezení vyplývajících z věku účastníka silničního provozu. 

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?
  98%
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci osvětových akcí a řešených projektů se snažíme zajišťovat dostatečné vzdělávání v oblasti dopravy.

Tyto akce jsou zaměřeny na prevenci úrazů v dopravě, v roli chodce, cyklisty i spolucestujícího. Dle možností a při rekonstrukci vozovek odstraňujeme krizová místa v dopravě.

Spolupráce v oblasti preventivních aktivit s Městskou policií je stabilní a vykazuje stabilní trend.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Aktivity ve vzdělávání a prevenci silniční bezpečnosti jsou velmi široké a pokrývají všechny rizikové skupiny. Toto by se mělo v budoucnu projevit i v chování samotných účastníků silničního provozu a tím by mělo dojít k zlepšení situace v bespečnosti silničního provozu.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Během celého roku probíhá několik akcí s dopravní tématikou zaměřených na znalosti pravidel silničního provozu, na bezpečnost na pozemních komunikacích, a to formou besed, přednášek, výukových programů ve školách, cyklopelotonů, anket apod. Akce jsou zaměřeny na všechny věkové skupiny od dětí až po seniory.

Příklady preventivních akcí:

1. Město propaguje a realizuje tyto aktivity zejména prostřednictvím mezinárodních kampaní: „Národní dny bez úrazu“ a „Evropský týden mobility“, které jsou organizovány za aktivního přispění partnerů – Preventivně informační skupina Policie ČR, Dopravní policie ČR, Hasičský sbor Ústeckého kraje, Městská nemocnice, Městská policie, Dům dětí a mládeže Rozmarýn,  Český červený kříž, Knihovna K. H. Máchy,  Střední pedagogická škola, BESIP, Adélčin dvoreček, Tyfloservis, SEVER, Regionální televize.
Evropský týden mobility - přehled akcí v rámci kampaně od roku 2007 do roku 2017 na: http://nszm.cz/index.shtml?apc=rkE
Národní dny bez úrazu - přehled akcí v rámci kampaně od roku 2007 do roku 2017 na: http://nszm.cz/index.shtml?apc=rkD
Město vyčleňuje ze svého rozpočtu Zdravého města na kampaň Evropský týden mobility okolo 50  tis. Kč ročně. Výdaj na kampaň Národní dny bez úrazů je 60 tis. ročně. Finance na tuto kampaň jsou od roku 2011 pokryty z projektů MŽP, od roku 2018 i z projektů programu INTERREG. Dále jsou z rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství vyčleněny finance na akce pořádané ve spolupráci s Policií ČR na téma BESIP (preventivní akce na podporu nošení reflexních prvků).

2. Organizovány jsou veřejné diskuze a ankety k problémovým/nebezpečným místům v dopravní situaci města:
2008 - dotazníkový průzkum - "Cesty dětí do školy a zpět" (ECI B.6)
2011 - anketa dopravní etika
2012 - kulatý stůl doprava
2013 - kulatý stůl cyklistika
2011 a 2014 - Mobilita a místní přeprava - šetření ECI A.3
2017 kulatý stůl na téma doprava - https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/photos/a.933287343500534.1073741829.925486310947304/945984492230819/?type=3&theater

V roce 2014 proběhla rekonstrukce Dětského dopravního hřiště (provozovatel DDM Rozmarýn), které bývá často využíváno při realizaci kampaní dopravních programů pro MŠ, ZŠ a veřejnost.

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?
  60 %
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město se dlouhodobě zabývá zvyšováním povědomí o bezpečnosti v dopravě zejména s důrazem na děti a mládež a organizuje řadu osvětových akcí, mapuje problémová místa apod.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Aktivity na poli prevence jsou bohaté i ve srovnání s jinými městy.

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Problémová (nehodová) místa se řeší ve spolupráci s DI Policie ČR a s Městskou policií.

Statutární město Jihlava nemá zpracovaný vlastní pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře.

Statutární město k posuzování problémových míst využívá aplikaci Geografický informační systém Ministerstva dopravy – Jenotnou dopravní vektorovu mapu http://www.jdvm.cz/.

Řada problémových míst byla odstraněna díky nasvětlení přechodů pro chodce (viz. výše).

Díky těmto opatřením se v Jihlavě nenachází žádné výrazně nebezpečné místo, kde by docházelo opakovaně k dopravním nehodám s vážnými osobními následky.

Díky pravidelným průzkumům máme zaznamenána problémová místa (od veřejnosti). Jde o

chybějící přechody pro chodce, osvětlené křižovatky, chybějící chodníky, rušné křižovatky apod. Tato data jsou poté vyhodnocena v pracovní skupině, kde jsou zástupci Odboru dopravy, Městské policie a Police ČR. Vznikne tak soubor míst, která se pak postupně napravují. V současné době je již většina rizikových míst odstraněna. Zjištěné požadavky občanů na krizová místa jsou vyřešena. U dalších míst dochází k uvádění do souladu se současnými technicko právními předpisy.

Policií ČR jsou sledovány dopravní nehody, kde došlo k usmrcení. Následně dopravní inženýr posuzuje místo dopravní nehody a případně navrhne opatření ke zlepšení BESIPU a to předává vlastníku pozemní komunikace.

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?
  100

V Jihlavě se nenachází žádné výrazně rizikové a nehodové místo, kde by opakovaně docházelo k vážným nehodám s osobními následky. Všechna riziková a nehodová místa byla odstraněna již v minulosti.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

V Jihlavě se nenachází žádné výrazně rizikové a nehodové místo, kde by opakovaně docházelo

k vážným nehodám s osobními následky. Všechna riziková a nehodová místa byla odstraněna již v minulosti.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Identifikovaná riziková místa již byla vyřešena

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Problémová místa jsou definována níže uvedenými strategickými dokumenty. Na základě těchto dokumentů, aktuálních připomínek Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, odborných pracovníků města či jeho obyvatel dochází k postupnému odstraňování problémových (krizových) míst na komunikacích. Každoročně se také zvyšuje poměr komunikací „zóna 30“ k celkové délce komunikací ve městě viz bod 4.4.1.

Strategické dopravní dokumenty zpracované městem, kde jsou specifikovány jak drobné závady na komunikační síti, tak i problémová místa, v současné době neevidujeme žádné kritické místo z pohledu dopravy:

•               Problémová mapa dopravy města Kopřivnice (2003)

•               Komplexní dopravní studie města Kopřivnice (2009)

•               Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice (2016)

•               Analýza bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici k roku 2018

•               Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice (2019)

•               Koncepce statické dopravy města Kopřivnice (2019)

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?
  ANO

Na základě strategických dokumentů, aktuálních připomínek Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, odborných pracovníků města či jeho obyvatel dochází k postupnému odstraňování problémových míst na komunikacích. Stávající dopravní problémy jsou definovány v těchto dokumentech. Jednou měsíčně se schází pracovní skupina, která se zabývá touto problematikou, kde členy jsou pracovníci odboru rozvoje a majetku města, zástupce vedení města, městské policie, správce komunikací, zástupce správního dopravního úřadu, a v případě potřeby i zástupce dalších odborů či Dopravního inspektorátu PČR Nový Jičín. Tato skupina se mimo jiné také zabývá různými podněty a připomínkami navrhuje řešení a schvaluje odstraňování drobných závad. Na činnost této skupiny jsou uvolňovány každoročně finanční prostředky pro odstraňování problémových míst. Problémová místa se také opravují či odstraňují na základě větších či velkých akcí města.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Město investuje každoročně nemalé finanční prostředky na odstraňování problémových míst, a to buď jednotlivými investičními akcemi nebo jako součást větších oprav či projektů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Tuto podoblast považuji za dlouhodobě dobře řešenou a to jak z pohledu strategických dokumnetů, tak samotného pasportu a samotného řešení a odstraňování kritických míst na dopravní infrastruktuře. Komunikace probíhá na vlmi dobré úrovni s dopravním inspektorátem, tak i s občany, kdy jsou brány v úvahu jejich připomínky.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Pro tyto účely vznikla „Koncepce dopravy Velkého Meziříčí“.

Jde o soupis hlavních dopravních problémů města, návrhy na jejich řešení a zevrubný popis všech kroků, které by k tomuto řešení měly vést, včetně popisu dosavadních prací.

Zde jsou uvedeny hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí, návrhy možností jejich řešení a stanovení priorit. Jsou zde uvedeny jak ty problémy, které je město Velké Meziříčí schopno řešit zcela nebo z větší části vlastními silami a prostředky a dále jsou zde uvedeny takové akce, při jejichž řešení je město Velké Meziříčí závislé na přístupu Kraje Vysočina k těmto akcím.

Město Velké Meziříčí od roku 2010 usiluje o dobudování obchvatu města - 4. etapa. Tato etapa je investičně nejnáročnější a je odhadována na 500 mil. Kč (díky přemostění). Město Velké Meziříčí nechalo zpracovat projektovou dokumentaci obchvatu (2,1 mi. Kč) a předalo ji Kraji Vysočina jako investorovi akce. Současně také vykoupilo téměř všechny dotčené pozemky (5,1 mil. Kč), v současné době zbývá vykoupit poslední tři pozemky a 6 garáží. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby.

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?
  Ano

Vede se tzv. Koncepce dopravy Velkého Meziříčí (v níž jsou hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí, návrhy možností jejich řešení a stanovení priorit.

https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/3443-besip-podporil-snahu-velkeho-mezirici-o-reseni-dopravnich-problemu


Ve Velkém Meziříčí se nenachází žádné výrazně rizikové a nehodové místo, kde by opakovaně docházelo k vážným nehodám s osobními následky, kromě křižovatky silnice II/360 s MK Třebíčská u Oslavice. Zde byla na základě objednávky Města provedena bezpečnostní inspekce křižovatky a výstupy z ní byly předány Kraji Vysočina. Na tomto podkladě již probíhají projektové práce na stavební úpravu této křižovatky na křižovatku okružní.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Postupně jsou identifikovaná kritická místa odstraňována. Občané mají sami možnost na problémová místa poukázat.

Všechna problémová místa jsou zmapována a postupně řešena.

Aktivně usilujeme o dobudování obchvatu města - 4. etapa.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město aktivně pracuje s Koncepcí dopravy Velkého Meziříčí, problémová místa na infrastruktuře aktivně řeší a je aktivním partnerem i Krajskému úřadu Vysočina např. v otázce obchvatu města.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Díky pravidelným průzkumům máme zaznamenána problémová místa (od veřejnosti). Jde o chybějící přechody pro chodce, osvětlené křižovatky, chybějící chodníky, rušné křižovatky apod. Tato data jsou poté vyhodnocena v pracovní skupině, kde jsou zástupci Odboru dopravy, Městské policie a PČR. Vznikne tak soubor míst, která se pak postupně napravují. Sběr podnětů probíhá prostřednictvím dotazníků (od škol), veřejného projednání Desatera problémů města a plánovacích setkání s veřejností.

V současné době je 70 % rizikových míst odstraněno.

Zjištěné požadavky občanů na krizová místa se postupně řeší. U dalších míst dochází k uvádění do souladu se současnými technicko právními předpisy.

Policií ČR jsou sledovány dopravní nehody, kde došlo k usmrcení. Následně dopravní inženýr posuzuje místo dopravní nehody a případně navrhne opatření ke zlepšení BESIPu a to předává vlastníku pozemní komunikace.

V roce 2018 byl zprovozněn Všímálek. Jedná se o aplikaci, kam mohou občané podávat podněty na zlepšení života ve městě, včetně umístění a fotografie. Součástí je i oblast dopravy. Průběžně jsou podněty řešeny a dle možností odstraňovány.

Na webových stránkách je zřízena rubrika Dotazy - odpovědi, kde se objevují dotazy a náměty i z oblasti dopravy, prevence apod.

http://www.chrudim-city.cz/qa/

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?
  70%

V současné době je 70 % rizikových míst odstraněno.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Zjištěné požadavky občanů na krizová místa se postupně řeší. U dalších míst dochází k uvádění do souladu se současnými technicko právními předpisy. Využívána i aplikace Všímálek.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Problematika kritických míst na dopravní infrastruktuře je mapována sběrem dat od samotných občanů i odborníky. Poté jsou vytipovaná místa revitalizovány.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Pasport problémových míst nebyl vypracován. Majetkový správce komunikaci OÚR spolu s odborem dopravy ODaSH ve spolupráci s DI POLICIE ČR řeší problémová místa ve městě a projednává přípravu a realizaci stavebních úprav k jejich zabezpečení.
Tuto problematiku má v kompetenci jako poradní orgán Komise dopravy při RM.
www.litomerice.cz/komise-rady-mesta

https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/photos/a.933287343500534.1073741829.925486310947304/945984492230819/?type=3&theater

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?
  5

Hodnota indikátoru 4.4.C:

2012 - 3
2013 - 5
2014 - 6
2015 - 2017 - cca 5 oprav ročně

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Pasport problémových míst není zpracován. Zjišťování problémových míst probíhá i v rámci analytické části PUMM při komunikaci s veřejností.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Problémová místa jsou mapována (i ve spolupráci s veřejností) a průběžně dochází k odstraňování kritických nehodových míst.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava se zabývá problematikou vlivu dopravy na životní prostředí a podporuje myšlenky udržitelných forem dopravy, což je deklarováno ve strategických dokumentech města.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Město má platný PUMM, který byl schválen v polovině roku 2019. Návrhová část však postrádá měřitelné cíle, ke kterým by měl PUMM  směřovat.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Kopřivnice realizuje opatření ke snížení zátěže z dopravy na životní prostředí v závislosti na strategických dokumentech postupnými realizacemi akcí, které jsou jmenovány v těchto dokumentech. Jedná se hlavně o realizaci opatření snižující poptávku po individuální automobilové dopravě, jako je doplnění infrastruktury pro alternativní druhy dopravy (cyklostezky, cyklopruhy, bezbariérové komunikace, atd.). Úpravy pro podporu veřejné hromadné dopravy (zastávky hromadné dopravy, integrace dopravy, přestupní uzly, regulace parkování) a v neposlední řadě taky dalšími doprovodnými prvky.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

I přesto, že město systematicky nemonitoruje dopad dopravy na ŽP, musím konstatovat, že v této oblasti zaznamenalo velký pokrok oproti poslednímu hodnocení. Všechny strategické dokumenty v oblasti dopravy řeší ŽP a prošly posouzním SEA. Město aktualiazovalo Plán zlepšení kvality ovzduší, kde identifikovalo podíly zdrojů.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí se v rámci vlastních investic i ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty, trvale snaží o zlepšování současné situace vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město monitoruje především dopady dopravy z hlediska hluku a emisí, které představují na území města závažný problém, a dále statistiku dopravních intenzit. Hluk i emise jsou spojeny především s blízkostí dálnice D1. Město se také snaží o co nejrychlejší výstavbu obchvatu města s cílem snížit objem tranzitní dopravy. Dále aktuálně zpracovává svůj první Plán udržitelné městské mobility pro roky 2021-2028.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě Chrudim je sledováno zatížení dopravní sítě vozidly. Je vyhodnocován hluk z dopravy a dlouhodobě sledujeme kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečišťujících látek.

Hlavní problémy, vyplývající z dopravy, jsou definovány ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města a jednotlivá opatření jsou realizována dle dostupných vlastních a externích zdrojů (dotací).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město monitoruje znečištění životního prostředí vlivem dopravy. Jsou realizována měření hluku a kvality ovzduší v zatížených lokalitách. Město nemá  zpracovaný samostatný dokument k udržitelnému rozvoji dopravy, nicméně problematika dopravy je řešena v dalších strtegických dokumentech města. Je zpracován akční plán, kde jsou plánovány aktivity k podpoře snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Po dokončení II. fáze obchvatu, město počítá s realiazcí SUMPx SUMF.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V Litoměřicích vzniká Plán udržitelné městské mobility (PUMM), který stanoví mj. prioritní cíle a indikátory v oblasti dopravy. Město dlouhodobě sleduje kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečišťujících látek. Velké dopravní projekty jsou podrobovány hodnocení EIA. Hlavní problémy, vyplývající z dopravy, jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje města a jednotlivá opatření jsou realizována dle dostupných vlastních a externích zdrojů (dotací). Město nemá výraznější problémy spojené s hlukem z dopravy.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

PUMM je aktuálně zpracováván, město sleduje kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž prostřednictvím monitorovací sítě, přitom jedním z cílů PUMM bude právě snižování vlivu dopravy na ŽP a zdraví.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město Jihlava má nyní zpracovaný SUMP, který byl podroben hodnocení SEA a schválen zastupitelstvem 6/2019. Informace o plánu udržitelné mobility města Jihlavy jsou uvedeny na webových stránkách města pod odkazem https://www.jihlava.cz/ke-stazeni/ds-56492/p1=111599

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?
  ano
Sebehodnocení +2
Trend ⇈ silné zlepšení

Statutární město Jihlava v uplynulém období zpracovalo plán udržitelné mobility města Jihlavy s hodnocením  vlivu na životní prostředí.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Město přijalo Plán mobility a ten byl vyhodnocen v rámci procesu SEA.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má zpracovány následující strategické dokumenty, které se týkají dopravy a byl posouzen vliv na životní prostředí (SEA):

·         Územní plán Kopřivnice (2019)

·         Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022

·         Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice (2019) – probíhá

Další strategické dokumenty, kterých se také zabývají dopravou, jsou k nahlédnutí na webových stránkách města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice, jedná se také o dokumenty zaměřené na životní prostředí či energetiku.

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?
  Ano

Územní plán města Kopřivnice a Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 - vliv dopravy na životní prostředí byl posouzen.

Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice -  současné době probíhá vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Sebehodnocení +1
Trend ⇈ silné zlepšení

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Vliv dopravy na životní prostředí byl také posouzen v rámci Strategického plánu města pro období 2007-2022 a Územního plánu (2019).

V roce 2019 město dokončilo město Plán udržitelné městské mobility a Koncepci statické dopravy. V současné době probíhá vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Hodnocení oponenta +2
Trend ⇈ silné zlepšení

V této oblasti udělalo město velký pokrok a všechny strategické dokumety, které mají souvislost s dopravou řeší životní prostředí a byly vyhodnoceny v rámci SEA.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Práce na tomto dokumentu, nazvaném „ Plán udržitelné mobility Velkého Meziříčí“, aktuálně probíhají. Další nadřazený materiál je na úrovni krajské.

Plán udržitelné mobility by měl být zpracován do konce října 2020, SEA se dle aktuálních informací nepředpokládá.

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?
  Ne

Je zpracována tzv. Koncepce dopravy Velkého Meziříčí, zpracovává se „ Plán udržitelné mobility Velkého Meziříčí“.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Je zpracována tzv. Koncepce dopravy Velkého Meziříčí, zpracovává se „ Plán udržitelné mobility Velkého Meziříčí“.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Velké Meziříčí v současné době zpracovává svůj první Plán udržitelné městské mobility (PUMM), který bude součástí Integrovaného plánu rozvoje města pro roky 2021–2028. PUMM nemusí projít procesem SEA.

Město aktivně pracuje s dokumentem Koncepce dopravy Velkého Meziříčí (aktualizovaný v roce 2018), který vyhodnocuje problémová místa na dopravní infrastruktuře a navrhuje opatření na řešení těchto problémů, a dále má zpracovaný General bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Velké Meziříčí. Doprava je také ze strategického pohledu řešena v rámci Integrovaného plánu rozvoje města na léta 2013-2020.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Samostatně zpracovaný plán pro oblast dopravy město prozatím nemá zpracován. Oblast dopravy je zahrnuta do strategických dokumentů.

V současné době je platný nový Územním plánu města Chrudim.

Plochy dopravní infrastruktury
Plochy silniční dopravy zahrnují pozemky silnic, pozemky hromadných a řadových garáží, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot apod.

Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s dopravní obsluhou sídla, zeleň.
Podmíněně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení.
Nepřípustné – ostatní stavby.

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí:
Přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných plochách. Kapacity jsou limitovány. Nepřípustné jsou kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro individuální bydlení.

Shrnutí z hlediska rozsahu vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Z hlediska podrobností známých ve fázi posuzování konceptu ÚP Chrudim nebyly zjištěny střety vylučující z hlediska předpokládaných vlivů na obyvatele a veřejné zdraví (hluk, znečištění ovzduší) navrhované funkční využití řešených ploch dopravní infrastruktury a ploch navržených pro výrobu a sklady.

Oblast dopravy je zahrnuta do Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030, který byl schválen ZM v roce 2016.
http://www.chrudim.eu/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1667/p1=1841

Zpracovaná SEA ke strategii města:

http://www.chrudim.eu/sea-ke-strategickemu-planu-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1668/p1=1841

Ten je dále rozpracováván do Akčního plánu strategie města -
http://www.chrudim.eu/akcni-plan-rozvoje-mesta-chrudimi-na-rok-2019/d-9278/p1=1841

Máme zpracován Regulační plán Městské památkové zóny, který se také dopravy týká.
http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1673&n=regulacni%2Dplan%2Dmestske%2Dpamatkove%2Dzony&p1=1841

Dalším z koncepčních materiálů je i zpracovaný regulační plán Pumberka.
http://www.chrudim.eu/uzemni-plan-chrudim/d-2211/p1=1841

Koncem roku 2015 byla otevřena první etapa obchvatu. Předpokládáme, že v tomto roce bude zahájena 2. etapa, v současné době probíhá archeologický průzkum.

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?
  Nemáme zpracován přímo plán, který by řešil pouze oblast dopravy, ale tato problematika je zohledněna ve všech strategických dokumentech města.
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Nemáme zpracován přímo plán, který by řešil pouze oblast dopravy, ale tato problematika je zohledněna ve všech strategických dokumentech města.
Došlo i k posunu při řešení největšího problému města v oblasti dopravy – vybudování obchvatu. V roce 2015 byla ukončena 1. etapa obchvatu a v současné době předpokládáme zahájení etapy druhé, v současné době probíhá archeologický průzkum.

Hodnocení oponenta 0

Město nemá zpracován přímo plán, který by řešil pouze oblast dopravy, ale tato problematika je zohledněna ve všech strategických dokumentech města. Byla dobudována I. etapa obchvatu a je předpoklad, že v roce 2019 začne výstavba ve II. etapě. PO jejím dokončení město zváží zpracování samostatného dokumentu pro dopravu.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V současnosti řešeno primárně v rámci ÚP.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) - vzniká pro Litoměřice od r. 2017, dopracován bude v r. 2019. PUMM nebude - v souladu s legislativou - podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/

www.litomericedostupnevsem.cz

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?
  Nehodnoceno - viz popis.

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V současnosti se připravuje PUMM.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Kompletní Plán udržitelné městské mobility je v současnosti zpracováván, posuzování vlivu na ŽP nicméně - v souladu s platnou právní úpravou - nepodléhá.

4.5.2 Vyhodnocuje město zatížení životního prostředí dopravou?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město Jihlava vyhodnocuje zatížení dopravou pomocí dopravního modelu, který má zpracovaný. V rámci realizace každé větší dopravní stavby jsou na základě požadavků KHS Kraje Vysočina hodnoceny dopady stavby na hlukovou zátěž obyvatel. V návrhu dokumentu PUMM jsou zahrnuty indikátory vlivu dopravy na životní prostředí, které budou pravidelně vyhodnocovány. Tyto nejsou stanoveny, jakožto ověřitelné hodnoty. K jejich stanovení dojde v rámci aktualizace Akčního plánu.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Statutární město Jihlava v rámci chystaných investičních akcí v oblasti dopravy přihlíží i k hodnocení jejich vlivu na životní prostředí.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Plán mobility navrhuje indikátory pro sledování, avšak již nespecifikoval způsob (a frekvenci monitoringu), ani cílové hodnoty, ke kterým by se měl systém mobility ve městě přibližovat.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město pravidelně nevyhodnocuje zatížení životního prostředí dopravou.

Město Kopřivnice má zpracovaný Plán zlepšování kvality ovzduší a jeho Akční plán pro roky 2019 a 2020, tyto zásadní dokumenty jsou k nahlédnutí na webových stránkách města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice. Plán stanovuje mimo jiné podíl jednotlivých skupin zdrojů, tedy i dopravy, na imisní situaci na území města Kopřivnice a navrhuje opatření k jejich snižování.

Vlivem dopravy na životní prostředí se také zabývá také Plán udržitelné městské mobility, který je k nahlédnutí na webových stránkách http://mobilita-koprivnice.cz/dokumenty/

Sebehodnocení 0
Trend ↑ zlepšující se

V této podoblasti má město stále rezervy, ovšem zpracování Plánu zlepšování kvality ovzduší a Plánu městské mobility lze hodnotit kladně.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město pravidelně neměří zátěž životního prostředí dopravou. Nicméně zpracovává plán zlepšování kvality ovzduší. Je otázkou jak tuto problematiku město uchopí do budoucna. Vím, že se zajímá o měření pomocí senzorů, což je velmi pokrokový násttroj pro sledování a řízení kvality ovzduší.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

V rámci realizace každé větší dopravní stavby jsou na základě požadavků KHS Kraje Vysočina hodnoceny dopady stavby na hlukovou zátěž obyvatel.

Ve městě je zpracována statistika průjezdů vozidel.

V současné době probíhá rekonstrukce a modernizace dálnice D1 v úseku 19 kolem Velkého Meziříčí, jejímž cílem je oprava a zkapacitnění této hlavní dopravní tepny, včetně úprav nejvyššího dálničního mostu v ČR – mostu Vysočina, kde by mělo dojít k významnému snížení hluku z provozu na něm. To rovněž po dokončení přispěje ke snížení počtu tranzitujících vozidel na souběžné komunikaci II/602, probíhající městem.

Po dokončení rekonstrukce mostu Vysočina v roce 2020 bude provedeno měření hluku.

Hluk je primárním problémem v souvislosti s blízkostí dálnice D1, která probíhá přímo nad městem, stejně tak i průtah silnice II/602 středem města (zejména ulice Novosady) je zdrojem vysoké hlukové zátěže. V obou případech je překročen hygienický limit hluku 50 dB pro denní a 40 dB pro noční dobu, místy i poměrně výrazně.

Ve Velkém Meziříčí bylo měření kvality ovzduší v minulosti prováděno prostřednictvím pevné měřící stanice ČHMÚ umístěné v areálu společnosti ZDAR a.s. Tato měřící stanice byla zrušena v roce 2012. V dalších letech se Město Velké Meziříčí přihlásilo do programu ISKOV (Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina). Tento program zahrnoval měření mobilními zařízeními vybraných škodlivých látek v ovzduší na 24 místech v kraji. Měření probíhalo střídavě v těchto místech po dobu 5 let (2012 -2017), vždy v součtu 8 týdnů za rok. Program pokračuje v pozměněné podobě i od roku 2018, s tím, že měření z důvodu získání přesnějších dat probíhá na jednotlivých místech po celý kalendářní rok. Ve Velkém Meziříčí proběhlo toto měření v  roce  2019). Bližší informace je možno získat na: http://www.ovzdusivysocina.cz/

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí v rámci chystaných investičních akcí v oblasti dopravy přihlíží i k hodnocení jejich vlivu na životní prostředí.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město sleduje především hlukovou a emisní zátěž z dopravy. Sběr dat se v průběhu posledních let měnil, v současné době je město zapojeno do krajského programu ISKOV.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim si nechalo udělat studii hlukové zátěže místních částí Vestec a Medlešice po zprovozněném obchvatu městě, jeho I. etapy. Výsledky této studie prokazují dodržení povolených hodnot.

Město nechalo provést průzkum zatížení místních komunikací v lokalitě kolem sportovních areálů a ulice Vrchlického v souvislosti s připravovanou výstavbou bytových domů Kopanický mlýn.

Sledujeme dopravní zatížení ulic prostřednictvím vlastního sčítání nebo za využití periodického celostátního sčítání dopravy.

Měření  stavu ovzduší se provádí na měřící stanici umístěné na parkovišti MěÚ v Pardubické ulici. Sledovány jsou tyto ukazatele: PM10, PM2,5, benzen, Benzo(a)pyren a NO2. Výsledky měření jsou zveřejněny na stránkách města https://www.chrudim.eu/mereni-ovzdusi-v-chrudimi/d-2307/p1=1945 .

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Životní prostředí ve městě je na dobré úrovni. Přesto je vyhodnocováno i za dopravu. Byla vyhodnocena hluková zátěž po zprovozněné 1. etapě obchvatu s pozitivním zjištěním. Hlukové normy jsou dodrženy. 

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město deklaruje měření stavu životního prostředí se zaměřením na místa silně ovlivněná dopravou.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město má nainstalované měřící emisní stanice a celkové měření emisí vč. dopravy vybraných polutantů je prováděno OŽP. Od 09/2017 MěÚ Litoměřice provozuje automatickou monitorovací síť ovzduší ve spolupráci s ČVUT. Cílem je zjištění zdrojů znečištění ovzduší a jejich eliminování. V současné době, po několika měsíčním provozu, se začíná ukazovat, že hlavním zdrojem znečištění ovzduší je doprava. Monitorovací síť nepřetržitě měří na 12 místech po celém městě PM10, PM2,5, PM1 a na 4 místech VOC.
Online měření doplní rozptylová studie, která bude k dispozici na konci března 2018 a která by měla poskytnout detailní informace o zdrojích a povaze znečištění s vazbou na měření intenzity dopravy a složení vozového parku obyvatel dle dat z průzkumu dopravního chování.
Město má zpracovaný dlouhodobý plán snižování emisí a imisí, který zahrnuje rovněž oblast dopravy.
Každý velký dopravní projekt je dle zákona podroben hodnocení vlivů na životní prostředí.
Dochází rovněž k pravidelnému měření imisí - pravidelně se měří všechny významné znečišťující látky (NOx, SOx, PM10 ad.).

Doložení je poskytnuto v oblasti 2 Auditu UR - Životní prostředí.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě sleduje kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečišťujících látek. Velké dopravní projekty jsou podrobovány hodnocení EIA. Jsou nainstalovány měřící stanice a je rozpracována rozptylová studie pro Litoměřice.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město monitoruje kvalitu ŽP prostřednictvím vlastní sítě, v nadstandardním rozsahu. Vyhodnocení je/bude součástí PUMM.

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

SUMP návrhová část je zpracovaná do roku 2030. Akční plán pokrývá období do roku 2023. Do té doby je totiž možné čerpat finanční podporu z fondů EU v rámci aktuálního plánovacího období Evropské unie. O období platnosti dalších akčních plánů do roku 2030 bude rozhodnuto až na základě zkušeností s realizací prvního Akčního plánu.

 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ⇈ silné zlepšení

Statutární město Jihlava pravidelně aktualizuje strategické dokumenty.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

PUMM je doplněn o akční plán do roku 2023, který pak bude aktualizován a doplněn.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město realizuje opatření ke snížení zátěže z dopravy v závislosti na strategických dokumentech (hlavně Akčního plánu) postupnými realizacemi akcí, které jsou jmenovány v těchto dokumentech (stavby cyklostezek a komunikací pro chodce, výměny povrchů komunikací, přestavby křižovatek atd.). Základní strategické dokumenty jsou výše uvedeny a lze si je prohlédnout na webových stránkách města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice a http://mobilita-koprivnice.cz/dokumenty/

 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. ?
  ANO reaguje

Město na základě Akčního plánu města (aktualizovaného každoročně) realizuje opatření ke snížení dopravy ve vazbě na strategické dokumenty viz body výše popsané.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V této podoblasti pracuje město velmi dobře. Postupně realizuje investice vedoucí ke snížení zátěže z dopravy, a to ve vazbě na strategické dokumenty města. Jedná se hlavně o budování souvislé sítě komunikací pro cyklisty. Mimo jiné také pravidelně počítá „ekologickou stopu“ a pořádá další tematické akce pro veřejnost.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má zpracované akční plány, které pravidelně monitoruje, vyhodnocuje a realiazuje dle finančních možností. Nyní bude důležité jak bude město dále pracovat s nově přijatými dokumenty Plán udržitelné mobility, či Koncepece řešení statické dopravy.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

To v řadě případů závisí na spolupráci s Krajem Vysočina, a také na rozpočtu města.

Jde o nekonečný proces, závislý na finančních prostředcích.

Aktuálně zpracovávaný IPRM by měl být dokončen a schválen do konce roku 2020.

 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. ?
  Ano

Nový IPRM je zpracováván, výsledky zatím nejsou k dispozici. Proběhnou dopravní průzkumy v období duben - červen 2020.

Sebehodnocení 0
Trend ↑ zlepšující se

Město postupně realizuje a vyhodnocuje hlavní problémy dopravy.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Velké Meziříčí pracuje s Integrovaným plánem rozvoje města, který zpracovává na období 8 let (stávající je na období 2013-2020 a nově vznikající bude pro roky 2021–2028). Nový IPRM bude obsahovat také první Plán udržitelné městské mobility.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Hlavní dopravní problémy souvisí s velkým zatížením centra města dané silnicemi I/17 a I/37. Zatížení silnice I/37 poklesne díky vybudování celého obchvatu města, to je i jeho II. etapy, kterou ŘSD připravuje. Plánovaná výstavba je od roku 2019 až 2021. Pak dojde k převedení tranzitní nákladní dopravy ve směru sever - jih na obchvat.

Město má pak připravené studie umístění jízdních pruhů pro cyklisty na silnice I. třídy. Kdy pokud dojde k výstavbě obchvatu pak bude možné snad od roku 2022 cyklistickou dopravu více řešit.

Na komunikacích, vyřazených silnicích I. třídy, budou umístěny jízdní pruhy pro cyklisty. Jejich vznik bude koordinovaný s opravou silnice pro předání Pardubickému kraji, jako novému vlastníkovi silnice II/324 (bývalá I/37). Předpoklad realizace je rok 2020-21.

V roce 2020 dojde k výstavbě nového napojení sportovních areálů kolem ulice V Průhonech. Kdy dojde k přímému napojení na silnici I/17, ulice Dr. Milady Horákové a k odlehčení ulic Na Ostrově, Jungmannova nábřeží a ulice V Průhonech.

Plánované investice jsou zahrnuty do rozpočtového výhledu města ve vazbě na Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030.

 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. ?
  ano

Plánované investice jsou zahrnuty do rozpočtového výhledu města ve vazbě na Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Zlepšení na pozemních komunikacích postupně dochází. Jsou připraveny jízdní pruhy pro cyklisty. Jejich realizace je odvislá od obnovy živičného krytu, kterou provede ŘSD, správa Pardubice. Plánované investice jsou zahrnuty do rozpočtového výhledu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má zpracovánu představu o řešení dopravních problémů. Většina aktivit je vázána na dokončení celého obchvatu města. Jsou plánovány investice do roku 2030.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město bude mít zpracován kompletní PUMM (2017-2019), který stanoví prioritní oblasti a opatření k následné realizaci v závislosti na dostupných finančních prostředcích. PUMM bude v souladu se Strategickým plánem rozvoje města a Územním plánem a provázán s dalšími strategickými dokumenty (např. Energetický plán, plán snižování emisí a imisí apod.).
Jedná se o střednědobý až dlouhodobý strategický dokument, vize udržitelné mobility bude směřována k r. 2030, adekvátně bude nastaven implementační a finanční plán.

 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má definované priority dopravy ve Strategickém plánu rozvoje, který je provázán s dalšími strategickými dokumenty (ÚP, PUMM ad.). Dopravní problémy jsou řešeny systematicky a na opatření jsou pravidelně alokovány významné finanční prostředky z rozpočtu města, jež jsou dále navyšovány o externí zdroje (dotace), o něž město aktivně a úspěšně žádá.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Existuje Strategický plán rozvoje a další, podstatně podrobnější, rozpracování přinese PUMM.

...přehled aktuálních kompletních Auditů