• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

4 Doprava

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

/infrastruktura/
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost. Nové přechody pro chodce jsou již bezbariérové a postupně probíhají bezbariérové úpravy stávajících přechodů. Rozsah pěších zón mírně vzrostl. Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní. Vznikají nové plochy K+R a P+R. V rámci veřejného terminálu dopravy vzniknou nová místa pro uložení kol. Problémem zůstává parkování v sídlištích.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Oblast podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy má zlepšující se trend. Průběžně jsou realizovány aktivity, které jsou popsány v rozvojových dokumentech a detailněji popsány v dílčích bodech. Hendikepem je trvalý problém s parkováním v sídlištích, kterého je si město vědomo a připravuje aktivity k jeho řešení.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost. Nové přechody pro chodce jsou již bezbariérové a postupně probíhají bezbariérové úpravy stávajících přechodů. Rozsah pěších zón zůstává dlouhodobě zachovaný. Regulace je prováděna formou zpoplatnění parkování v centru města a jeho okolí. Snaha je směřovat ke krátkodobému parkování v centru města a snížení jeho zátěže automobilovou dopravou. Město zpracovává strategický dokument - Plán udržitelné městské mobility (PUMM) pro Litoměřice, který bude dokončen na konci roku 2019.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje veřejnou dopravu i další druhy alternativní dopravy. MHD je kompletně bezbariérová, zvyšuje se bezbariérovost přechodů; jsou realizovány prvky doprovodné cyklistické infrastruktury. O dlouhodobé pozornosti svědčí aktuálně zpracovávaný PUMM.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava dlouhodobě pracuje na snižování nutnosti používat IAD a podporuje všechny módy udržitelné mobility. Postupně jsou odstraňovány bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích pro pěší. Rozšiřuje se sít cyklistických komunikací.  Dosud ale chybí další prvky cyklistické infrastruktury (více stojanů, uzamykatelné klece na kola). Takřka celý vozový park MHD je nízkopodlažní.

Hodnocení oponenta +1

Město již spoustu akcí zrealizovalo, na další se chystá. Je zřejmé, že tato problematika je ve městě jednou z priorit.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1

Sebehodnocení k obl. 4


V oblasti Dopravy udělalo město Kopřivnice za posledních 10 let velký posun k lepšímu. Za zmínku stojí hlavně realizace projektů na podporu pohybu osob s omezenou schopností pohybu či orientace a také projektů pro motivaci používání alternativních druhů dopravy jako je kolo, chůze či hromadná doprava. Město také ve velké míře zavádí prvky ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu (nasvětlování přechodů, úprava autobusových zastávek, závádění zón „30“). Město má velmi dobře propracovaný strategický management, a to v propojení zpracovaných strategických dokumentů a dotační politiky ČR a EU. Kopřivnice je také velmi aktivní v projektech BESIP. Rezervu lze vidět v regulaci parkování, a to hlavně v sídlištích, která byla stavěna v dobách s mnohem menší automobilizací. Tato oblast je velmi náročná, a to jak logisticky, tak i finančně. Větší pozornost si také zaslouží infrastruktura pro cyklisty, a to hlavně v podpoře cyklistů ve veřejných budovách (certifikace Cyklisté vítáni). V posledním roce (2016) je také nutné zmínit pozitivní vývoj v oblasti snižování vlivu dopravy na životní prostředí, a to jak vlivem dopravních staveb, tak i postupným zaváděním vozidel EEV, a to hlavně díky vzniku čerpací stanice na CNG v areálu správce komunikací ve městě, kterou je Slumeko s.r.o. V oblasti hromadné dopravy, při absenci MHD, se město snaží jednat jak s dopravci, tak i s majiteli výpravních budov či staveb, a to ve prospěch maximální možně integrace jednotlivých druhů dopravy, dostatečného počtu spojů na jednotlivých linkách či úpravami ve prospěch cestujících na jednotlivých dopravních uzlech.

Sebehodnocení k podobl. 4.1
 

Město Kopřivnice při absenci MHD spolupracuje s jednotlivými dopravci a Koordinátorem ODIS na zapracování všech připomínek v oblasti autobusové a vlakové dopravy, a to hlavně v oblasti dostatečného počtu linek k zajištění bezproblémové veřejné dopravy v našem městě a bezprostředním okolí. Jednání vede město také v oblasti úprav výpravních budov, a to hlavně pro zlepšení užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. I přesto, že město nemá přímou možnost ovlivnit vozový park dopravců a úpravy budov v jejich vlastnictví, je aktivní v jednáních směřujících ke zlepšení v této problematice.

Hodnocení oponenta +1

Město dlouhodobě podporuje nemotorové dopravní módy (cyklistiku, pěší).

Podpora veřejné dopravy je spíše nepřímá, neboť město nemá vlastní MHD, ale podílí se na zajistění dopravní obslužnosti v rámci novojičínského okresu a ve výsledku je zajištění dopravní obslužnosti v rámci města na dobré úrovni.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Realizace doprovodné infrastruktury je prováděna především za situace, kdy je nutno provést rozsáhlou výstavbu nebo rekonstrukci a v případě, že to místní poměry dovolují.

Parkoviště pro zdravotně postižené:

Dle žádostí jsou budována parkovací místa pro tělesně postižené. Vznikla také parkovací místa pro dočasně hendikepované (rodiče s dětmi) - přestože to zákon neukládá.

Stojany na kola:

Byla zmapována situace týkající se  počtu stojanů na kola u budov, obchodů, nádraží. Bylo zjištěno následující: úřad a veřejné budovy 22 stojanů, 1 klec, školy 31 stojanů + 1 klec.

Instalován stojan u MŠ Dr.J.Malíka.

Na vlakovém nádraží je zřízena půjčovna kol – http://www.cd.cz/

Situace v oblasti cyklistické dopravy:

Cyklostezka Chrudim – Medlešice, součást propojení do Pardubic, jsou zde odpočinková místa, která jsou využitelná i pro in-line bruslaře

Cyklostezka podél toku řeky Chrudimky včetně zázemí pro cyklisty formou odpočinkových míst, spojení pro cyklisty s městem Slatiňany.

Cyklopěší stezka Chrudim – Markovice

Cyklopěší stezka Chrudim, ulice Dašická. V roce 2016 provedena výstavba stezky od ČS PHM Shell. V roce 2018 byla provedena výstavba železničního přejezdu na cyklopěší stezce. Bylo tak odstraněno poslední místo, které přerušovalo vedení cyklopěší stezky a chodníku v trase Chrudim - místní část Vestec.

Nově bylo vytvořeno cyklistické zázemí u Rakreačních lesů Na Podhůře - cyklostojany, myčka na kola, malý samoobslužný cykloservis. Součástí je i parkoviště pro návštěvníky Reakreačních lesů - https://www.youtube.com/watch?v=YQ4Tit6P86o .

Je ustanovena pracovní skupina pro cyklodopravu ve městě Chrudim.

Ve městě jsou vyznačeny cyklotrasy, cyklostezky.

Pro zájemce o cyklistiku proběhl pracovní workshop, jehož cílem bylo definovat priority v oblasti cyklodopravy. Návrhy účastníků se stanou prvním podkladem pro zlepšení infrastruktury pro cyklisty ve městě. Problematika vytvoření koncepce sítě cyklostezek byla i jedním z bodů Desatera problémů města Chrudim, které obyvatele vytipovali pro řešení již v roce 2012. Provedeno sčítání cyklistů v roce 2013.

Vypracována studie potřebnosti cyklistické infrastruktury ve městě Chrudim, která je dále postupně rozvíjena pro jednotlivé části města, viz ulice Dašická.

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/studie-rozvoje-infrastruktury3.pdf

V tuto chvíli aktualizaci neplánujeme. Základní rozsah sever - jih, západ - východ je odsouhlasená. Nyní se připravuje realizace v části Sever - Jih, to je ulice Pardubická, Masarykovo náměstí.

Infrastruktura pro pěší:

V rámci regenerací sídlišť je tomuto věnována zvýšená pozornost, aby uvnitř bloků byla zklidněná oblast. Výrazně je pamatována na úpravy pro nevidomé občany. Při každé stavbě jsou zřizovány potřebné prvky.

Je vytvořena zóna 30 ulice Široká směr Resselovo náměstí., v ulici Dr. Václava Peška a Víta Nejedlého, ulice Vaňkova. Zóna 30 v ulici Dr. Václava Peška a Vita Nejdlého vznikla na podnět obyvatel ulice, byla s nimi projednána. Vznikla síť jednosměrek kdy bylo umožněno parkování a dále byl do jednosměrných ulic umožněna jízda cyklistů v protisměru jednosměrné ulice.

Nově byla vytvořena zóna 30 v ulici Čs.armády (projekt IPRM) a v návaznosti na ni obytné zóny v ulicích Přemysla Otakara a Revoluční. V roce 2019 začne velká rekonstrukce prostoru před železničním nádražím v ulici ČSA pro vytvoření lepších přestupních vazeb z městské autobusové dopravy na vlaky a příměstskou autobusovou dopravu. Součástí je vybudování 44 stojanů na kola, některé i zastřešené. Výstavba parkovišť P+R, zlepšení stavu chodníků k těmto parkovištím. Vše bude bezbariérové.

V roce 2019 bude vypracována mapa bezbariérovosti za celé město Chrudim. V současné době má město zmapovanou bezbariérovost ve městě. Ta probíhala ve spolupráci se ZŠ Dr. J.Malíka, TyfloCentrem a Sdružením pro zdravotně postižené. Centrem města vede bezbariérová trasa. Bezbariérové přechody ve městě jsou doplněny vodícími pásy pro zrakově postižené a nevidomé.

Každý rok jsou zřizovány nové bezbariérové úpravy přechodů pro chodce. V průběhu roku probíhají rekonstrukce chodníků dle požadavků veřejnosti, připravených projektů a ve vazbě na rozpočet města.

Pro turisty jsou připraveny naučné trasy po městě, některé z nich jsou i bezbariérové. http://chrudimsky.navstevnik.cz/naucne-stezky/

Statistika bezbariérovosti ve městě:

Ve městě se nachází 168 přechodů pro chodce. Z toho je již intenzivněji nasvětleno v souladu s technickými předpisy 29 ks.

Počet přebudovaných přechodů na bezbariérové v roce:

 • 2009 – 9
 • 2010 – 23
 • 2011 – 22
 • 2012 – 5
 • 2013 - 18
 • 2014 - 21
 • 2015 - 24
 • 2016 - opraveno 46 ks
 • 2017 - opraveno 1 ks
 • 2018 - opraveno 2 ks

Finance na bezbariérovost:

 • 2009- 300.000 Kč
 • 2010 – 936.000 Kč
 • 2011 – 300.000 Kč
 • 2012 – 300.000 Kč
 • 2013 - 270 000 Kč
 • 2014 - 315 000 Kč
 • 2015 - 360 000 Kč
 • 2017 - ZŠ Sladkovského - nájezdová rampa - 25.850,- Kč včetně DPH  (realizace 2017)
 • 2018 - ZŠ Husova 9 - zajištění bezbariérovosti školy - výtah:  1.558.480,- Kč včetně DPH (realizace 2018), ZŠ Husova 9 - venkovní rampa pro vozíčkáře: 372.773,02 Kč včetně DPH (realizace 2018) - celkem tedy - 1 931 253 Kč

Lze konstatovat, že kulturní zařízení města jsou již zcela bezbariérová (MUBASO, Muzeum, kino, divadlo, spolkový dům).

3 ZŠ jsou také bezbariérové – vybudovány výtahy. Budovy MěÚ jsou také bezbariérové, stejně tak jako sportoviště města. CSSP Chrudim, které poskytuje služby sociálně potřebným občanům, disponuje také bezbariérovým přístupem. Jsou zde vybudovány bezbariérové byty.

Máme zajištěnu 100% bezbariérovost MHD. Parky a odpočinková místa ve městě jsou dostupná i pro handicapované občany.

Podíl nových a regenerovaných silnic z celkového počtu městem spravovaných silnic
2016 - opraveno 1,365 km
2017 - opraveno 0,677 km
 
Podíl nových a regenerovaných chodníků z celkového počtu městem spravovaných chodníků
2016 - opraveno 5,644 km
2017 - opraveno 1,179 km
 
Délka cyklostezek a cyklotras na území města
2016 - opraveno 0,235 km
2017 - opraveno 0,07 km
 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?
  ano
 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
  ano

4.1.B

2016 - opraveno 5,644 km/143,4 km - 3,94%

2017 - opraveno 1,179 km/143,4 - 0,82%

4.1.C

Délka cyklostezek:
2011 – 6,5 km/141,39 km – 4,6%
2012- 6,5 km/ 141,39 km – 4,6%

2015 - 8,1 km/143,4 km - 5,6 %

Délka cyklostezek a cyklotras na území města

2016 - 0,235 km/143,4 km - 0,16%

2017 - 0,07 km/143,4 km -0,05%

 

Sebehodnocení 0
Trend nehodnoceno
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město zvýšilo aktivit v oblasti rozvoje infrastrukturypro podporu environmentálně šetrných druhů dopravy. Byly vybudovány nové zony Tempo 30, byla zjednosměrněna řada ulic s vyznačením cyklopruhů, pokračuje se v inventarizaci přechodů z pohledu bezpečnosti a bezbariérovosti, byla provedena inventarizace doprovodné infrastruktury pro cyklisty (stojany a klece), byla zřízena a aktivně pracuje skupina pro cyklodopravu, zpracována a aktualizována Studie potřebnosti cyklistické infrastruktury.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury jsou realizovány jednak dle aktuální potřeby a dále systémově při stavebních úpravách veřejných prostor. Město Litoměřice při každé stavební úpravě komunikací, parkovišť a odstavných stání dbá na to, aby v projektu bylo zapracováno dostatečné množství parkovacích míst pro osoby se zdravotním omezením.  Vyhrazená parkovací místa pro osoby ZTP podléhají schvalovacímu režimu sociální a zdravotní komise. Poté ODaSH projedná toto místo s DI POLICIE ČR a majetkovým správcem komunikací a zajistí vodorovné i svislé označení parkovacího místa.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb a diskuze s veřejností na veřejném fóru byla zpracována mapa bezbariérovosti města pro občany i pro turisty.

Město Litoměřice má od roku 2006 projektovou dokumentaci "Bezbariérové trasy" v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Na základě této dokumentace se upravují navrhované trasy a objekty.
 - školská, kulturní a sportovní zařízení (8. ZŠ), zimní stadion, nemocnice, gotický hrad, dům kultury, kino a další kulturní zařízení, výtah v městské Knihovně
 -u budov, jež nejsou v majetku města MěÚ komunikuje s vlastníky a usiluje o vybudování bezbariérových přístupů (např. katastrální úřad, pošta)

Cílené úpravě bezbariérových chodníků se město věnuje od roku 2007, od tohoto roku každoročně schvaluje ZM položku na bezbariérové přístupy.

Postupné budování zklidňujících opatření a rozšiřování bezbariérových prvků (nové přechody již bezbariérové, postupné opravy a přestavby stávajících přechodů na bezbariérové - Břez. Cesta 4x, Stránského 1x, Plešivecká 1x, Kozinova v 1/2 celkové délky – v rámci celkové rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynu, Kamýcká 1x). V rámci Regenerace panelového sídliště Pokratice byly vybudovány nové chodníky. V roce 2015 město společně se SŽDC vybudovalo bezbariérový přechod přes železnici u horního nádraží v Litoměřicích.

Cyklostezky a infrastruktura pro cyklisty:
V období 2013–2017 nebyly realizovány nové cyklostezky, v r. 2017 byla realizována oprava povrchu cyklostezky Litoměřice - Třeboutice I. etapa.

V Litoměřicích leží Labská cyklistická stezka. V katastru města je od roku 2003 postavena I. etapa cyklostezky Litoměřice - Třeboutice, od roku 2003 vede stezka přes Střelecký ostrov a v roce 2010 byla dokončena část na Žalhostice. Poslední část Labské cyklostezky II. etapa Litoměřice – Třeboutice byla dokončena v roce 2012. V roce 2011 vybudovalo město cyklotrasu směrem na obec Žitenice.

V centru města bylo rozmístěno 5 historických stojanů na kola. Další stojany jsou u škol a u nemocnice a MěÚ. Půjčovna kol je v provozu v centru města na parkovišti U Hvězdárny.
V roce 2014 byly v centru města dopravním značením vyznačeny cyklotrasy přes náměstí a historické centrum (úprava cyklotras hist. centru města – systém jednosměrných cest).

Cyklostezky v intravilánu v tuto chvíli nejsou realizovány z důvodu šířkového uspořádání a stávající zástavby (viz historické centrum).
Existuje propojení mezi páteřními cyklostezkami vedoucími do města pomocí značených cyklotras.

V období 2016-2018 byla rozšířena vybavenost cyklistických komunikací – 3x informační tabule o Litoměřicích a Českém středohoří, nový povrch směr Třeboutice – 1 800 m2 v celkové ceně 589 tis. Kč.

V roce 2016 byla vybudována cyklotrasa přes Tyršův most s navázanými piktogramy a vybudován nový odbočovací pruh pro cyklisty z Tyršova mostu do ul. Vavřinecká a byly umístěny piktogramy na cyklotrase přes Želetice (směr Terezín/kotlina) a vybudován odbočovací pruh na terezínskou kotlinu.

V roce 2018 se bude realizovat "Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích (B+R)" pro 118 kol.

V roce 2018 budou v prostorech MěÚ vybudovány parkovací stojany (4-5 kusů) s možností dobíjení elektrokol primárně určených pro e-kola zaměstnanců města. 

http://litomerice.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a14abea4b601422984c95a72306cefad

 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?
  6,44 %
 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
  ANO

4.1.B Bezbariérovost komunikací
Informace k indikátoru nejsou dostupné.

Indikátor nahrazen:
Výdaje z rozpočtu města na bezbariérovost
2007 - 300 000 Kč
2008 - 400 000 Kč
2009 - 380 000 Kč
2010 - 250 000 Kč
2011 - 300 000 Kč
2012 - 250 000 Kč
2013 - 150 000 Kč
2014 - 500 000 Kč
2015 - 500 000 Kč
2016 - 500 000 Kč
2017 - 500 000 Kč

4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi
2003 - 2,564 km/81,2km = 3,16 %
2010 - 3,114 km/81,2 km = 3,84 %
2011 - 3,414 km/81,2 km = 4,20 %
2012 - 4,629 km/81,2 km = 5,70 %
2017 - 5,229 km/81,2 km = 6,44 %

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

 Město dlouhodobě realizuje opravy pěší infrastruktury s ohledem na její bezpečnost a bezbariérovost. Přibližně polovina přechodů je již bezbariérových. Byly vybudovány nové cyklopruhy na Tyršově mostě a rozšířeno dopravní značení o cyklopiktogramy (cyklotrasa přes Želetice).  

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město tuto infrastrukturu buduje zejména při stavebních úpravách/opravách. Výdaje na bezbariérovost jsou v posledních letech stabilní a je zpracována kvalitní mapa bezbariérových tras.

Vybavenost cyklistickými komunikacemi mírně roste (ovšem "pouze" v podobě nových cyklopruhů), další a více systematický rozvoj lze očekávat po dokončení PUMM.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Cyklistická infrastruktura je budována v návaznosti na zpracovaný generel cyklistické dopravy (viz níže). Ve městě je vyznačen systém základních cyklotras.

http://jihlava.cz/mapa/d-495973/p1=76438

 

Bezbariérové úpravy byly v letech 2009 a 2010 prováděny na základě zpracovaného Generelu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy. V pozdějších letech se město zaměřilo na bodové rekonstrukce vybraných kritických míst. Při rekonstrukcích chodníků jsou prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace samozřejmé. Na parkovištích jsou dále vyznačovaná vyhrazená místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.

 

Statutární město Jihlava má na světelně řízených křižovatkách zavedenou preferenci vozidel MHD. Projekt  „Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - II. Etapa” byl realizován v roce 2014.

 

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=496195&n=bezbarierove-upravy-zastavek-mhd-a-dopravni-telematika-pro-preferenci-mhd-v-jihlave-ii-etapa

 

V roce 2015 byly zřízeny první 2 úseky vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, tzv. BUS pruhy. V roce 2016 byl umožněn vjezd do těchto pruhů i cyklistům a vozům TAXI.

 http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=507889&n=od-srpna-budou-i-v-jihlave-bus-pruhy

 

 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
  délka souvislých bezbariérových komunikací není evidována.
 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?
  4km/100km

Plně bezbariérová je trasa na Masarykově náměstí, další trasy jsou bezbariérové pouze v případě využítí kombinace pěší dopravy a MHD.

 

Údaj o poměru délky bezbariérových komunikací v poměru k délce komunikací není správcem místních komuniací evidován.

 

Rok/délka cyklostezekv m/celková délka komunikací v m/% podíl cyklostezek

 

2008/5 217/415939/1,25

2009/6 557/419210/1,56

2010/8 999/422095/2,13

2011/11 326/455866/2,48

2012/11 729/432094/2,71

2013/13 736/435221/3,16

2014/16 380/444298/3,69

2015/17 817/450783/3,95

2016/18 091/452000/4,00

 

 

 

 

Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava dlouhodobě podporuje preferenci MHD ve všech 3 jejich formách (legislativní, stavební, na křižovatkách pomocí SSZ). Díky aplikaci všech 3 forem preference se podařilo z velké míry eliminovat zpožďování spojů MHD a navíc došlo od roku 2016 ke zvýšení cestovní rychlosti páteřních linek MHD, které v Jihlavě reprezentují všechny trolejbusové linky. V průměru došlo ke zvýšení cestovní rychlosti o 14 %.

V otázce cyklitické infrastruktury probíhá výstavba cyklostezek a aplikace dalších procyklistických opatření. Statutární město Jihlava je také iniciátorem 2 významných projektů v oblasti cyklotras (stříbrné pomezí, Jihlava - Třebíč - Raabs)

Každoročně dochází k rekonstrukci chodníků a křižovatek v souladu s cílem odstranit bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k tomu, že jihlavská MHD je takřka 100 % bezbariérová je cílem vytvářet lokální bezbariérové suboblasti navázané na zastávky MHD.

Hodnocení oponenta +1

Situace je opravdu na dobré úrovni, při udržení nastoleného trendu zavádění opatření by se dalo výhledově uvažovat i o hodnocení +2. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Bezbariérovost komunikací

Nové nebo rekonstruované komunikace pro pěší a přechody pro chodce resp. místa pro přecházení jsou prováděny tak, aby byly dodrženy všechny obecně závazné technické požadavky zabezpečující jejich bezbariérové užívání. Přechody pro chodce jsou nasvětlovány a u přechodů s velkou intenzitou chodců (resp. vozidel) je realizováno navíc nasvětlení LED diodami. 

Chodníky i přechody se staví (rekonstruují) jako samostatné akce nebo jako součást jiných (velkých) projektů, kterých město každoročně realizuje několik (např. RPS Sever, IPRM, Bezbariérové město atd.).

Prioritně jsou upravovány chodníky v havarijním stavu, další projekty jsou závislé na výši uvolněných prostředků v daném roce (důležitým měřítkem je také možnost dotace z externích zdrojů).

Město realizuje samostatné akce v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 -2022 (aktualizován v roce 2014). http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

Město nemá zpracovanou celkovou analýzu bezbariérovosti města.

Město má zpracovanou Analýzu bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici (2008) - projekt Bezbariérové město Kopřivnice:

·        jedná se o analýzu čtyř základních tras, které propojují 30 budov občanské vybavenosti ve městě (nejen ve vlastnictví města), jedná se jak o úřady, tak i sportoviště či kulturní zařízení,

·         k roku 2016 je z větší části hotová první trasa a část trasy druhé a třetí, která propojuje MÚ Kopřivnice, Radnici, Úřad práce, Poštu, Finanční úřad, dvě ZŠ, ZUŠ, Dům s pečovatelskou službou, Kulturní dům Kopřivnice, Technické muzeum Kopřivnice a několik dalších budov občasné vybavenosti a to i s napojením na bytové domy, součástí úprav byly stávající chodníky a rekonstrukce stávajících a zřízení nových přechodů pro chodce na těchto trasách.

Připravuje se aktualizace tohoto dokumentu – předpoklad dokončení 2017-2018.

V roce 2016 začala druhá etapa rekonstrukce ulice Štramberská, jejíž součástí je kompletní úprava hlavního dopravního prostoru v celé její délce. Bude vyměněn povrch komunikace, kde budou nahrazeny stávající žulové kostky asfaltobetonovým krytem. Z žulových kostek budou realizovány parkovací pruhy podél této ulice. Dojde k úpravě všech přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Rekonstrukce se dočkají také chodníky a autobusové zastávky podél komunikace. Data budou zahrnuta až po kolaudaci této stavby, tedy pro rok 2017.

Dále se bude v roce 2017 realizovat několik dalších investičních akcí zaměřených na úpravy ve prospěch bezbariérovosti a doplnění komunikací pro cyklisty a chodce.

Projekčně se připravují další akce, kde za zmínku stojí příprava kompletní rekonstrukce centrální části města.

 

Vybavenost cyklistickými komunikacemi

Město rekonstruuje nebo staví nové cyklostezky a cyklotrasy v závislostí na finančních možnostech města (důležitým měřítkem je také možnost dotace z externích zdrojů).  Jednotlivé akce se připravují v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 a také z Generelu cyklistické dopravy města Kopřivnice, který byl dokončen v roce 2016. Město disponuje jak stezkami s odděleným provozem pěších a cyklistů, tak i stezkami společnými či samostatnými. Ve městě je i několik značených cyklotras.

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=cyklogenerel-koprivnice

O dopravní značení cyklotras se stará ČKT.

Na území města se nachází také několik vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty v délce téměř 900m.

Celková délka jednotlivých druhů komunikací k 31.12.2016:

 • komunikaci na území města (MK,silnice I.až III.tř.) - 94,2km
 • cyklotras na území města - cca 23,2 km
 • třech kondičních okruhů ve městě - 13,9km
 • cyklostezek (společných, dělených i samostatných, cyklopruhů) -  11,1 km
 • chodníků - data nejsou upřesněna

V rámci města se postupně instalují cyklostojany pro kola dle finančních možností města.

V letošním roce (2017) se předpokládá realizace:

 • stezka pro pěší a cyklisty Dolní Roličky
 • návrh na označení nových cyklotras (ve spolupráci z KČT)

projektová příprava dalších stezek a tras - směr Nový Jičín a Frenštát p. R.

 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?

4.1.B Bezbariérovost komunikací

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM, Slumeko, s.r.o., Akční plán města a rozpočet města

Indikátory:

 • plocha nových a rekonstruovaných chodníků - bez obchodních domů (jiný investor) a bodových oprav (bezbariérových)

        2014 -   8 260 m2

        2015 -   3 980 m2

        2016 -   1 180 m2

 

 • délka bezbariérových tras ve městě

        data nejsou zpracovány

 

 • počet bezbariérových přechodů pro chodce (úprava stávajících resp. zřízení nových)

         2014 -  5

         2015 -  1

         2016 -  0

 • počet bezbariérových míst pro přecházení (úprava stávajících resp. zřízení nových)

         2014 - 9

         2015 - 7

         2016 - 7

 

 • počet bezbariérových autobusových zastávek (úprava stávajících resp. zřízení nových)

        2014 - 2

        2015 - 1

        2016 - 0

 

 • počet upravených nebo zřízených parkovacích míst pro ZTP včetně bezb. úprav (pouze městská parkoviště - bez OD)

        2014 - 4

        2015 - 4

        2016 - 4

 

4.1. C Vybavenost cyklistickými komunikacemi

 

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM a Slumeko, s.r.o., Akční plán města a rozpočet města

Indikátory:

 • nové resp. rekonstruované cyklostezky na k.ú. Kopřivnice a místních částí (společné, dělené a samostatné vč. cyklopruhů)

        2014 - 1 500 m (Panská – Prům. park)

        2015 -    630 m (cyklopruhy Korej)

        2016 -        0 m

 

 • poměr cyklostezek k délce komunikací na území města (94,2km)

         2014 -  11,1 %

         2015 -  11,8 %

         2016 -  11,8 %

Sebehodnocení +1

Bezbariérovost komunikací:

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Za posledních 10 let byl učiněn velký pokrok ve vnímání potřeby úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel.

 

Vybavenost cyklistickými komunikacemi:

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Město Kopřivnice vnímá důležitost alternativních druhů dopravy a té cyklistické obzvlášť. V roce 2016 byl dokončen Generel cyklistické dopravy jako stěžejní dokument pro plánování a realizaci cyklistických stezek, tras a doplňkového mobiliáře.

Hodnocení oponenta +1

Jedná se o oblast prioritního zájmu města, především u cyklo komunikací a bezbariérovosti. Síť cyklostezek a cyklotras je rozvinutá pro rekreační cykloturistiku, pro pravidelnou dojížďku v rámci města dle cyklogenerelu (DHV, 2016) některá významná propojení chybí.

Při absentující vlastní MHD je rozvoj příslušné podpůrné infrastruktury poměrně limitovaný.

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město využívá při budování infrastruktury, kromě odborných podkladů, rovněž výstupy z plánovacích setkání a kulatých stolů, veřejného projednání Desatera problémů města Chrudim s veřejností, akcí a kampaní Zdravého města - např. ETM a EDBA.

Po městě je instalován mobiliář -odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, hrací a fitness prvky. Všechen tento mobiliář je přístupný, je umístěn na veřejných plochách.

                                         KOŠE                   LAVIČKY

ROK 2016                            370                        157

ROK 2017                            370                        155

ROK 2018                            390                        167

V rámci pěších tras na podnět občanů bylo v období 2017 - 2018 umístěno po městě 20 nových laviček a 12 odpadkových košů.

Dle poptávky jsou po městě umísťovány i stojany na kola.

V rámci revitalizace přednádražního prostoru je pamatováno i na cyklisty - stojany pro cyklisty, včetně krytých stojanů.

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?
  ano

Vybrané budovy města jsou vybaveny cyklistickou infrastrukturou.

10 školských zařízení - 64 stojanů a 1 klec - 92% budov vybavených stojany pro cyklisty (1 škola nemá stojan)

3 budovy MěÚ - 100%  budov vybavených stojany pro cyklisty  (stojany, zvětšený prostor pro parkování v uzamykatelné kelci)

3 příspěvkové organizace města - 67%  budov vybavených stojany pro cyklisty

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Průběžně probíhají úpravy doprovodné infrastruktury pro pěší a cyklisty ve městě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město ralizuje plánované aktivity v oblasti podpory doprovodné infrastruktury. V hodnoceném období se podařilo na základě podnětů občanů instalovat 20 odpadkových košů a 12 laviček. Vybavenost městských zařízení pro cyklisty (stajany, klece) se taktéž zvyšuje.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město využívá při budování infrastruktury, kromě odborných podkladů, rovněž výstupy z konzultací s veřejností a odbornými partnery (Kulaté stoly o dopravě, projednávání investic s veřejností v místě realizace - Regenerace panelového sídliště Pokratice (RPSP), akce a kampaně Zdravého města).

V rámci pěších tras na podnět občanů bylo v období 2015-2017 umístěno po městě 30 nových laviček.

V rámci RPSP byl instalován mobiliář pro pěší - RPSP I.E - 14 laviček, 5 odpadkových košů, 3 herní prvky; RPSP II.E - 6 laviček, 7 odpadkových košů, 2 herní prvky, 4 fitness prvky, 6 lehátek, 6 tabulí, 2x stůl a dvě lavice; RPSP III.E - 24 laviček, 8 odpadkových košů, 6 herních prvků, 5 fitness prvků, 3 lehátka, 2 pergoly a víceúčelové hřiště.

V roce 2018 se bude realizovat "Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích (B+R)“ pro 118 kol.
V roce 2018 budou v prostorech MěÚ vybudovány parkovací stojany (4-5 kusů) s možností dobíjení elektrokol primárně určených pro e-kola zaměstnanců města.

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?
  ANO

- Vybrané budovy města jsou/budou vybaveny cyklistickou infrastrukturou.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Průběžně probíhají úpravy doprovodné infrastruktury pro pěší a cyklisty ve městě. Město dále připravuje konkrétní kroky k vybudování doprovodné cyklistické infrastruktury v budovách městského úřadu. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury jsou realizovány, prvků mobiliáře postupně přibývá.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Cyklistická doprava

V rámci investičních akcí města je budována zcela nová infrastruktura pro cyklisty, nebo dochází k přestavbám a rozšiřování stávajících chodníků, tak aby svými parametry odpovídaly stezkám pro pěší a cyklisty (se smíšeným nebo s odděleným provozem, který je z hlediska bezpečnosti pěších a cyklistů pokud to prostorové podmínky umožňují preferován).

Statutární město Jihlava aktivně podporuje cyklodopravu, cyklotrasy jsou součástí územně plánovací dokumentace. Při rozhodování o realizaci konkrétních investičních akcí se přihlíží především k tomu, aby se tvořila ucelená síť cykloopatření podle Generelu cyklistické dopravy, který má město zpracovaný.

Vývoj délky cyklostezek v letech 2008-2016

Rok

Délka nových cyklostezek v m

před rokem 2008

4 172

2008

1 045

2009

1 340

2010

2 442

2011

2 327

2012

403

2013

2 007

2014

2 644

2015

1 437


2016

254

Celkem

18 091

Příloha 1: Mapa cyklistických opatření

Statutární město Jihlava ve spolupráci s 26 partnerskými obcemi vytvořilo ve svém okolí turistický systém o celkové délce 270 km. Unikátní dopravní značení v podobě očíslovaných rozcestníků (patníků), návěstí a upřesňujících značek provází pěší i cyklisty po památkách a zajímavostech regionu. Tento systém také využívá stávající turistické a cyklistické trasy.  Realizace projektu proběhla v letech 2009-2011

http://www.stribrnepomezi.eu/

V Jihlavě začíná dálková mezinárodní Cyklotrasa č. 26 spojující města Jihlava – Třebíč – Raabs. Celkem 25 obcí se spojilo v rámci dobrovolného svazku obcí "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs". Dílčí úseky trasy tvořící přibližně třetinu celkové délky byly vybudovány jako cyklostezky. Většinu z těchto úseků mohou využívat také inline bruslaři. Jízdu po cyklotrase je možné kombinovat se železniční dopravou. V úseku z Jihlavy do Třebíče vede cyklotrasa převážně kolem řeky Jihlavy a je v tomto dílčím hojně využívána obyvateli města Jihlavy. Cykloopatření na trase č. 26 vznikala v letech 2009 a 2010, kdy byla cyklotrasa uvedena do provozu.

http://www.jihlava-trebic-raabs.cz/

Ostatní cyklistická opatření tvoří v podmínkách statutárního města Jihlavy především cyklostojany a cykloodpočívadla. Podél nejvytíženější jihlavské cyklostezky vedoucí kolem řeky Jihlavy jsou umístěny 4 cykloodpočívadla, které jsou palisádami odděleny od cyklostezky i okolí, obsahují stojany na kola, lavičky a odpadkové koše. Po celém městě je umístěna řada cyklostojanů, které jsou jak před veřejnými budovami, tak před soukromými veřejně přístupnými objekty. Cyklostojany jsou umístěny před všemi budovami Magistrátu města Jihlavy. V roce 2013 byly na Masarykovo náměstí instalovány originální cykostojany ve tvaru postav, které neobvyklým způsobem oživily veřejný prostor náměstí.

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=496315&n=oprete-si-kolo-o-pritele-jihlava-ma-originalni-stojany-na-kola

Uzamykatelné cykloklece dosud v Jihlavě instalovány nejsou.

Monitorování počtu cyklistů a chodců na cyklostezkách je realizováno prostřednictvím 2 cyklosčítačů (první zakoupen v roce 2012, druhý v roce 2014), které jsou umisťovány na 5 sčítacích míst. V roce 2016 bude realizováno dalších 5 sčítacích míst

Na Magistrátu města Jihlavy je od roku 2011 zřízena pozice cyklokordinátora, která se v roce 2015 transformovala do pozice koordinátora městské mobility.

 

Pěší doprava

Pěší doprava je v rámci města velice využívaná. V rámci jmenovitých akcí jsou každý rok rekonstruovány souvislé úseky chodníků, které jsou v nejhorším technickém stavu. K rekonstrukcím chodníků dochází nad rámec jmenovitých akcí při komplexních rekonstrukcích ulic, které zahrnují kompletní obnovu IS a povrchů vozovek a chodníků (např. ulice Kollárova 2011, Brněnská 2014-2015 a Srázná 2015).

 

Přechody pro chodce

Statutární město Jihlavy každý rok nasvětlí několik přechodů pro chodce. Do roku 2015 bylo v rámci různých akcí (kompletní rekonstrukce komunikací, speciální investiční akce „Osvětlení přechodů pro chodce“, jmenovité akce) nasvětleno celkem 70 přechodů pro chodce. Každoročně je nasvětlování přechodů podpořeno dotací z Fondu Vysočiny z grantového programu Bezpečná silnice. V roce 2015 bylo nasvětlení jednoho přechodu podpořeno z Nadace ČEZ

http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=509700&n=jihlava-ma-dalsi-nasviceny-prechod

V rámci investiční akce „Osvětlení přechodů pro chodce“ bylo do nasvětlení přechodů pro chodce v jednotlivých letech (po započítání dotací z Fondu vysočiny a Nadace ČEZ) investováno:

2008:     nebyla akce Osvětlení přechodů pro chodce

2009:     nebyla akce Osvětlení přechodů pro chodce

2010:     nebyla akce Osvětlení přechodů pro chodce

2011:     650 tis. Kč           5 lokalit

2012:     1.011 tis. Kč        8 lokalit

2013:     961 tis. Kč           8 lokalit

2014:     1.021 tis. Kč        7 lokalit

2015:     1.347 tis. Kč        8 lokalit

2016:     1.059 tis. Kč        6 lokalit

 

Příloha 2: Zákres nasvětlených přechodů v mapě s barevným rozlišením dle roku realizace

 

Bezbariérová doprava

Statutární město Jihlava dlouhodobě pracuje na odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. K tomuto účelu si nechalo v roce 2005 zpracovat GENEREL BEZBARIÉROVÉ  DOPRAVY A BEZBARIÉROVÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTA JIHLAVY, kde je navrženo 5 základních bezbariérových tras a další opatření k odstraňování beriér (např. MHD).

http://www.jihlava.cz/generel-bezbarierove-dopravy-a-bezbarierovych-tras-na-uzemi-mesta-jihlavy/d-386706/p1=50152

Na základě generelu byly v roce 2009 nákladem 3 865 000 Kč odstraněny veškeré bariéry na Masarykově náměstí a zřízena bezbariérová trasa od Psychiatrické nemocnice k ZŠ speciální a ZŠ Demlova (náklady 4 400 00 Kč). Celková délka bezbariérových tras na Masarykově náměstí cca 1,5 km a zbýle dvě trasy dohromady cca 1 km. Vzhledem k tomu, že vozový park jihlavské MHD je takřka 100 % bezbariérový a na všech páteřních linkách MHD jsou garantovány nízkopodlažní spoje soustředilo se statutární město Jihlava v pozdějších letech spíše na zajištění bezbariérové dostupnosti významných cílů ve vazbě na nejbližší zastávku MHD na úkor tvorby ucelených bezbariérových tras.

http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=471376&n=v-centru-bude-mene-barier

Pokračovalo se v roce 2010 bezbariérovými úpravami 30 zastávek MHD (cena 21 170 000 Kč)

http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=476761&n=bezbarierove-upravy-zastavek-mhd-a-dopravni-telematika-pro-preferenci-mhd-v-jihlave-i-etapa

V dalších letech nebyly realizovány souvislé bezbariérové trasy, ale pozornost byla soustředěna na rekonstrukce vybraných křižovatek a přechodů pro chodce v rámci investičních akcí (např. nasvětelování přechodů), jmenovitých akcí a rekonstrukcí chodníků v jednotlivých letech. Bezbariérově bylo v rámci rekonstrukcí komunikací a chodníků v letech 2008-2016 upraveno nad rámec výše uvedeného projektu dalších 33 zastávek MHD a veřejné linkové dopravy VLD.

 

Příloha 3: Mapa města s vyznačením bezbariérových zastávek

V návaznosti na projekt "Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - II. Etapa", který zahrnoval zavedení telematických prvků, byly v rámci jmenovitých akcí úhrnným nákladem 3 500 000 Kč bezbariérově upraveny přechody pro chodce u 6 křižovatek.

V roce 2015 byla realizovaná jmenovitá akce Opravy chodníků - bezbariérové trasy, zastávky MHD u Polikliniky, která zahrnovala bezbariérové úpravy přechodů pro chodce a zastávek u Polikliniky a Nemocnice Jihlava (náklady 2 712 000 Kč).

 

Bezbariérová přístupnost veřejných budov ve správě statutárního města Jihlavy (+ úřady veřejné správy)

Hlavní budova Magistrátu města Jihlavy je kromě některých částí historické budovy radnice bezbariérově přístupná (bezbariérové přístupy z Masarykova nám. i z Hluboké ulice, výtahy, WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace)

Detašovaná pracoviště Odboru dopravy (Tyršova 18) a Odboru sociálních věcí (Vrchlického 16) jsou bezbariérově přístupná. Bezbariérově přístupná nejsou detašovaná pracoviště Obecního živnostenského úřadu (Třebízského 16) a Odboru správy realit (Čajkovského 5). Hlavní budova Městské policie není bezbariérově přístupná.

Bezbariérově jsou přístupné budovy těchto úřáadů: Hlavní budova Krajského úřadu Kraje Vysočina (Žižkova 57), budova úřadú veřejné správy (Tolstého 15), Finanční úřad (Tolstého 2), Úřad práce (Brtnická 21).

Většina pavilónů Zoologické zahrady Jihlava je bezbariérově přístupná.

 

Mateřské školy:

18 objektů – 10 objektů plně bezbariérových

1 objekt částečně bezbariérový (MŠ Mahenova  3 – 4 třídy ano, 2 ne)

7 objektů není bezbariérových (MŠ A.Důl 243, MŠ Dvořákova11, MŠ Erbenova 37, MŠ Fibichova 20, MŠ Hálkova 33, MŠ Romana Havelky 25, MŠ Tylova 6)

 

Základní školy

12 objektů – 9 objektů plně bezbariérových

2 objekty částečně bezbariérové (ZŠ O.Březiny, Demlova 34 a ZŠ Demlova 32 – plně bezbariérový pouze prostřední pavilon)

ZŠ Havlíčkova  - není bezbariérová

Dům dětí a mládeže – bezbariérový

Základní umělecká škola - bezbariérová

 

Bezbariérová přístupnost MHD (VLD)

V letech 2008 - 2015 bylo bezbariérově rekonstruováno takřka 60 zastávek VLD, tzn. většina hlavních a vytížených zastávek je bezbariérová. Všechna vozidla MHD jsou vybavena komunikačním zařízením pro nevidomé. Vývoj počtu nízkopodlažních vozidle je uveden v tabulce níže.

Vývoj počtu bezbariérových vozidel zajišťujících MHD v letech 2008-2015

Rok

Počet nízkopodlažních trolejbusů

Počet všech trolejbusů

Podíl nízkopodlažních trolejbusů

Počet nízkopodlažních autobusů

Počet všech autobusů

Podíl nízkopodlažních autobusů

Podíl nízkopodlažních vozidel

2008

16

31

52 %

14

29

48 %

50 %

2009

24

32

75 %

14

29

48 %

62 %

2010

27

32

84 %

14

29

48 %

67 %

2011

32

32

100 %

18

29

62 %

82 %

2012

32

32

100 %

27

32

84 %

92 %

2013

32

32

100 %

27

31

87 %

94 %

2014

32

32

100 %

27

31

87 %

94 %

2015

32

32

100 %

27

31

87%

94 %


2016

32

32

100 %

27

31

87 %

94 %

Zdroj dat:

http://www.dpmj.cz/www/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=65

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?
  30

Některé budovy magistrátu města Jihlavy jsou vybaveny stojany na kola (budova odboru dopravy, hlavní budova na Masarykově náměstí), budovy ZŠ a MŠ až na výjimky stojany na kola vybaveny nejsou.

Sebehodnocení 0

V Jihlavě se postupně rozšiřuje počet stojanů pro cyklisty u veřejných budov. I přes tuto snahu je ve městě stále řada míst, která touto infrastrukturou pro cyklisty nedisponují.

Hodnocení oponenta 0

Město se snaží o postupnou realizaci opatření. Při udržení stávající míry aktivity bude možné hodnocení i o stupeň zlepšit.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V letošním roce (2017) bude proveden průzkum umístění cyklostojanů na území města.

Přesný počet bude stanoven až na základě tohoto průzkumu. Tato situace je ovlivněna tím, že velké množství cyklostojanů není ve vlastnictví města. Jedná se například o stojany u obchodních domů, soukromých provozoven atd. V roce 2015 byly doplněny stojany v centru města. Obecně lze říci, že stávájící počet a umístění je dostačující. Město doplňuje stojany dle požadavků veřejnosti, škol či úřadů. Ve městě je prozatím absence míst s možností rychlé opravy kola, volně přístupné pumpy, cykloboxy atd.

V současné době není ve městě žádná budova s certifikací „Cyklisté vítáni“.

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM

 • počet cyklostojanů (míst pro kola) - viz 4.1.C
 • počet budov „Cyklisté vítáni“ - 0

 

 • počet nových cyklostojanů - bez OD (počet míst pro odstavení kol) -

        2014 -     0

        2015 -   62

        2016 -     0

cykloklece - 0

Sebehodnocení 0

V této podoblasti má město rezervy. Jedná se hlavně o absenci budov „přívětivých“ pro cyklisty, a to hlavně pro bezpečné uložení kol a také adekvátního sociálního zázemí (sprchy atd.).

Hodnocení oponenta 0

Částečně plněno (cyklostojany), další prvky chybí, např. krytá místa pro úschovu kol. cykloboxy, atd. Nulová adopce certifikace "Cyklisté vítáni".

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Provozovatelem MAD ve městě je společnost Arriva Východní Čechy a.s.  Město Chrudim má uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby o provozování MAD do konce roku 2022. Finančně se podílíme na jejím provozu. Změny jízdních řádů probíhají na základě projednání mezi oběma stranami.

Od 1. 9. 2011 jsou autobusy plně nízkopodlažní, bezbariérové, splňují normu Euro 5, jsou všechny nové a jsou připraveny i na komunikaci mezi autobusy a zastávkami. Je uvažováno s elektronickými info panely, které budou umístěny na významnějších zastávkách.

Ve městě je jeden hlavní dopravní uzel v ulici ČSA. Tento uzel umožňuje přestup mezi vlakovými a autobusovými spoji i MAD.

Vazby mezi jednotlivými druhy dopravy jsou zachovány. Město Chrudim provozuje MAD, která je využívána jak pro dopravu do škol, tak do zaměstnání. Do průmyslové zóny byl prodloužen spoj MAD a vybudována BUS zastávka. Na přání veřejnosti byla vybudována nová MAD zastávka v ulici Škroupova – zkrátila se tak i doba jízdy v MAD linkách. Trasy se vyhnou oblastem s hustým provozem.

MAD Chrudim je integrována v systému integrované dopravy v Pardubickém kraji. Je zaveden integrovaný systém IREDO (Integrovaná Regionální Doprava, jehož organizátorem je Pardubický kraj.

V roce 2017 došlo k přestavbě autobusové zastávky v ulici V Tejnecku na bezbariérovou se zvýšenou nástupní hranou a autobusovým obrubníkem k těsnému najetí autobusu k nástupní hraně.

V roce 2019 začne velká rekonstrukce prostoru před železničním nádražím v ulici ČSA pro vytvoření lepších přestupních vazeb z městské autobusové dopravy na vlaky a příměstskou autobusovou dopravu. Součástí je vybudování 44 stojanů na kola, některé i zastřešené. Výstavba parkovišť P+R, zlepšení stavu chodníků k těmto parkovištím. Vše bude bezbariérové. Umístí se zde 4 stání pro nabíjení elektrovozů.

Kontrola funkčnosti vybavení autobusu je pravidelně kontrolována TyfloCentrem Pardubice, o.p.s. a dopravce případnou závadu neprodleně opravuje.

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?
  8 vozidel

Všechna vozidla jsou nízkopodlažní, vybavena naklápěním a ruční rampou k nástupu cestujícího na vozíku.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní.

Obec přispívá k budování infrastruktury pro environmentálně šetrné druhy dopravy. Je pamatováno i na osoby se sníženou pohyblivostí. Postupně dochází k budování nových cyklostezek. U škol jsou budovány bezpečné přechody - vyvýšené, osvětlené.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

MHD - autobusy jsou plně nízkopodlažní a splňující standart EURO 5. Došlo k rekonstrukci 1 zastávky a připravuje se rekonstrukce před železničním návražím.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V roce 2015 proběhla modernizace a dostavba autobusového nádraží včetně vybudování P+R a K+R. Vzniklo sociální zázemí, nový informační systém i pro  handicapované cestující. Autobusové nádraží se nachází v těsném sousedství vlakového nádraží. 

MHD je v Litoměřicích zajištěna nízkopodlažními autobusy, které splňují normy EURO 5 nebo EURO 4 (konkrétně 2 ks vozidel SOR BNG 10.5 (pohon na CNG), rok výr. 2013, dále je v dopravních sedlech u části spojů využíván 1 ks vozidla SOR BN 9.5 (pohon na naftu), r. v. 2008.

Po uzavření smlouvy s advokátní kanceláří, která povede zadávací řízení na nového provozovatele MHD, bude vyhlášena soutěž. Dle momentálního stavu přípravy dokumentace by měly být v budoucnu v provozu využívány 4 linky namísto současných dvou, měla by vzniknout linka obsluhující malým autobusem Mírové náměstí a taktéž linka obsluhující více nákupní zóny (Na Soutoku, Kaufland). Provoz by měl být zajišťován v cca 20 - 30 minutových intervalech. 

V rámci Plánu udržitelné městské mobility bude (06/18) zpracována analýza MHD, více viz 4.2.1.

Probíhá rekonstrukce vlakového nádraží Litoměřice – horní nádraží pod správou SŽDC a ČD. 

MHD je rozvíjeno jako plnohodnotný způsob dopravy, je podporováno z rozpočtu města. Město se snaží povzbudit obyvatele k využívání MHD (v rámci ETM probíhá akce MHD zdarma na Den bez aut). 
Při schvalování JŘ je dbáno na návaznost na spoje jiných "dálkových" linek BUS a taktéž spojů vlakových (vše primárně u spojů "pracovních" - ráno + odpoledne), nelze při současném počtu vozidel BUS zajistit návaznosti MHD na veškeré spoje ostatních druhů dopravy. Budoucí krátké intervaly by však měly návaznost zajistit. Napojení na IDS Ústeckého kraje již zástupcům kraje přislíbeno, ovšem až v okamžiku nově uzavřené smlouvy s novým dopravcem na delší období, kde bude vybavení kompatibilním odbavovacím systémem samozřejmostí. Současná smlouva je uzavírána v režimu mimořádné situace vždy na max. dva roky.

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?
  100 %

 

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Nově zrekonstruované autobusové nádraží leží v těsné blízkosti vlakového nádraží Litoměřice - město, což podporuje multimodalitu. Na nádraží jsou zajištěny i možnosti parkování pro automobily a jízdní kola. Další koordinace mezi jednotlivými druhy dopravy bude plánována v rámci vznikajícího PUMM Litoměřice. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Došlo k rekonstrukci aut. nádraží s multimodálními vazbami a probíhá rekonstrukce horního vlak. nádraží. Komfort samotného MHD se však od posledního hodnocení zásadně nezlepšil, mj. se nezměnilo trasování a taktování, ani napojení na Dopravu ÚK.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Městskou hromadnou dopravu na území statutárního města Jihlavy zajišťuje Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. V letech 2009 - 2016 se tak dělo na základě smlouvy „Na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné dopravy v Jihlavě“. Od 1. 1. 2017 tento závazek mezi Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. a statutárním městem Jihlava upravuje nová smlouva "Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby"

 

Městská hromadná doprava je zajišťována 6 trolejbusovými linkami (A, B, BI, C, E, N-v provozu od 1. 4. 2016) a 11 autobusovými linkami (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 31 a 32 - linky 31 a 32 v provozu od 1.10.2016). Schéma sítě linek viz: http://www.dpmj.cz/www/mambo/schema.html.

 

Základní obsluhu městského území zajišťují trolejbusové linky, autobusové linky tvoří zpravidla doplňkovou síť. Celé území města je rovnoměrně pokryto zastávkami MHD s docházkovou vzdáleností do 10 minut (viz příloha č.4) a MHD zajišťuje dopravu pro obyvatele města do škol, zaměstnání i za volnočasovými aktivitami.

Z Dopravních průzkumů provedených v MHD v roce 2015 vyplývá, že velká část cest v rámci města je uskutečněna pomocí MHD pouze v jednom směru a druhý směr je realizován zpravidla pěšky, z čehož vyplývá, že existuje velmi silná vazba mezi MHD a pěší dopravou.

 

Vazba mezi MHD a VLD je realizována především na Autobusovém nádraží v Jihlavě, které je obsluhováno 2 přilehlými zastávkami MHD (Autobusové nádraží a Sokolovna). Přestupy mezi MHD a VLD jsou dále realizovány především na zastávkách Poliklinika, Brtnická, Znojemská a Na Brněnském kopci.

 

Vazba mezi MHD a železniční dopravou je zajištěna na Hlavním vlakovém nádraží, kam jsou vedeny 3 trolejbusové linky a na Městském nádraží, které obsluhu speciální autobusová linka č. 6.

 

Statutární město Jihlava má v plánu v budoucích letech vybudovat v areálu městského nádraží terminál hromadné dopravy, jehož Ia etapa byla uvedena do provozu v roce 2013. Dále je v plánu na rok 2018 realizace přestupního terminálu u železniční zastávky Staré Hory, kam by měla na konci roku 2017 začít jezdit prodloužená linka B.

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=490046&n=vystavba-dopravniho-terminalu-mestske-nadrazi-jihlava-ia-etapa

V příštích letech bude několik vybraných frekventovaných zastávek vybaveno elektronickými informačními panely.

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?
  98

Hodnota indikátoru:

 

Podíl bezbariérovosti trolejbusů 100 %

 

Podíl bezbariérovosti autobusů 87 %

 

Podíl bezbariérových vozidel celkem 94 %

 

 

Sebehodnocení +1

Jihlava byla v roce 2011 prvním českým městem, které mělo 100 % bezbariérový vozový park trolejbusů. V autobusové trakci slouží poslední 4 vysokopodlažní vozidla pouze pro posilové spoje a jako záloha.

Jihlava aktivně pracuje na přípravě stvyb nového Centrálního dopravního terminálu s nadregionálním významem.

Hodnocení oponenta +1

Ve chvíli, kdy se povede výstavba centrálního úzlu veřejné dopravy s návazností MHD X linkový bus X vlak bude možno i zlepšit hodnocení na +2

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice neprovozuje MHD, ani jinou veřejnou dopravu, proto není schopno přímo ovlivnit podíl nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě.

Město zajišťuje dopravní obslužnost nad rámec dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, a to smlouvou o spolupráci obcí o zajištění dopravní obslužnosti (okres Nový Jičín), a to do konce roku 2018. Tato smlouva určuje podíl úhrady jednotlivých měst a obcí, kterých je 52, na prokazatelné ztrátě dopravce u dopravní obslužnosti nad rámec dopravní oblužnosti placené krajem. Jedná se hlavně o víkendové a sváteční spoje. Úhrada města Kopřivnice se ročně pohybuje okolo 1,2 mi. Kč a je odvozená od počtu obyvatel města v daném roce. V současné době připravuje Moravskoslezský kraj výběrové řízení na dopravce v oblasti Novojičínska, kde spadá také město Kopřivnice. Naše město se bude finančně spolupodílet na nákladech k zajištění dopravní obslužnosti (autobusová doprava).

Ve městě nejsou vyhrazené jízdní pruhy ani není preferována autobusová doprava na světelných křižovatkách (Kopřivnice nemá žádnou světelnou křižovatku).

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?

Zdroj informací: ARRIVA MORAVA a.s., KODIS s.r.o., MSK, MÚ Kopřivnice ORM

Indikátory:

 • podíl nízkopodlažních autobusů na celkovém počtu obsluhujících město Kopřivnice (resp. vzkm) - město nemůže přímo ovlivnit,
 • uzavřená dlouhodobá smlouva o spolupráci obcí (52 obcí v regionu) o zajištění dopravní obslužnosti nad rámec dopr. obslužnosti zajišťované MS krajem - smlouva neukládá dopravci povinnost k používání nízkopodlažních vozidel i když tento je postupně zavádí, v novém výběrovém řízení na dopravce pro naší oblast je v podmínkách pro výběr počítáno s kritériem nízkopodlažnosti a EEV vozidel. Přesné počty budou známy po vysoutěžení nového dopravce, a to na konci roku 2018.

Z důvodu absence MHD v Kopřivnici nelze tuto podoblast objektivně hodnotit.

Hodnocení oponenta 0

Město nemůže ovlivnit parametry vozidel HD, neboť není objednatelem HD na území města, i když na dopravní obslužnost v rámci okresu každoročně přispívá.

Přestupní uzel je vytvořen u nádraží, kde je i informační tabule a město se v rámci svých možností snaží podporovat multirmodalitu.

4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Parkování je umožněno na povrchu formou parkovacích pruhů a pásů, je vybudován regálový parkovací dům v ul. Hradební (90 míst).

Velká parkovací plocha pro návštěvníky centra je především v místě tzv. Moravovy zahrady. V rámci rekonstrukce hotelu Bohemia s předpokladem do 2022 vznikne parkovací dům s 90 místy, s možnosti parkování pro veřejnost (příspěvek od města).

Je vybudována pěší zóna v centru města - Resselovo náměstí a okolní ulice, pěší zóna v lokalitě bytové zástavby Píšťovy.

Jsou zřízeny „zóny 30“ (např. rozšířené centrum města, ul. Na Výsluní, ulice Dr. Václava Peška, Víta Nejedlého, ulice Vaňkova, ulice Čs. armády).

B&R není, ale u autobusového a vlakového nádraží jsou zřízeny stojany pro kola.

U železniční stanice v ulici ČSA jsou zřízena 2 místa K+R. Nově po dostavbě terminálu veřejné dopravy bude zřízeno i P+R.

V rámci výstavby terminálu veřejné dopravy v ulici ČSA vznikne 44 stojanů pro kola a místa K+R. a P+R.

Obytné zóny jsou zřizovány při rekonstrukcích ulic (od r. 2009 Filištínská, v r. 2013 Revoluční, r. 2015 ulice Přemysla Otakara, 2018 obytná zóna v Markovicích při výstavbě nové lokality 20 RD), dále je zřízena obytná zóna v ul. Husova, ulice Topolská - sídliště.

Je platné nařízení o placeném stání na místních komunikacích, regulace parkování v centru města probíhá formou parkovacích karet a automatů. Při placení je nutné zadat SPZ. Platit je možné hotově, kartou nebo přes aplikaci clickpark.cz.

Problémem zůstává parkování v sídlištích. Připravujeme setkání s veřejností zaměřená na představení systému parkování v daných lokalitách v parkovacích domech.

http://www.tschrudim.cz/index.php?oid=5813002

Co se týká sazeb za parkovné je stávající stav stabilizován. Nové vedení města se seznamuje s problematikou parkování a chce se situací něco dělat. Vybrané peníze z parkování plánuje dávat do fondu z kterého se pak budou hradit další nová parkovací místa.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Vznikají nové plochy K+R a P+R. V rámci veřejného terminálu dopravy vzniknou nová místa pro uložení kol. Problémem zůstává parkování v sídlištích.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Doprava v klidu je průběžně řešena a zlepšována. Došlo k rozšíření zón Tempo 30, k vybudování K+R. V příppravě je vybudování P+R. Problémem nadále zůstává parkování na sídlištích.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Pěší zóna se vyskytuje pouze v centru města a v současnosti se neuvažuje o jejím rozšíření.

Od roku 2016 byly vybudovány P+R a K+R v rámci projektu "Litoměřice - modernizace  a dostavba autobusového nádraží" (P+R celkem 79 z toho 4 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 11 parkovacích míst K+R a 6 pro Taxi službu) a K+R vybudovaný v rámci projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy - Palachova ulice" (nachází se v Sovově ulici před ZŠ Lingua Universal - 1 ks). 
Byla podána žádost o dotaci na systém P+R “Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“ pro 173 parkovacích míst pro OA a 20 parkovacích míst pro kola.
V rámci PUMM bude (03/2018) zpracována vstupní analýza dopravy v klidu.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Vznikají nové plochy P+R a K+R. Další opatření budou navržena v rámci PUMM Litoměřice.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Spolu s rekonstrukcí aut. nádr. byly vybudovány P+R a K+R. Parkování (v centru i na sídlišti) je jeden z nejvýraznějších přetrvávajících problémů.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Doprava v klidu je řešena v rámci obytných čtvrtí rozšiřováním počtu parkovacích míst v rámci kompletních revitalizací sídlišť.

Sídliště Královský Vršek (I. etapa 2011-2012, II. etapa 2015)

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=475205&n=revitalizace-sidlist-na-uzemi-mesta-jihlavy-kralovsky-vrsek

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=501812&n=revitalizace-sidlist-na-uzemi-mesta-jihlavy-kralovsky-vrsek-ii-etapa

Sídliště ul. Březinova, Na Kopci, Demlova

http://jihlava.cz/revitalizace-sidlist-na-uzemi-mesta-jihlavy-ul-brezinova-na-kopci-demlova/d-493612

Sídliště ulice Jarní (2015)

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=501811&n=revitalizace-sidlist-na-uzemi-mesta-jihlavy-ulice-jarni

Lokální problémy s nedostatkem parkovacích míst jsou řešeny v rámci menších investičních akcí.

V Jihlavě je od roku 1993 zřízena pěší zóna v ul. Benešova, Matky Boží a částečně Věžní, Komenského a Palackého. V pěší zóně je vyloučen provoz MHD a vjezd je povolen pouze ostatní dopravní obsluze. Ve městě je dále zřízeno několik zón 30 (např. ul. Jarní, Zimní, Letní, Demlova, Královský Vršek) a obytných zón (např. části ulic. Kollárova, Zátopkova, Bratří Čapků, Na Kopci).

Parkoviště B+R, K+R a P+R v Jihlavě oficiálně označena nejsou, ale neoficiálně fungují parkoviště K+R u Hlavního vlakového nádraží a u autobusového nádraží. Statutární město Jihlava plánuje zavést v příštích letech systém záchytných parkovišť P+R (např. v lokalitě Na Havaji)

Sebehodnocení +1

V posledních letech se realizovala řada investičních akcí v jejichž rámci došlo k výraznému nárůstu počtu parkovacích míst. V současné době se připravuje první projekt velkého parkoviště P + R.

Již od roku 1993 funguje ve velké části historického centra pěší zóna, přičemž vjezd do části této zóny je v daných časových intervalech omezen i pomocí fyzických zábran.

Hodnocení oponenta +1

Souhlasím se sebehodnocením města. Parkovací místa K+R a B+R by měla být zřízena také v rámci připravovaného terminálu veřejné dopravy.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vozidla jsou odstavována jak na označených parkovištích, tak i podél komunikací bez označení parkovacích stání. V některých lokalitách je parkování časově omezeno nebo je nutnost vlastnit rezidentní či abonentní kartu. Ve městě není používán systém P&R, K&R, B&R.  Ve městě není žádná zóna označena jako pěší (IP27a) či obytná (IP26a) ve smyslu dopravního značení. Ve většině případu jde o označení zklidněných oblastí jako zóny "30" (IP25a), kde v těchto zónách je také upravováno odstavování vozidel. Podrobně je problematika parkování a zón popsána v podoblastech 4.2.E a.4.4.C

Sebehodnocení 0

Město postupnými kroky zavádí regulaci parkování prozatím hlavně v centrální části města. Do budoucna bude nutné zásadním způsobem řešit regulaci parkování hlavně v sídlištích. Město připravuje několik projektů na realizaci odstavných parkovišť.

Hodnocení oponenta 0

Parkování je občany vnímáno jako významný problém města (mj. problém s nedostatkem parkování u panelových domů). Město zavádí "zóny 30" a systém rezidenčních/abonentních karet ve vyhrazených částech. 

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy

/řízení poptávky po dopravě/
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě usiluje o rozvoj MAD jako základního dopravního prostředku, podporuje pěší a cyklistickou dopravu zvyšováním její dostupnosti, bezbariérovosti a bezpečnosti. Finanční podpora MAD dlouhodobě mírně roste. V rámci využívání MAD jsou finančně zvýhodněni senioři. Cílem města je zvyšovat podíl cestujících využívajících tento způsob dopravy. V rámci ETM je jeden den MAD zdarma.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

MHD je zapojena do integrovaného systému, je připravena rekonstrukce terminálu před nádražím, která by mohla situaci v oblasti MHD výrazně zlepšit. Z hlediska přepravených cestujících je trend mírně rostoucí. V oblasti vozového parku je situace velmi příznivá. Z hlediska dalších rozvojových projektů je jejich zpracování a realiazce závislá na dobudování obchvatu města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město dlouhodobě usiluje o rozvoj MHD jako základního dopravního prostředku, podporuje pěší a cyklistickou dopravu zvyšováním její dostupnosti, bezbariérovosti a bezpečnosti. Finanční podpora MHD dlouhodobě mírně roste. V rámci využívání MHD jsou finančně zvýhodněni vybraní uživatelé (děti, senioři apod.) s cílem zvyšovat podíl cestujících využívajících tento udržitelný dopravní mód. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město podporuje MHD a další alternativní druhy dopravy, nicméně (zvláště u stávajícího provozu MHD) je otázkou nakolik jsou prostředky vynakládány efektivně.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1

Počet cestujících v MHD i přes nízké dotace ze strany města na krytí ztráty z provozu MHD neklesá, cena jízdného se po skokovém zdražení v letech 2010-2011 také neměnila. Síť MHD obsluhuje s výjimkou nového sídliště Na Dolině, kde je dočasně do doby výstavby nové trolejbusové tratě nízká četnost spojů, rovnoměrně celé městské území po všechny dny v týdnu. Město má zavedený fungující systém rezidentského parkovacího stání a pracuje na zpracování SUMP.

Hodnocení oponenta +1

Důležitým momentem v oblasti plánování mobility bude zpracování SUMF/SUMP. Následně se od jeho realizační periody bude odvíjet i další vývoj v této sledované oblasti.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1

Město může z důvodu absence MHD ovlivnit snížení IAD pouze v doplňování infrastruktury pro alternativní druhy dopravy (cyklisté a chodci). Veřejnou dopravu podporuje hlavně realizací bezbariérových chodníků, přepravních uzlů, autobusových zastávek atd. Další možností je regulace parkování motorových vozidel v nejvíce exponovaných částech města, jednou z nich je bezpochyby centrum. Zde má město ještě rezervy, i když za posledních několik let došlo alespoň k částečné regulaci právě v centru města. Město má zpracováno několik strategických dokumentu zabývajících se dopravou, chybí pouze vypracování Plánu udržitelné městské mobility. Kopřivnice realizuje každé dva roky průzkum veřejného mínění mezi obyvateli města Kopřivnice v kombinaci s vyhodnocením společného Evropského indikátoru ECI 1. V roce 2013 a 2015 proběhlo také dotazníkové šetření v rámci výpočtu indikátoru ECI 3: Mobilita a přeprava místních obyvatel. Jako celek lze i tuto oblast hodnotit pozitivně.

Hodnocení oponenta +1

Město dlouhodobě aktivně podporuje nemotorové dopravní módy, zejména cyklistiku, kde má zpracovány podrobné strategické/plánovací dokumenty (cyklostrategie, cyklogenerel) a stanovený cíl (Vize 25 Asociace cykloměst).

Na druhou stranu město nemá zavedenou MHD (kterou jiná města srovnatelné velikosti běžně provozují), její funkci poměrně uspokojivě nahrazuje hustá integrovaná příměstská doprava. 

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Je zavedena ve městě taktová doprava MAD Chrudim, která je koordinována s vlakovou dopravou a ostatní linkovou dopravou. Umožněn přestup v MAD do 30 min. zdarma na elektronickou kartu.

MAD je součástí Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje – systém Integrované regionální dopravy (IREDO).

Na autobusovém a vlakovém nádraží je elektronická tabule o spojích.

V roce 2013 byla vybudována zastávka Škroupova, v blízkosti je poliklinika a obchodní středisko. V roce 2015 byla vybudována zastávka v ulici Topolská, naproti hasičské zbrojnici a to na základě potřeb obyvatel z lokality ulice V Tejnecku. Ve městě jezdí 5 linek http://www.chrudim.info/mhd/

Ujeté km v městské autobusové dopravě Chrudim:

 • Rok 2010 - 241 000 km.
 • Rok 2011 – 241 240 km
 • Rok 2012 – 248 000 km
 • Rok 2013 - 240 000 km
 • Rok 2014 – 240 000 km
 • Rok 2015 – 241 000 km
 • Rok 2016 – 242 547 km
 • Rok 2017 - 238 142 km
 • Rok 2018 - 239 087 km

Počet přepravených cestujících:

 • Rok 2010 – 568 000
 • Rok 2011 – 567 000
 • Rok 2012 – 583 000
 • Rok 2013 – 545 000
 • Rok 2014 – 540 000
 • Rok 2015 - 545 000
 • Rok 2016 - 598 000
 • Rok 2017 - 624 000
 • Rok 2018 - 618 000

V tomto sčítání nejsou zahrnuti cestující, kteří přestoupilo v rámci IREDO z příměstských linek na MAD – od roku 2012 je zahrnuta MAD do systému IREDO. Je odhadováno, že dalších cca 30 až 40 tis.  cestujících cestuje na kartu systému IREDO

Více hodnocení z oblasti MHD je zahrnuto ve zprávě ke Společného evropského indikátoru A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících  http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2279

V rámci osvětové akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut je 22.9. MAD pro veřejnost zdarma - propagace alternativní dopravy.

 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?
  Data o počtu cest/obyvatele nejsou dostupná; data jsou nahrazena počtem přepravených osob – viz 4.2.A.
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
  219 spojů MAD
 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
  viz níže

4.2.A

Ujeté km v městské autobusové dopravě Chrudim:

 • Rok 2010 - 241 000 km.
 • Rok 2011 – 241 240 km
 • Rok 2012 – 248 000 km
 • Rok 2013 - 240 000 km
 • Rok 2014 – 240 000 km
 • Rok 2015 – 241 000 km
 • Rok 2016 – 242 547 km
 • Rok 2017 - 238 142 km
 • Rok 2018 - 239 087 km

Počet přepravených cestujících:

 • Rok 2010 – 568 000
 • Rok 2011 – 567 000
 • Rok 2012 – 583 000
 • Rok 2013 – 545 000
 • Rok 2014 – 540 000
 • Rok 2015 - 545 000
 • Rok 2016 - 598 000
 • Rok 2017 - 624 000
 • Rok 2018 - 618 000

4.2.D

V současné době prozatím neuvažujeme o uskuteční průzkumu dle ECI A3 z důvodu finanční náročnosti.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město dlouhodobě finančně podporuje zajištění MAD, zkvalitňuje a rozšiřuje její infrastrukturu, finančně zvýhodňuje vybrané uživatele (seniory) a připravuje projekty pro další rozvoj systému MHD.

Trend v počtu přepravených osob je v dle statistik v posledním roce mírně klesající i přes prováděná opatření.

Trend v ujetých kilometrech je stabilní. Je tedy zajištěna obslužnost a dostupnost MAD.

V současné době je možné přestupovat mezi železnicí, linkovou a MAD v jednom místě.

MAD je součástí integrovaného systému v Pardubickém kraji.

Snažíme se strategicky řešit dopravu i mobilitu ve městě - bude dále v závislosti na dobudování 2. etapy obchvatu, prostřednictvím grantů a dotací podporujeme NNO, které připravují akce pro veřejnost v duchu propagace udržitelných způsobů dopravy a mobility.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Podpora MHD je městem dlouhodobě nastavena. V současnosti je možné konstatovat, že trend je uspokojivý. Po realiazci rekonstrukce terminálu před nádražím, je možné předpokládat zlepšení stavu.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město dlouhodobě podporuje rozvoj kvalitní MHD, nicméně vzhledem ke své velikosti je přesně na hranici, jež je považována za efektivní (obecně je spodní limit na úrovni 25 tis. obyvatel).
Přesto je rozvoj MHD podporován z městského rozpočtu (dotace za ztrátu provozovatele MHD) - jsou poskytovány cenově zvýhodněné jízdenky pro děti a seniory a ZTP. Všechny vozy MHD jsou nízkopodlažní. V letech 2018-2019 je MHD provozována v mimořádném režimu (2 neúspěšná výběrová řízení) se smlouvou s dopravcem vždy na max. 2 roky., což značně omezilo možnosti města dále MHD rozvíjet a zkvalitňovat.                                                                        
V rámci připravovaného PUMM pro Litoměřice bude v r. 2018 trasování linek a kvalita služeb MHD analyzována a budou navržena konkrétní opatření, mj. nové linky MHD s využitím autobusů na elektřinu.
Za negativní trend lze považovat stagnaci nárůstu počtu přepravených osob, resp. mírný pokles v posledních 3 letech, vč. poklesu platících cestujících, zatímco celkový počet ujetých kilometrů roste (cca 100 tis. ve 2015 versus cca 112 tis. ve 2017).
Litoměřice však považují MHD za klíčový dopravní mód, který do budoucna zajistí významnou část přepravní práce a bude hlavní alternativou pro IAD.
 

 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?
  ANO
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
  ANO
 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
  213 049 přepravených osob

4.2.A Přeprava cestujících MHD

Počet přepravených osob:
2012 - 249 156 osob
2013 - 225 391 osob
2014 - 239 036 osob

2015 – 227 132 osob, z toho platících – 151 855, zdarma dle tarifu – 75 277
ujeté km – 100 822 km

2016 – 222 285 osob, z toho platících – 147 518, zdarma dle tarifu – 74 767
ujeté km – 109 561 km

2017 - 213 049 osob, z toho platících – 134 669, zdarma dle tarifu – 78 380
ujeté km – 112 801 km

4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících

Data o počtu cest/obyvatele nejsou dostupná; data jsou nahrazena počtem přepravených osob – viz 4.2.A.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

 Stav MHD (trasy linek, zastávky atd.) se dlouhodobě nemění. Podklady a výstupy ke zkvalitnění systému MHD budou vytvořeny v rámci PUMM Litoměřice. Další možnosti město hledá v rámci přípravy nového zadávacího řízení na ext. provozovatele městské dopravy.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↓ zhoršující se

Přes nárůst objednávaných výkonů MHD, počet přepravených osob klesá, patrně vzhledem ke stávajícímu trasování a taktování. Potřebné změny se stále odkládají až po výběru nového provozovatele (až nakonec k jeho výběru dojde nejspíš těsně před dokončením PUMM). Aktuální zrušení jízdného v MHD je nesystémový krok, zvlášť před dokončením PUMM.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vozový park Jihlavské MHD je takřka kompletně bezbariérový (vysokopodlažní autobusy zajišťují pouze posilové a školní spoje), čímž je MHD přístupná pro všechny obyvatele města. Ve městě byla v roce 2014 a 2015 zavedena preferenční opatření, která výrazně přispěla k eliminaci zpoždění. Zavedení systému preference umožnilo od 1. 4. 2016 zkrátit jízdní doby na všech trolejbusových linkách, čímž byla podstatným způsobem zvýšena průměrná cestovní rychlost a atraktivita MHD. Dále byla v roce 2016 zavedena zcela nová noční linka, která zajistila alespoň základní obsluhu 3 velkých sídleních oblastí a propojila je navzájem přes centrum města. Dále došlo od 1. 10. 2016 k zavedení nových přímých linek do průmyslové zóny Jihlava - Pávov, které si získali díky své rychlosti značnou oblibu cestujících, která hraničí s kapacitními možnostmi DP Jihlava, a.s.

 

Od roku 2010 nedošlo k úpravě cen MHD, které je v Jihlavě ve srovnání s obdobně velkými městy na nízké úrovni. Vývoj ceny plnocenného jízdního v jihlavské MHD je uveden v tabulce:

Rok

Nepřestupní jízdenka

Přestupní 60 min., papírová

30 dní

365 dní

papírová *)

elektronická **)

2008

neexistovala

neexistovala

12 Kč

 350 Kč

3400 Kč

2009

neexistovala

neexistovala

12 Kč

  350 Kč

3400 Kč

2010

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

neexistovala

390 Kč

3750 Kč

2011

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

2012

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

2013

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

2014

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

2015

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč


2016

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

*) cena za 4 zastávkové úseky/cena za více než 4 zastávkové úseky

**) cena za 4 zastávkové úseky/cena za 8 zastávkových úseků/cena za více než 8 zastávkových úseků; při přestupu do 30 min. cena za další jízdu 30 % z plné ceny;

Počet cestujících se po poklesu v letech 2008- 2009 stabilizoval a má mírně rostoucí tendenci. Počet cestujících v jednotlivých letech, počet ujetých km, počet cest na obyvatele a dotaci z rozpočtu města viz tabulka níže (zdroj dat http://www.sdp-cr.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/, rok 2015 + 2016 DPMJ, a.s.).

Rok

Počet cestujících

Počet cest na obyvatele *)

Objem vozokm

Dotace na provoz MHD z rozpočtu města **)

2008

15 082 tis.

296

2 819 tis.

57 mil. Kč

2009

13 720 tis.

269

2 826 tis.

57 mil. Kč

2010

13 690 tis.

268

2  812 tis.

59 mil. Kč

2011

13 745 tis.

270

2  821 tis.

59 mil. Kč

2012

13 530 tis.

265

2  821 tis.

59 mil. Kč

2013

13 777 tis.

270

2 862 tis.

56 mil. Kč

2014

13 790 tis.

270

3 032 tis.

62 mil. Kč

2015

13 860 tis.

272

2 905 tis.

66 mil. Kč


2016

14 081 tis

276

2 907 tis.

63 mil. Kč

*) počet obyvatel se mezi lety 2008-2016 byl uvažován 51 tis

**) plánovaná dotace na rok 2017 je 65,5 mil. Kč

 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
  276
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
  řádově tisíce spojů MHD, VLD, vlak
 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?
  2015 - 3,11 cest za den, 34,8% pěšky, 6,6% na kole, 0,6% na motocyklu, 29% autem taxíkem, 28,1% hromadnou dopravou, 5,8 km - průměrná vzdálenost, 0:22:52 - čas strávený na cestě, vice informací viz. průzkum Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy 2015 - http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=104067

Hodnota indikátoru:

 

Počet přepravených osob v MHD:

 

2008  15 082 tis. cestujících

2009  13 720 tis. cestujících

2010  13 690 tis. cestujících

2011  13 745 tis. cestujících

2012  13 530 tis. cestujících

2013  13 777 tis. cestujících

2014  13 790 tis. cestujících

2015  13 860 tis. cestujících

2016 14 081 tis. cestujících

 

Sebehodnocení +1

Navzdory nízkým dotacím ze strany města počet cestujících každoročně roste. K většímu nárůstu došlo meziročně mezi roky 2015 -2016 z důvodů podstatného zrychlení MHD v důsledku aplikace preference a zavedení přímých (expresních) linek do průmyslové zóny.

Hodnocení oponenta +1

V posledních letech došlo ke stabilizaci počtu, příp. mírnému růstu cestujících. Pozitivním signálem je zavedení nové noční linky. Pravděpodobně v rámci SUMP by bylo vhodné uvažovat o určitých změnách v koncepci linkového vedení, případně posílení kapacitních možností DP, zejména s ohledem na obsluhu průmyslové zóny.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

4.2.A

Postupně jsou realizovány přístupové chodníky k autobusovým zastávkám v Kopřivnici vč. místních částí.

Dále město doplňuje a upravuje infrastrukturu veřejné dopravy v jeho vlastnictví (viz 4.1.B ) včetně přístupových chodníků.

Ve městě Kopřivnice není MHD. Náklady na zřízení MHD, která by plně pokryla požadavky občanů a doplnila stávající příměstskou veřejnou dopravu jsou Komplexní dopravní studií města odhadnuty na 6,5 mil. Kč ročně, které není město v současné době schopno uvolnit. Zavedení systému MHD je podmíněno doplněním infrastruktury (autobusové zastávky včetně doprovodné infrastruktury). http://www.koprivnice.cz/index.php?id=komplexni-dopravni-studie-koprivnice

Stávající počet autobusových linek město finančně dotuje nad rámec finančního krytí MSK částkou cca 1,2 mil. Kč ročně. Tento rozsah v současnosti zabezpečuje potřeby města.

Město Kopřivnice nemůže přímo ovlivnit nákupy nízkopodlažních vozidel u generálního dopravce v regionu, který zajišťuje pro město dopravní obslužnost. Město v rámci možností spolupracuje s dopravcem (např. jako partneři při nákupu nízkopodlažních autobusů pro posílení příměstské dopravy pro obsluhu městem bezbariérově upravených zastávek z programu Ministerstva dopravy – Program podpory obnovy vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy v projektu Bezbariérové město Kopřivnice v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny).

Časová dostupnost jednotlivých autobusových zastávek je řešena v komplexní dopravní studii. Docházkovou vzdálenost v rámci 7,5 a 12 minut lze hodnotit jako velmi dobrou. Návaznosti vlakové a autobusové dopravy na jednotlivých přestupních uzlech v Kopřivnici jsou řešeny odborem rozvoje města v závislosti na jednotlivých připomínkách jak obyvatel, tak dopravců. Pro zlepšení informovanosti cestujících ohledně návaznosti vlakové a autobusové dopravy, byly také instalovány informační elektronické tabule na obou hlavních dopravních uzlech: Kopřivnice - žel. st., ul. Štefánikova a Kopřivnice aut. nádr, ul. Nádražní, které upozorňují na jednotlivé odjezdy vlaků či autobusů vč. jejich případného zpoždění. U nově realizovaných označníků autobusových zastávek je postupně řešena také přehlednost ve směrování jednotlivých příměstských linek. 

 

4.2.B

Město Kopřivnice přispívá každoročně na provoz veřejné dopravy (není však provozovatelem), která je využívána jak pro dopravu do škol, tak i do zaměstnání.

V Kopřivnici jsou dva hlavní dopravní uzly:

 • první je v úseku Štefánikova - Nádražní, jedná se o propojení autobusového nádraží a vlakové zastávky, tento uzel je bezbariérově napojen projektem Bezbariérové město a vede zde i cyklostezka,
 • druhý uzel se nachází částečně na ulici Štefánikova u Polikliniky a částečně na ulici Hanse Ledwinky, opět se jedná o propojení vlakové a autobusové dopravy s napojením dopravy pěší ovšem bez komunikací pro cyklisty, tento uzel je bariérový, v roce 2012 proběhla celková rekonstrukce autobusových zastávek na ulici Štefánikova včetně okolních chodníků a veřejného prostranství, i když došlo k výraznému zlepšení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, stále chybí úprava budovy ČD, která je stále bariérová a město nemůže ovlivnit úpravu teto budovy, jelikož není v jeho majetku. V tomto ovšem vede město jednání s majitelem, kde celková úprava budovy je v plánu při elektrifikaci této trati (předpoklad cca 7 let).

Ve městě je provozován cyklobus a skibus Beskydy:

Trasa cyklobusu - Nový Jičín - Příbor - Kopřivnice - Frenštát pod Radhoštěm - Velké Karlovice - Bílá - Turzovka (Slovensko)

Trasa ski busu - Nový Jičín - P - Kopřivnice - Frenštát p.Radhoštěm - Čeladná - Bílá

Cyklobusy i skibusy jsou provozovány jako běžné autobusové linky a mohou je využít k přepravě jak cykloturisté s jízdními koly či lyžaři s lyžemi, tak i pěší turisté a všichni ostatní cestující.

4.2.D

Město provedlo v rámci Komplexní dopravní studie v roce 2009 dotazníkový průzkum, který byl zaměřen na dopravní chování respondentů. Jednalo se o počty každodenních cest, druhy používaných doprav, vzdálenosti atd.  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=komplexni-dopravni-studie-koprivnice

Kopřivnice realizuje každé dva roky průzkum veřejného mínění mezi obyvateli města Kopřivnice v kombinaci s vyhodnocením společného Evropského indikátoru ECI 1. V rámci tohoto velkého sociologického průzkumu, jehož výsledky jsou zveřejněny na webu města v sekci Radnice / Dokumenty / Výsledky průzkumů, jsou obyvatele dotazování na intenzita využívání jednotlivých způsobů přepravy při pohybu po městě.

V roce 2013 a 2015 proběhlo dotazníkové šetření v rámci výpočtu indikátoru ECI 3: Mobilita a přeprava místních obyvatel.

 

 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?

4.2.A

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM, Slumeko, s.r.o.

Indikátory:

 • počet cestujících - nebyl zjišťován, město nemůže přímo ovlivnit

 

 • existence nařízení pro regulaci parkování v centru města – částečně

 

 • počet bezbariérových autobusových zastávek (úprava stávajících resp. zřízení nových)

        2014 - 2

        2015 - 1

        2014 - 0

4.2.B

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM a Slumeko, s.r.o.

Indikátory:

 • existence uzlu (propojení železnice-bus-pěší - cyklista-vozidlo) – ANO

 

 • délka bezbariérových tras

        data nejsou zpracovány

4.2.D

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM

Indikátory:

  IAD pěší VD cyklo
2013 45,10% 38,30% 11,10% 5,50%
2015 39,20% 43,30% 12,50% 5%

 

Sebehodnocení +1

4.2.A

Z důvodu absence MHD v Kopřivnici nelze tuto podoblast objektivně hodnotit.

 

4.2.B

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Postupně doplňuje bezbariérovou infrastrukturu potřebnou k obsluze zastávek veřejné dopravy a spolupracuje na úpravách jednotlivých přepravních uzlů. Dále spolupracuje s dopravci na optimalizaci počtů spojů na jednotlivých linkách dle požadavků cestujících.

 

4.2.D

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Město vyhodnocuje tento indikátor v rámci Místních indikátoru udržitelného rozvoje. Výsledné hodnoty ukazují, že výše uvedenými opatřeními se městu daří snižovat počet cest automobilem po městě.

Hodnocení oponenta 0

Tato oblast zahrnuje tři okruhy, v nichž si město stojí značně rozdílně: 

1/ přeprava cestujících MHD - data pro indikátor nejsou uvedena, neboť město nemá vlastní MHD

2/ dostupnost spojení veřejnou dopravou - kromě uvedeného indikátoru  bezbariérovosti sem patří i dostupnost časová (doba docházky na zastávku HD), frekvence HD, návaznost v přestupních uzlech či přehlednost ve směrování příměstských linek - tato data nejsou uvedena (mapa dostupnosti zastávek HD přitom byla zpracována v Dopravní studii z roku 2009). 

3/ mobilita obyvatel - dělba přepravní práce vykazuje u podílu cest automobilem; pokles pod 40%, tento podíl lze označit za dobrý výsledek (nicméně pouze na základě 2 časových bodů).

4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Z dostupných ekonomických nástrojů jsou využívány parkovací zóny v centru města. Výše poplatků je stanovena nařízením RM. Od roku 2018 byl zaveden systém placení parkovného pomocí karty nebo aplikací clickpark.cz 
Parkování je progresivní s cílem zkrátit délku parkování. Mýtné ani zpoplatnění vjezdu nejsou doposud využívány.

Připravuje se projekt parkování na bývalém hřišti za sportovní halou v ulici Opletalova. Mohlo by vzniknout cca 80 míst.

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  ano

Pomocí placených zón pro parkování v centru města Chrudim.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Současný systém je stabilní probíhá příprava na rozšíření počtu parkovacích stání za sportovní halou v ulici Opletalova.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Je nastaven systém parkování včetně progresivních sazeb. V přípravě je nové parkoviště.Trend lze hodnotit jako uspokojivý a stabilní.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Z dostupných ekonomických nástrojů jsou využívány parkovací zóny v centru města. Výše poplatků je stanovena nařízením RM (parkovné na Mírovém náměstí bylo zvýšeno). Od roku 2014 byl zaveden systém placení parkovného pomocí SMS. 
Parkování je progresivní s cílem zkrátit délku parkování - první půl hodina stojí 1/3 částky za celou hodinu stání. (Mírové náměstí - 1/2 hod. -10 Kč, 1 hod. - 30 Kč, 2 hod. - 60 Kč)
Mýtné ani zpoplatnění vjezdu nejsou doposud využívány.

https://www.litomerice.cz/sms-parking

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Ekonomické nástroje město s výjimkou parkovného na vybraných parkovištích nevyužívá.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město využívá zpoplatnění parkování v centru s mírnou progresivní tarifikací. Výše sazeb je spíše na nízké (nedostatečně motivující) úrovni.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V centru města fungují placená parkoviště, která provozuje firma Služby města Jihlavy, s.r.o.

http://smj.cz/parkoviste/os-1018.

 

Je vydáno Nařízení města Jihlava č. 2/2014 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města, které vymezuje 5 zón placených stání v centru města a nejbližším okolí

http://jihlava.cz/narizeni-c-2-2014/d-501262/p1=49345 .  

 

Od listopadu 2004 byly zavedeny zóny placených stání v centru města (zóny A, B, C) a od května 2013 se rozšířily o zóny D1 a D2.

Mapa parkovacích zón A, B, C, D1, D2:

http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=501264

 

Od května 2017 dojde ke sloučení zón A, B, C, které nově budou tvořit oblast 1. Zóny D1, D2 a část  bývalé zóny C tvoří oblast 2. Současně dojde ke změně cen a podmínek vydání rezidentstkých a předplatitelských parkovacích karet. Nově bude umožněno parkovat po časově omezenou dobu i nerezidentům. V budoucnu se počítá s dalším rozšířením území, kde bude platit režim rezidentstkého parkování.

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  statutární město Jihlava reguluje parkování v centru města prostřednictvím nařízení o placeném stání. Tato vyhláška je průběžně novelizována.
Sebehodnocení 0

Oblast placeného stání se od roku 2004 příliš nezvětšila. V budoucím období bude třeba reagovat na narůstající počet vozidel v ulicích města důslednější regulací prostřednictvím rozšiřování zón placeného stání a omezování vjezdu vozidel do centra města.

Hodnocení oponenta 0

Souhlasím s hodnocením města. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci strategických dokumentů, které se týkají dopravy je popsána stávající situace a navržená možná řešení.  Jedním z nich je i návrh na regulaci parkování v centrální části města, kterou město Kopřivnice (ORM) připravilo k realizaci pro rok 2013. Prozatím nebyla spuštěna. Jako první krok bylo v roce 2013 zavedeno časově omezené stání v centru města a dále v roce 2014 regulace parkování pomocí rezidentních a abonentních karet. Zvažovaná regulace pomocí parkovacích automatů a zpoplatněním parkovacích míst v centru byla prozatím pozastavena. V celém městě je dále zakázáno stání nákladních vozidel nad 3,5 tuny mimo parkoviště tomu vyhrazené. Na největším sídlišti ve městě (sídliště Sever) bylo regulováno také odstavování dodávek, které zde způsobovali problémy v průjezdnosti komunikacemi, a to hlavně pro vozidla svozu odpadu a integrovaného záchranného systému.

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  existence systému - částečně
Sebehodnocení 0

Město postupnými kroky zavádí regulaci parkování prozatím hlavně v centrální části města. Do budoucna bude nutné zásadním způsobem řešit regulaci parkování hlavně v sídlištích. Město připravuje několik projektů na realizaci odstavných parkovišť.

Hodnocení oponenta 0

Zavedena částečná regulace prakování v centru (vyšší cena  rezidenčních/abonentních karet za druhé a další vozidlo).

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Cestou od územního plánování, vytvoření strategického plánu města a jeho akčního plánu je ve vzájemné provázanosti nastaven systém rozvoje dopravy v Chrudimi.

Jednotlivé akce jsou pak postupně prováděny.

Vlastní plán udržitelné mobility není vypracován. Důvodem je výrazně determinující tranzitní doprava přes město Chrudim. Po dobudování II. etapy obchvatu bude přistoupeno k vypracování plánu udržitelné mobility při zvážení požadavků s ohledem na velikost města Chrudim.

SUMP x SUMF je plánováno, ale až po dokončeném obchvatu města Chrudim. Teprve pak se změní doprava ve městě.

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?
  ne

Po dobudování II. etapy obchvatu bude přistoupeno k vypracování plánu udržitelné mobility při zvážení požadavků s ohledem na velikost města Chrudim.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Doprava ve městě Chrudim se postupně zlepšuje. Po dobudování obchvatu jsou připraveny projekty na umístění jízdních pruhů pro cyklisty na bývalých silnicích I. třídy. Posílení elektromobility formou výstavby nabíjecích míst.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Aktivity jsou připraveny a jsou odvislé od dobudování obchvatu města. Po jejich realiazci bude možné jejich zhodnocení.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Od ledna 2017 město zpracovává Plán udržitelné městské mobility (PUMM), na jehož vzniku se významně podílí veřejnost a specifické klíčové cílové skupiny (podnikatelé, mládež ad.). V jeho rámci vznikne i multimodální dopravní model jako jeden z hlavních nástrojů pro plánování dopravy včetně integrace jednotlivých druhů dopravy.

https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/

www.litomericedostupnevsem.cz

 

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město zpracovává PUMM v plném rozsahu včetně multimodálního dopravního modelu a rozsáhlého sběru dat. PUMM bude dokončen na konci roku 2019.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Plán udržitelné mobility je (zatím) rozpracován. Spolu s dopravním modelem bude po dokončení/schválení představovat velmi inovativní krok pro města této velikosti. Celý proces (bude-li úspěšně završen) může sloužit jako příklad pro jiná města obdobné velikosti.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má zpracovaný:

 

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy

http://www.jihlava.cz/generel-bezbarierove-dopravy-a-bezbarierovych-tras-na-uzemi-mesta-jihlavy/d-386706/p1=50152

 

Generel cyklistické dopravy

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=484243&n=generel-cyklisticke-dopravy-mesta-jihlavy

 

Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města.

http://www.jihlava.cz/koncepce-parkovaciho-systemu-na-uzemi-sirsiho-centra-mesta-jihlavy/d-488666/p1=50152

 

Od roku 2009 probíhají práce na novém územním plánu města s přihlédnutím na udržitelnou dopravu.

 

V roce 2017 město zpracuje SUMF a současně se připravuje Plán udržitelné městské mobility (SUMP).

 

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 má ve své návrhové části kapitolu C2. Zvýšení efektivity systému dopravy, modernizace a rozšíření technické infrastruktury (zdroj: http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=72158)

 

V roce 2015 byla ustanovena pracovní skupina pro městkou mobilitu, která na pracovních setkáních, které probíhají 1x za 14 dní, řeší jak aktuální dopravní problémy, tak koncepční otázky rozvoje udržitelné městké mobility.

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?
  Připravuje se tvorba SUMF a SUMP
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava se dlouhodobě zabývá plánováním v oblasti dopravy s důrazem na trvale udržitelný rozvoj.

Hodnocení oponenta +1

Sebehodnocení odpovídá. Město se snaží plánovat v dlouhodobějším výhledu

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má zpracovány následující strategické dokumenty, které se týkají dopravy:

            Komplexní dopravní studie města Kopřivnice (2009) http://www.koprivnice.cz/index.php?id=komplexni-dopravni-studie-koprivnice

           Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 (aktualizovaný v roce 2014)

            http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

           Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice (2016) http://www.koprivnice.cz/index.php?id=cyklogenerel-koprivnice

Město nemá prozatím zpracován Plán udržitelné městské mobility. Tento plán je částečně nahrazen výše uvedenými strategickými dokumenty.          

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OŽP, ÚP

Indikátory:

existence plánu - ANO

Sebehodnocení +1

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Město má zpracováno několik strategických dokumentů zabývajících se dopravou. Chybí pouze vypracování Plánu udržitelné městské mobility.        

Hodnocení oponenta +1

Město se plánování dopravy a mobility v rámci možností věnuje, strategické dokumenty jsou připravovány v souladu s pravidly MA21 za aktivního zapojení veřejnosti (mj. aktualizace strategického plánu města).

4.3 Nízkoemisní vozidla

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě MAD zajišťuje 6 autobusů, které jsou nízkopodlažní a splňují normu Euro 5. Město se na jejich nákupu také finančně spolupodílí. Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 7 let. V nejbližší době postupně dojde k umístění nabíjecích míst ve městě Chrudim ať již z prostředků města nebo soukromých. Pro potřeby MP bude zakoupeno auto s hybridním pohonem.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

V oblasti nízkoemisních vozidel je situace stabilizována. Městský úřad má 100% vybavenost vozidly EEV. Bylo pořízeno elektrokolo pro využití úředníky v rámci města. Jsou připraveny aktivity na vybudování elektoronabíjecích stanic a byl realizován nákup hybridního vozidla pro MP. Doporučení pro obnovu vozového parku je zvážení nákupu elektrovozidel, CNG vozidel. Zkušenosti je možno sdílet např. s Litoměřicemi.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Enviromentálně šetrné vozy hrají v dopravě ve městě velmi výraznou roli. Město dlouhodobě vyžaduje, aby MHD využívalo ekologicky šetrné pohony (CNG). Městský úřad od r. 2016 využívá 6 elektrovozidel a 2 hybridní vozidla. Od r. 2016 rovněž pracuje na rozšíření infrastruktury dobíjecích stanic včetně využívání obnovitelných zdrojů pro dobíjení (fotovoltaické elektrárny).

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě podporuje zavádění nízkoemisních vozidel a příslušné infrastruktury.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +1

MHD v Jihlavě je z 50 % výkonů zajišťována bezemisními vozidly, které přepraví 65 % cestujících. Dalších 30 % výkonů zajišťují nízkoemisní vozidla. Ve městě existuje infrastruktura pro vozidla na CNG. Statutární město Jihlava a organizace jím zřízené dosud nevyužívají vozidla EEV a jejich využití nezohledňují ani při výběrových řízeních.

Hodnocení oponenta +1

Poměrně dobrá situace je ve stavu vozového parku DP Jihlava, kde většina výkonů je zajišťována EEV vozidly a je v provozu také veřejná plnící stanice CNG. Chybí nabíjecí místo pro elektromobily (byť je v přípravě). Využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město zohledněno doposud není.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +1

V posledním roce (2016) je také nutné zmínit pozitivní vývoj v oblasti snižování vlivu dopravy na životní prostředí, a to jak vlivem dopravních staveb, tak i postupných zaváděním vozidel EEV, a to hlavně díky vzniku čerpací stanice na CNG v areálu správce komunikací ve městě, kterou je Slumeko s.r.o. Město nemůže z důvodu absence vlastní MHD ovlivnit počty vozidel EEV ve veřejné dopravě, je však nuné podotknout, že ve výběrovém řízení na nového autobusového dopravce v našem regionu, kde naše město bude na dopravní obslužnost přispívat poměrnou částí, jsou Moravskoslezským krajem požadovány určitá procenta vozidel s EEV.

Hodnocení oponenta 0

Vznikla infrastruktura pro CNG, nicméně město nemá možnost ovlivnit jeho využití ve veřejné dopravě.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Ve městě MAD zajišťuje 6 autobusů, které jsou nízkopodlažní a splňují normu Euro 5. Město se na jejich nákupu také finančně spolupodílí. Jde nyní již o 100% podíl ekologicky šetrných autobusů, které po městě jezdí.

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?
  100%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Stav vozového parku MHD je dobrý. Je zajištěna 100% ekologicky šetrná doprava.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Všechna vozidla jsou nízkoemisní a nízkopodlažní.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město požaduje, aby provozovatel MHD využíval ekologicky šetrné vozy splňující nejpřísnější emisní standardy a další nároky na komfort cestujících (bezbariérovost, min. EURO6, apod.) 

Stávající dopravce používá 2 vozy na CNG splňující normu EURO 5 a vůz s dieseloveým motorem splňující normu EURO 4.

V katastru města se připravuje výstavba nové čerpací stanice CNG u mostu gen. Chábery (termín realizace závisí na soukromém investorovi).

V rámci probíhajícího projektu e-FFEKTA (2017-2019) je zpracovávána studie potenciálu rozvoje elektromobility, včetně možnosti využití elektrovozidel v MHD. Studie bude k dispozici na konci roku 2018.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na provozovatele MHD je k nahlédnutí na Odboru dopravy a sil. hosp.

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?
  80 %

Podíl vozidel EEV (v našem případě s pohonem na CNG - EURO 5) na celkovém výkonu v rámci městské autobusové dopravy je cca 80 %. Zbylých 20 % je obsluhováno vozidlem na naftový pohon - EURO 4.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Enviromentálně šetrné vozy hrají v dopravě ve městě velmi výraznou roli a město dlouhodobě vyžaduje, aby MHD využívalo ekologicky šetrné pohony (CNG).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Valnou většinu dopravních výkonů MHD zastávají vozidla na CNG, nejsou ale v nejpřísnějším emisním standardu (což zjevně souvisí s problémy při výběru provozovatele MHD)

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Městská hromadná doprava

MHD v Jihlavě je zajišťována trolejbusy a autobusy. Trolejbusy se řadí do kategorie bezemisních vozidel. Podíl ujetých km autobusů a trolejbusů v letech 2008 – 2015 je uveden v tabulce, z které vyplývá, že kromě roku 2014 a 2015 je podíl ujetých km v MHD trolejbusy vyšší než u trolejbusů. Podíl cestujících přepravných autobusy a trolejbusy není evidován. Dle průzkumů v MHD z roku 2015 je podíl přepravených cestujících trolejbusy 62 % a autobusy 38 %.

rok

ujeté vozokm

podíl trolejbusů

trolejbusy

autobusy

2008

1 459 tis.

1 360 tis.

52 %

2009

1 453 tis.

1 373 tis.

51 %

2010

1 423 tis.

1 390 tis.

51 %

2011

1 410 tis.

1 410 tis.

50 %

2012

1 411 tis.

1 410 tis.

50 %

2013

1 410 tis.

1 452 tis.

49 %

2014

1 325 tis.

1 707 tis.

44 %

2015

1 361 tis.

1 544 tis.

47 %


2016

1 413 tis.

1 494 tis.

49 %

*) pokles podílu ujetých vozokm u trolejbusů v roce 2010 a 2011 byl způsoben rozhodnutím Rady města o omezení rozsahu provozu MHD od 1. 4. 2010. Výrazný pokles v letech 2014 a 2015 byl způsoben rozsáhlými výlukami, kdy byly zavedeny výlukové autobusové linky, které měly delší trasu než pravidelné linky a částečně nahrazovaly trolejbusy.

V autobusové trakci byly první CNG autobusy, které je možné zařadit do kategorie nízko emisních vozidel, pořízeny v roce 2011. Vývoj počtu autobusů plnících emisní normy Euro je uveden v tabulce. DP Jihlava, a.s. neeviduje podíl výkonů vozidel dle emisních norem. Platí pravidlo, že novější autobusy (které plní vyšší normy EURO) jsou nasazovány na kurzy, které mají největší denní kilometrické proběhy. Starší autobusy jsou naopak nasazovány na krátké posilové kurzy, popř. tvoří zálohu.

rok

počet autobusů

bez normy EURO

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EEV* (CNG)

2008

7

2

18

2

0

2009

7

2

18

2

0

2010

7

2

18

2

0

2011

0

2

18

2

4

2012

0

0

17

2

13

2013

0

0

16

2

13

2014

0

0

16

2

13

2015

0

0

16

2

13


2016

0

0

16

2

13

*Enhanced Environmentally Friendly Vehicle

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?
  80

Hodnota indikátoru:

 

Statutární město Jihlava objednává MHD u DP Jihlava. V běžném roce je v průměru 50 % výkonů zajišťováno bezemisními vozidly (trolejbusy) a od roku 2012 cca 30 % výkonů v autobusové trakci nízkoemisními vozidly (CNG autobusy), viz tabulky v popisu

Sebehodnocení 0

Podíl trolejbusů na výkonech MHD se pohybuje okolo 50 %. Ve sledovaném období došlo k nárůstu podílu autobusů na CNG a postupně byla vyřazena vozidla, která plnila emisní normu EURO 2 a nižší.

Hodnocení oponenta +1

Podíl bezemisních a nízkoemisních vozidel je v místní MHD vysoký. Do budoucna je výzvou náhrada části autobusů (zejména ty dožívající starší naftové) za bezemisní vozidla v podobně parciálních trolejbusů, které by mohly obsluhovat ty autobusové linky, které vedou z části pod trolejovým vedením.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice neprovozuje MHD, ani jinou veřejnou dopravu, proto není schopno přímo ovlivnit podíl vozidel EEV ve veřejné dopravě.

Město zajišťuje dopravní obslužnost nad rámec dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, a to smlouvou o spolupráci obcí o zajištění dopravní obslužnosti (okres Nový Jičín), a to do konce roku 2018. Tato smlouva určuje podíl úhrady jednotlivých měst a obcí, kterých je 52, na prokazatelné ztrátě dopravce u dopravní obslužnosti nad rámec dopravní oblužnosti placené krajem. Jedná se hlavně o víkendové a sváteční spoje. Úhrada města Kopřivnice se ročně pohybuje okolo 1,2 mi. Kč a je odvozená od počtu obyvatel města v daném roce. 

V současné době připravuje Moravskoslezský kraj výběrové řízení na dopravce v oblasti Novojičínska, kde spadá také město Kopřivnice. Naše město se bude finančně spolupodílet na nákladech k zajištění dopravní obslužnosti (autobusová doprava).

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?

Zdroj informací: ARRIVA MORAVA a.s.

Indikátory:

 • podíl vozidel EEV  celkovému počtu obsluhujících město Kopřivnice - město nemůže přímo ovlivnit

V novém výběrovém řízení na dopravce pro naší oblast je v podmínkách pro výběr počítáno s kritériem nízkopodlažnosti a EEV vozidel. Přesné počty budou známy po vysoutěžení nového dopravce, a to v druhé polovině roku 2018.

Z důvodu absence MHD v Kopřivnici nelze tuto podoblast objektivně hodnotit.

Při absenci MHD lze jen obtížně hodnotit.

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Auta, která provozuje MěÚ jím zřízené organizace, procházejí pravidelnou technickou kontrolou a měřením emisí. Vyčíslit emise produkované autodopravou je velmi obtížné, sledovány jsou ujeté kilometry a spotřeba pohonných hmot. Hodnoty za sledované roky jsou vyhodnoceny v přiloženém grafu. Kromě toho bylo na základě úvodního environmentálního přezkoumání zjištěno, že množství emisí produkované autodopravou není významným aspektem.

Ke služebním cestám, které jsou vykonávány po městě Chrudim, na území obce s rozšířenou působností, ale i mimo území Pardubického kraje je na městském úřadě využíváno 13 osobních aut. Zaměstnanci mají možnost používat po městě Chrudim i zakoupené průkazky MHD, elektrokolo a svá jízdní kola.

Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 6 let. Podíl EEV tak u městského úřadu je 100 %.

V případě vozidel např. Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o. a Sportovních areálů města Chrudim s. r. o. je podíl jízd nízkoemisními vozidly cca 30 %. 

Je připravován projekt, ve kterém je zahrnuta elektromobilita (MěÚ, MP).

 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?
  100% MěÚ, 30% ostatní organizace

100% MěÚ
30% ostatní organizace

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 7 let. V rámci MěÚ se snažíme prosazovat využívání EEV vozidel. Zaměstnanci využívají pro služební pochůzky elektrokolo.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Městský úřad je v současnosti 100% vybaven vozidly EEV. Městské organizace mají cca 30% zastoupení vozidel EEV. Bylo zvoleno zajímavé hodnocení autoprovozu, které by mohlo časem vypovídat o možném hospodárném využívání vozidel. Doporučení městu - při obměně vozového parku se zamyslet nad pořízením elektrovizidle a vozidle na CNG.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

MěÚ Litoměřice a jeho příspěvkové organizace (pozn. městská nemocnice je od r. 2017 akciovou společností) provozují od 12/2016 celkem 10 elektrovozů a 4 hybridní vozy
V r. 2018 dojde k ukončení leasingu na současné vozy a s využitím dotace MŽP bude pořízeno celkem 7 elektrovozů a 1 plug-in hybridní vůz do majetku města.
Příspěvkové organizae města budou motivovány k pořízení elektrovozidel do svých vozových parků.
Mimo standardní vozový park pořídilo město v rámci podpory alternativních forem dopravy celkem 10 elektrokol, z nichž 3ks využívá Městská policie a 7ks je poskytnuto zaměstnancům MěÚ pro účely dojíždění do práce a vykonávání pracovních cest (pošta, mezi budovami úřadu a PO apod.) v intravilánu města.

https://www.litomerice.cz/aktuality/4814-mesto-litomerice-meni-sluzebni-vozy-za-elektromobily

 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?
  Viz komentář.

Pozn: údaje jsou uváděny pouze za vozidla provozovaná MěÚ Litoměřice.

bateriová elektrická vozidla (BEV) - 48634 km  6 ks

plug-in hybridní el. vozidla (PHEV) - 17181 km  2 ks 

konvenční vozidla - 60751 km 7 ks

Podíl km ujetých čistě elektrickými vozidly vychází na cca 38,4 %. Do tohoto podílu však nejsou zahrnuty ujeté km čistě na elektřinu u vozidel PHEV, neboť u nich není možné tento údaj z dostupných dat zjistit.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

 Přibližně 38,4 % ujetých km vozidly města jsou vykonány elektromobily.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Podíl environmentálně šetrných vozidel ve flotile vozidel města a jeho příspěvkových organizací je na české poměry výborný.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V majetku Statutárního města Jihlavy je jedno vozidlo s pohonem na CNG (v provozu u Městské policie, kde tvoří 10 % vozového parku).

Celkem je v majetku stautárního města Jihlavy 28 vozidel (z toho 10 u Městské policie). Z celkového počtu vozidle jsou 2 vozidla plnící normu EURO 6, resp. EEV.

 

Některé odbory mají k pochůzkám po městě přiděleno služební jízdní kolo, dále mají zaměstnanci možnost využít ke služebním pochůzkám MHD (na základě předchozí žádosti o vydání potřebného počtu papírových nepřestupních jízdenek u příslušného správce cenin odboru)

 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?
  11

Hodnota indikátoru:

 

V majetku města je11% vozidel EEV

Sebehodnocení 0

Statutární město Jihlava dosud nevlastní žádné služební vozidlo z kategorie EEV.

Hodnocení oponenta 0

Podíl EEV vozidel není doposud velký, ale je pozitivní, že se začínají ve vozovém parku města a jím zřízených organizací objevovat. Do budoucna lze očekávat další růst.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice začalo v tomto roce zohledňovat při VŘ nákup nových vozidel,

které budou využívat enviromentálně šetrného pohonu (CNG).  

Město má také podanou žádost o dotaci na vozidlo s pohonem CNG.

Na území města Kopřivnice vznikla v roce 2016 čerpacích stanice na CNG

– jde o neveřejnou čerpací stanice v areálu správce komunikací ve městě, kterou je Slumeko s.r.o.

Veřejná stanice je v nedalekém Štramberku.V Kopřivnice se dále nachází veřejná čerpací stanice na LPG.

Prozatím vozidla s pohonem na CNG:

- 3 x Slumeko s.r.o., správce komunikací města Kopřivnice

Prozatím vozidla s pohonem na LPG:

- 1 x Městská policie Kopřivnice

 
 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM, Slumeko, s.r.o. a ostatní organizace zřízené městem

Indikátory:

podíl výkonů vozidel EEV z celkového počtu výkonů vozidel v majetku města Kopřivnice - data nejsou zpracovány

Sebehodnocení +1

V této podoblasti se město Kopřivnice od předešlého období zlepšilo.

Realizací čerpací stanice na CNG se otevřela možnost podpory

tohoto alternativního pohonu pro nákup nových vozidel.

 
Hodnocení oponenta 0

Díky zřízení potřebné infrastruktury (CNG) existuje potenciál ke uplatnění nízkoemisních vozidel u města a jeho příspěvkových organizací, které již několik nízkoemisních vozidel používají. Vyčíslení indikátoru však není k dispozici.

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V Chrudimi byla v roce 2016 otevřena stanice CNG, bude zahájen i prodej vozidel na CNG. Byla navázána spolupráce s majitelem na osvětě pro obyvatele města https://www.facebook.com/cngfans/posts/939212876133320 

Máme 100 % autobusů MAD Chrudim s normou EURO 5. Všechna nová vodidla musí splňovat platné předpisy.

Jsou nakupovány vozidla s malým objemem motoru pro snížení spotřeby paliva a snížení emisí.

V roce 2016 probíhalo testování elektrobusů po městě. http://www.arriva-vychodnicechy.cz/media/tiskove-zpravy/testovaci-provoz-elektrobusu-na-mhd-chrudim/

Město Chrudim plánuje výstavbu nabíjecích míst v rámci terminálu veřejné dopravy v ulici ČSA.

Banka Moneta plánuje ve městě vybudovat 2 parkovací místa pro elektroautomobil.

Soukromá společnost plánuje za čerpací stanicí v ulici Obce ležáků umístění dvou nabíjecích míst.

Nabíjecí místa vzniknou v rámci projektu Dopravního terminálu, který bude stavěn 2019 až 2020.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Postupně dojde k umístění nabíjecích míst ve městě Chrudim ať již z prostředků města nebo soukromých.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Je otevřena 1 stanice na CNG.Město a sokromé společnosti  mají v plánu vybudovat dobíjecí elektro sanice.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V katastru města se připravuje výstavba nové čerpací stanice CNG u mostu gen. Chábery (termín realizace závisí na soukromém investorovi)

V roce 2018 v rámci projektu eFEKTA vzniknou 3 sady akumulačních systémů umožňující využití solární energie z elektráren na střechách budov v majetku města pro dobíjení elektromobilů. 
V roce 2018 bude vybudována 1. rychlodobíjecí stanice pro elektromobily ve spolupráci se společností ČEZ a.s.
V rámci uzavřených memorand o spolupráci na rozvoji udržitelné dopravy byly vybudovány soukromými subjekty 2 veřejně dostupné dobíjecí stanice (s omezenou dostupností v rámci areálu firem/organizace). V současnosti v Litoměřicích existují celkem 3 veřejně dostupné (soukromé) dobíjecí stanice a 3 dobíjecí wall boxy na parkovišti MěÚ v Pekařské ulici.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Stávající infrastruktura je dostatečná pro zajištění provozu vozového parku elektromobilů MěÚ a příspěvkových organizací, které tvoří cca 90 % vozidel na elektřinu v Litoměřicích. Již v r. 2018 však dojde k vybudování veřejných dobíjecích stanic, což představuje významný krok k podpoře alternativních pohonů v dopravě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Stávající infrastruktura je dostatečná pro provozovaný počet vozidel na alternativní pohony, další rozvoj se připravuje.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na území statutárního města Jihlavy je v provozu jedna veřejná čerpací stanice CNG (od roku 2011), kterou provozuje Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. (provozovatel 17 vozidel na CNG, 13 x autobus, 1x vysokozdvižná pracovní plošina, 3x služební osobní automobil). Denně obslouží 20-30 externích zákazníků. Nabíjecí stanice pro elektromobily se v Jihlavě žádná nenachází.

Sebehodnocení +1

Ve městě funguje čerpací stanice na CNG, kterou provozuje obchodní společnost města (dopravní podnik města Jihlavy, a.s.) a je využívána i externími zákazníky.

Hodnocení oponenta +1

Výhledové zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily by bylo žádoucí, nejbližší je až v rámci odpočívky na dálnici D1

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Odpověď na otázku 4.3.3 je v 4.3.B - Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém množství dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací
Sebehodnocení +1
V této oblasti se město Kopřivnice od předešlého období zlepšilo. Na území města  vznikla v roce 2016 neveřejná čerpacích stanice na CNG.  V nedalekém Štramberku se nachází veřejná čerpací stanice na LPG.
Hodnocení oponenta 0

Vybudována CNG čerpací stanice (neveřejná).

4.3.4 Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

U nákupu vozidel pro městský úřad je zohledňována emisní norma motoru vozidla. Je nakupováno vozidlo s poslední platnou emisní normou. Jsou vozidla nakupována s malým objemem motorů. Dle možností technických a finančních í jsou i při nákupu zohledňovány environmentální požadavky při zajištění služeb. Město má zpracován EMAS. Stáří vozidlového parku městského úřadu je cca 6 let.

Pro Městskou policii Chrudim bude zakoupeno vozidlo s hybridním pohonem.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Při nákupu vozidel pro potřeby MěÚ jsou tyto principy dodržovány. Při zajištění externích služeb nejsou doposud zohledňovány environmentální parametry dopravních prostředků dodavatelů.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Městský úřad zohledňuje při nákupu vozidel environmentální hlediska.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

 V připravované soutěži město požaduje, aby provozovatel MHD využíval ekologicky šetrné vozy splňující nejpřísnější emisní standardy (min. EURO6) a další nároky na komfort cestujících (bezbariérovost apod.).

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Ano, je stanoven požadavek pro provozovatele MHD (pro ostatní výběrová řízení neuvedeno).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Použití environmentálně šetrných vozidel není, s výjimkou zajištění provozu MHD, součástí podmínek u výběrových řízení na zajišťování služeb pro město.

Sebehodnocení 0

Statutární město Jihlava ve výběrových řízeních tuto oblast nezohledňuje a řídí se pouze platnou legislativou pro výběrová řízení.

Hodnocení oponenta -1

Využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město zohledněno doposud není.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice nezohledňuje využívání EEV při VŘ na zajištění služeb pro město. Město začalo v tomto roce zohledňovat při VŘ nákup nových vozidel, které budou využívat enviromentálně šetrného pohonu (CNG). Město má také podanou žádost o dotaci na vozidlo s pohonem CNG.

Sebehodnocení +1

V této oblasti se město Kopřivnice od předešlého období velmi zlepšilo. Realizací čerpací stanice na CNG se otevřela možnost podpory tohoto alternativního pohonu pro nákup nových vozidel pro město a jeho příspěvkové organizace, čehož město využívá.

Hodnocení oponenta 0

Ve VŘ začalo být zohledněno využívání environmentálně šetrných vozidel (CNG).

4.4 Bezpečnost silničního provozu

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Prováděná rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích i na základě podnětů veřejnosti. Spolupráce v oblasti preventivních aktivit s Městskou policií je stabilní a vykazuje pozitivní trend. V rámci osvětových akcí a řešených projektů se snažíme zajišťovat dostatečné vzdělávání v oblasti dopravy pro různé cílové skupiny.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město se zlepšování bezpečnosti silničního provozu věnuje poměrně intenzivně. Formou dotazníků na školách i pro občany sbíra podněty o problémových místech, které se snaží následně odstraňovat. V součansnosti je z identifikovaných konfliktních míst upraveno cca 70%.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě jsou využívány a realizovány prvky zklidňující dopravu. Přesto dochází ke zvyšování nehodovosti v dopravě, město proto nadále realizuje řadu stavebních úprav na podporu zvyšování bezpečnosti dopravy a bude pokračovat v instalacích dalších prvků na podporu bezpečnosti a zklidnění dopravy. 
Zdravé město se dlouhodobě zabývá zvyšováním povědomí o bezpečnosti v dopravě zejména s důrazem na děti a mládež a organizuje řadu osvětových akcí, mapuje problémová místa apod.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město se problematice bezpečnosti dopravy dlouhodobě věnuje a to jak úpravami infrastruktury, tak i různými formami osvěty.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava v minulých letech odstranilo většinu nehodových míst a nasvětlilo velké množství přechodů pro chodce. Městská policie zajišťuje preventivní programy, do nichž jsou zapojeni všichni žáci ZŠ.

Hodnocení oponenta +1

Sebehodnocení je v této oblasti realistické, nehodové lokality byly řešeny v minulosti, sledování stavu nehodovosti dlouhodobě probíhá. Ve spolupráci s MP se město věnuje i preventivním programům pro děti.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1

Město Kopřivnice se aktivně zabývá Bezpečností silničního provozu (BESIP). V této oblasti zajišťuje město prostřednictvím lektora dopravní výchovy a koordinátora dopravního hřiště výuku všech žáků I. stupně ZŠ v Kopřivnici a blízkém okolí. Výuka dopravní výchovy probíhá za podpory MP na dětském dopravním hřišti v rámci praktické výuky, ve třídách se učí teorie. V rámci aktivit BESIP jsou děti odměňovány, a to převážně reflexními prvky. Reflexní prvky jsou při různých městských akcích také rozdávány ostatním občanům včetně seniorů.  Kopřivnice monitoruje místa se zvýšenou nehodovostí a na základě doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, podnětů obyvatel či správce komunikací postupně tato místa upravuje.

Hodnocení oponenta +1

Oblast bezpečnosti silničního provozu a to jak co do infrastruktury, tak co do osvěty a vzdělávání patří k dobře fungujícím oblastem tématu Doprava a mobilita.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Prováděna rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích.

Vybudování nových okružních křižovatek:

 • Město Chrudim zajistilo u ŘSD, správy Pardubice vypracování rekonstrukce okružní křižovatky „Na Bídě“, silnice I/37 s ohledem na oddálení přechodů pro chodce od OK, realizace 2013. V souvislosti s tím došlo na Masarykově náměstí ke zřízení ochranného ostrůvku pro chodce na přechodu pro chodce, silnice I/37. Dlouhý přechod pro chodce bude rozdělen ostrůvkem. Realizace 2013.
 • Město Chrudim zajistilo u ŘSD, správy Pardubice vypracování rekonstrukce křižovatky „U Guláška“, křížení I/37 a I/17, na novou okružní křižovatku. Lepší pohyb vozidel a především chodců. Realizace 2014.

Vznik obytné zóny:

 • V roce 2012 došlo k rekonstrukci vnitrobloku ulice Fibichova, zřízení obytné zóny.
 • V roce 2013 došlo k rekonstrukci ulice Revoluční, zřízení obytné zóny.
 • V roce 2015 došlo v ulici Čs. armády ke zřízení zóny 30 a stezky pro cyklisty.
 • V roce 2018 - vznik obytné zóny v Markovicích.

Zklidnění ulic – vytvoření bezpečného prostředí pro chodce:

 • Provedena rekonstrukce ulic Široká – příčné prahy pro snížení rychlosti a zlepšení pohybu chodců.
 • Snížení délky přechodů pro chodce na silnici III/340 25, ulice Rubešova a jejich nasvětlení, 2x
 • Ulice Střelecká – zúžení jízdních pruhů, zřízení široké zvýšené plochy křižovatky, umístění stromů ke zlepšení kvality veřejného prostranství
 • Školní náměstí – snížení šířky jízdních pruhů, zkrácení délek přechodů.
 • Ulice Čs. armády, zklidnění pomocí vysazených ploch a prahů ve formě polštářů.

Vybudování nových přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení:

 • Nový přechod pro chodce na silnici I/37, ulice Pardubická, Chrudim. Mezi sídlištěm a zastávkou BUS a státními a městskými úřady.
 • Vytvoření místa pro přecházení na silnici I/37, ulice Pardubická, Chrudim u Elfry pro zajištění přístupu pěších a cyklistů do průmyslové zóny a cyklopěší stezky
 • Vybudování nového přechodu pro chodce s osvětlením u ZŠ Dr. J. Malíka, na ulici Pardubická, ulici Václavská ( na základě podnětů veřejnosti).
 • Počet přechodů pro chodce je ve městě stabilizovaný. Dochází k postupné úpravě přechodů pro chodce za účelem zlepšení bezbariérovosti a ve spolupráci s BESIP. V roce 2019 takto bude v rámci nové okružní křižovatky ulice Vlčnovská a SNP provedena úprava přechodu pro chodce.
 • Osvětlené přechody pro chodce jsou budovány při rekonstrukcích komunikací nebo vzniku nových přechodů pro chodce

Finance na parkoviště – budování + údržba

 • 2010 – 1 920 000 Kč
 • 2011 – 191 468 Kč
 • 2012 – 97 770 Kč
 • 2014 - 603 203,66 Kč
 • 2015 -  1 520 000 Kč
 • 2016 - 538 000 Kč
 • 2017 - 254 200 Kč
 • 2018 - 4 150 000 Kč

Finanční prostředky na úpravy komunikací:

 • 2010 - 11 657 000 Kč
 • 2011 – 6 548 722 Kč
 • 2012 – 11 375 779 Kč
 • 2013 - 13 227 317 Kč
 • 2014 - 11 816 389 Kč
 • 2015 - 5 450 000 Kč
 • 2016 - 2 311 000 Kč
 • 2017 - 2 754 000 Kč
 • 2018 - 2 513 000 Kč

Počet odlišně osvětlených přechodů:

 • Rok 2010 – 11 ks
 • Rok 2011 – 4 ks = 15
 • Rok 2012 – 1 ks = 16
 • Rok 2013 - 6 ks = 22
 • Rok 2014 - 3 ks = 25
 • Rok 2015 - 4 ks = 29
 • Rok 2016 - 46 ks
 • Rok 2017 - 1 ks
 • Rok 2018 - 0 ks

 

Počet dopravních nehod a počty zraněných na území města Chrudim


Rok
DN Usmrceno Těžké zranění
Lehké zranění

2016

121

0

3

18

2017

137

0

5

27

2018

149

1

4

21

 

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?
  Spíše setrvalý trend

Ve městě jsou využívány a realizovány prvky zklidňující dopravu. Přesto dochází ke zvyšování nehodovosti v dopravě, město proto nadále realizuje řadu stavebních úprav na podporu zvyšování bezpečnosti dopravy a bude pokračovat v instalacích dalších prvků na podporu bezpečnosti a zklidnění dopravy.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Prováděna rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

I přesto, že počet dopravních nehod ve sledovaném období rostl, i když minimálně, lze aktivity v této oblasti považovat za bodré a přispívající ke zklidňování dopravy. Město by v úsilí mělo nadálel pokračovat.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město každý rok vyčleňuje finanční prostředky na osvětlení přechodů, budování zvýšených přechodů, zúžení křižovatek a ostrůvků pro bezpečné přecházení chodců především u škol.

Byla realizována např. tato opatření:

2012–2014 - přechod pro chodce ul. Liškova, přechod pro chodce Pokratická, Krajská, ul. Žernosecká a Mrázova, úprava přechodů E. Krásnohorské, Škroupova, Dlouhá, ul. Svojsíkova (z parku k jednotlivým školám a centrální jídelně), Dobrovského a Švermova, Alšova u kruhové křižovatky

2015–2017 - Březinova Cesta X Revoluční, Daliborova, Mrázova, Osvobození, Žernosecká, Pokratická (2x), Nerudova, Revoluční, Liškova X E. Krásnohorské, Liškova X Šafaříkova, Kamýcká X Odboje, Plešivecká (5x), Hálkova X Vrchlického)

2017 -  Zvýšení bezpečnosti dopravy – Palachova ulice – zúžení ulice, vytvoření veřejného prostoru, přechodová místa a přechody 2017 - RPS Pokratice III.E – v rámci projektu přechodová místa pro chodce 
V rámci nově budovaných lokalit pro rodinné domy jsou zřizovány obytné zóny – Miřejovická stráň.

Nehodovost ve městě (měřeno počtem dopravních nehod) rostla až do roku 2016, v roce 2017 stagnovala. Následující roky ukáží, zda jde o změnu trendu. Cca 94 % dopravních nehod je způsobena řidičem motorového vozidla. Tento podíl je v posledních třech letech stabilní. Pozitivní je, že celková škoda v posledních letech klesala (od 70 mil. Kč v roce 2015 k necelým 56 mil. Kč v roce 2017).

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?
  Viz komentář.

4.4.B Nehodovost v silniční dopravě

Počet dopravních nehod/počet se zraněním:
2011 - počet DN 169, 19 se zraněním 
2012 - počet DN 178, usmrcena
1 osoba, 23 DN se zraněním
2013 - počet DN 204, usmrcena
1 osoba, 24 DN se zraněním
2014 - počet DN 219, usmrceny
2 osoby, 17 DN se zraněním

Dopr. nehody za okres LTM (město LTM) celkem, usmrceno:
2015 - počet DN 1250 (město LTM - 237), usmrceno 7 osob, těžce zraněno 54, lehce zraněno 165 osob
2016 - počet DN 1299 (město LTM - 238), usmrcena 1 osoba, těžce zraněno 44, lehce zraněno 123 osob
2017 - počet DN 1290 (město LTM - 217), usmrceno 10 osob, těžce zraněno 50, lehce zraněno 139 osob

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě jsou využívány a realizovány prvky zklidňující dopravu. Přesto dochází ke zvyšování nehodovosti v dopravě, město proto nadále realizuje řadu stavebních úprav na podporu zvyšování bezpečnosti dopravy a bude pokračovat v instalacích dalších prvků na podporu bezpečnosti a zklidnění dopravy. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město realizuje opatření na infrastruktuře, trend nehodovosti je i přesto spíše nepříznivý, v intravilánu však nedochází k nehodám s následkem smrti.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Při přípravě komplexních rekonstrukcí komunikací je brán zřetel na zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, především chodců a cyklistů a jsou uplatnovány prvky zklidňující dopravu.

 

V letech 2008-2016 bylo nasvětleno celkem 70 přechodů pro chodce (viz výše). V rámci bezbariérových úprav Masarykova náměstí v roce 2009 vznikly 3 zvýšené křižovatkové plochy, 5 zvýšených přechodů pro chodce, které tvoří dlouhý zpomalovací práh. Při rekonstrukci ulice Kollárova v roce 2011 byl vytvořen jeden zvýšený přechod. Další zvýšený přechod pro chodce město vybudovalo v roce 2014 u Gymnázia Jihlava. V rámci rekonstrukce ulice Srázná byly vytvořeny 2 zvýšené křižovatkové plochy a jeden zvýšený přechod pro chodce.

 

V rámci nasvětlování přechodů byly některé přechody pro chodce vybaveny ochrannými středními dělícími ostrůvky (v roce 2012 2x přechod před ZS  Havlíčkova, v roce 2013 přechod na ul. Tolstého, v roce 2014 přechody na ul. Havlíčkova, Romana Havelky, S.K. Neumanna,  v roce 2015 přechod na ul. Jiráskova, v roce 2016 přechod na ul. Brněnská)

 

Dalším zklidňujícím opatřením je budování malých okružních křižovatek (v roce 2012 křižovatka Telečská – Sv. Čecha – Pod Příkopem, v roce 2015 křižovata Srázná – Úvoz – Gorkého)

V roce 2014 byl stávající přechod pro chodce na ul. Žižkova v blízskosti ZŠ Seifertova vybaven SSZ. V témže roce byl SSZ vybaven i přechod přes ul. Sokolovská v blízskosti ZŠ Kollárova. V roce 2016 byl SSZ vybaven přechod pro chodce u VŠ Polytechnická Jihlava na ul. Tolstého.

Za sledované období vznikla v rámci revitalizace sídliště Královský vršek v roce 2015 zóna 30.

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?
  0,2

Hodnota indikátoru:

 

Osob usmrcených/těžce zraněným/lehce zraněných při nehodách; počet srážek s chodcem:

Rok 2008 - 2/10/92; 17

Rok 2009 - 2/6/61; 11

Rok 2010 - 2/5/76; 10

Rok 2011 - 2/8/61; 11

Rok 2012 - 1/14/69; 11

Rok 2013 - 2/7/87; 16

Rok 2014 - 1/8/85; 16

Rok 2015 - 1/9/88; 13

Rok 2016 - 1/6/93; 10

 

Sebehodnocení +1

V Jihlavě se dle sděleni DI Policie ČR nenachází v současné době žádná nehodová lokalita. Statutární město Jihlava každoročně díky nasvětlení přechodů pro chodce zvyšuje bezpečnost zvyšuje bezpečnost na přechodech. Stejně tak se při kompletních rekonstrukcích a v rámci novostaveb komunikací aplikují prvky zklidňující dopravu.

Hodnocení oponenta +1

Počet usmrcených a těžce zraněných stagnuje nebo klesá, stejně tak počet nehod s chodci.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město sleduje vývoj nehodovosti jednotlivých účastníků silničního provozu na svém území. Jednotlivá krizová místa (místa s vyšším počtem dopravních nehod) jsou postupně odstraňovány viz bod 4.4.C.

Zajištění meziročního snižování počtu nehod není bohužel jen v moci města a nelze ho garantovat ani při maximální možné míře odstraňování jednotlivých problémových míst na silniční síti.

Odstraňování krizových míst tomu bezpochyby napomáhá, ale je potřeba poznamenat, že většina dopravních nehod vzniká z jiných příčin, než jsou závady na pozemních komunikací. Jedná se hlavně o nesprávné otáčení nebo couvání, plně se nevěnování řízení vozidla, nedání přednosti v jízdě, nedodržení bezpečného odstupu, nedodržení rychlosti, nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, řízení pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky atd.  

Na infrastruktuře města Kopřivnice jsou realizovány tyto zklidňující opatření:

- realizace středových ostrůvků na přechodech pro chodce, které neodpovídají noremním rozměrů

- zvýšené prahy u přechodů pro chodce 

- bezpečnostní nasvětlení přechodů pro chodce včetně úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (snížení obrub, varovné a signální pásy, atd.)

- realizace zón "30"

- realizace krátkých příčných prahů na místních komunikacích, pro snížení rychlosti

- zvýšené křižovatkové plochy

 

Příčiny dopravních nehod nebyly posuzovány a srovnávány s jinými městy. Z charakteru jednotlivých příčin dopravních nehod na území města Kopřivnice nepředpokládáme žádné výrazné odchylky od ostatních měst. 

 

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?

Zdroj informací: Jednotná dopravní vektorová mapa

Indikátory:

 • počet nehod

       2014 – 124

       2015 – 107

       2016 – 120

 • počet lehce zraněných (do 24 hod.)

       2014 – 35

       2015 – 24

       2016 – 37

 • počet těžce zraněných (do 24 hod.)

       2014 – 5

       2015 – 2

       2016 – 0

 • počet úsmrcených (do 24 hod.)

       2014 – 0

       2015 – 0

       2016 – 0

Sebehodnocení +1

Kopřivnice monitoruje místa se zvýšenou nehodovostí a na základě doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, podnětů obyvatel či správce komunikací postupně tato místa upravuje. K této problematice byla zřízena Dopravní skupina, která se zabývá jednotlivými podněty.

Hodnocení oponenta +1

Relizována opatření na infrastruktuře (osvětlené přechody) a zklidnění dopravy (zóny 30). Dobrá spolupráce s DI PČR.

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Besedy se strážníky MP jsou připravovány pravidelně v průběhu celého roku, začátkem září jsou připraveny krátké vstupy v 1. třídách – cca 15 min, ty jsou zaměřeny na základy bezpečného přecházení.

Koncem září jsou besedy ve 4. třídách – zaměřené na jízdu na kole, základní silniční předpisy. V průběhu celého roku docházejí strážníci MP pravidelně do škol.

Besedy bývají součástí ETM, informace jsou zachyceny i v  závěrečné zprávě z kampaně. Pořádáme i zážitkové vycházky – jsou oblíbené. Strážníci s dětmi obcházejí nebezpečná místa u škol.

Pravidelně realizujeme kampaň Na kolo jen s přilbou a Vidíš mě? Ta je zaměřena na používání reflexních materiálů. Každé 2 roky je připravena akce Bezpečné prázdniny ve spolupráci s PČR, MP, IZS, BESIP a NNO.

http://www.chrudim.eu/akce-a-kampane/ds-1164/p1=1979

Na téma prevence jsme vydali i spoustu propagačních materiálů a vytvořily s partnery plachtovou hru „Jdeme bezpečnou cestou“.
https://www.dobrapraxe.cz/cz/misto/chrudim-projekt-jdeme-bezpecnou-cestou

Ve spolupráci s MŠ Na Valech byl řešen projekt „I malé změny mohou znamenat mnoho“, který byl zaměřen na bezpečnou cestu dětí do mateřské školy. Na základě výsledků projektu byl vybudován nový vyvýšený přechod pro chodce u MŠ.

Již léta realizujeme projet Bezpečná cesta do školy. https://www.dobrapraxe.cz/cz/misto/chrudim-bezpecna-cesta-do-skoly

Úzce spolupracujeme s BESIP -  společné akce pro cyklisty, děti i jejich rodiče.

Problematika prevence úrazů obecně, zahrnuje tedy i prevenci úrazů dopravních – děti zde jsou jak v roli chodce, cyklisty, tak spolucestujícího, je součástí Národních dnů bez úrazů.

Prevence úrazů obecně je řešena v komplexním projektu – Bezpečná komunita.
http://www.chrudim.eu/bezpecna-komunita/d-2300/p1=1945

Na akcích úzce spolupracujeme s partnery – školy, NNO, Besip apod.

Město Chrudim vlastní Dětské dopravní hřiště, které provozuje firma Sportovní areály města Chrudim a je využíváno při realizaci kampaní. Jinak hřiště navštěvují školy a veřejnost. V letošním roce jsou podány dotace na nové vybavení učebny.

Ve spolupráci s Městskou policií připravujeme besedy a přednášky pro MS a ZŠ.

Počet přednášek za rok:

 • 2010 – 69 přednášek - 124 vyučovacích hodin
 • 2011 – 65 přednášek - 138 vyučovacích hodin
 • 2012 – 96 přednášek + 9 ve Slatiňanech - 146 vyučovacích hodin
 • 2013/2014  - 73 přednášek - 103 vyučovacích hodin
 • 1. pololetí šk.roku 2015 - 82 vyučovacích přednášek        
 • 2016  - 116 přednášek - 188 vyučovacích hodin

 • 2017 - 71 přednášek - 134 vyučovacích hodin

 • 2018 - 74 přednášek - 111 vyučovacích hodin 

Dále se strážníci MP zaměřují i na seniory.

V této oblasti výborně funguje spolupráce mezi městem Chrudim, MP, PČR a Besip.

závěrečná zpráva ETM 2016: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=7803

závěrečná zpráva ETM 2017: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=7773

závěrečná zpráva ETM 2018:http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9481

Každoročně je vyhodnocena kampaň Na kolo jen s  přilbou. V roce 2018 jsme průzkumem na ZŠ zjistili, že 69% chlapců a 82% dívek jezdí na kole jen s helmou a o tom, zda používají reflexní materiál při jízdě na kole odpovědělo 24% chlapců a 53% dívek že ano.

Od roku 2016 je realizován ve spolupráci s Městskou policií Chrudim společně s BESIP projekt, který je zaměřený na malé cyklisty. Jde o vydávání tzv. „Průkazů cyklisty“. Cílem projektu je zvýšit teoretické znalosti i praktické dovednosti žáků čtvrtých tříd.    

Pro seniory byl zajištěn projekt s názvem Senior bez nehod. Jeho cílem bylo snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této problematice. Informovat jaká jsou specifika chování seniorů v provozu a doporučit opatření, jež by měla přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. Seznámit s potenciálem moderních asistenčních systémů motorových vozidel, připomenout pravidla silničního provozu, poukázat na vedlejší účinky léků a zdravotních omezení vyplývajících z věku účastníka silničního provozu. 

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?
  98%
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci osvětových akcí a řešených projektů se snažíme zajišťovat dostatečné vzdělávání v oblasti dopravy.

Tyto akce jsou zaměřeny na prevenci úrazů v dopravě, v roli chodce, cyklisty i spolucestujícího. Dle možností a při rekonstrukci vozovek odstraňujeme krizová místa v dopravě.

Spolupráce v oblasti preventivních aktivit s Městskou policií je stabilní a vykazuje stabilní trend.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Aktivity ve vzdělávání a prevenci silniční bezpečnosti jsou velmi široké a pokrývají všechny rizikové skupiny. Toto by se mělo v budoucnu projevit i v chování samotných účastníků silničního provozu a tím by mělo dojít k zlepšení situace v bespečnosti silničního provozu.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Během celého roku probíhá několik akcí s dopravní tématikou zaměřených na znalosti pravidel silničního provozu, na bezpečnost na pozemních komunikacích, a to formou besed, přednášek, výukových programů ve školách, cyklopelotonů, anket apod. Akce jsou zaměřeny na všechny věkové skupiny od dětí až po seniory.

Příklady preventivních akcí:

1. Město propaguje a realizuje tyto aktivity zejména prostřednictvím mezinárodních kampaní: „Národní dny bez úrazu“ a „Evropský týden mobility“, které jsou organizovány za aktivního přispění partnerů – Preventivně informační skupina Policie ČR, Dopravní policie ČR, Hasičský sbor Ústeckého kraje, Městská nemocnice, Městská policie, Dům dětí a mládeže Rozmarýn,  Český červený kříž, Knihovna K. H. Máchy,  Střední pedagogická škola, BESIP, Adélčin dvoreček, Tyfloservis, SEVER, Regionální televize.
Evropský týden mobility - přehled akcí v rámci kampaně od roku 2007 do roku 2017 na: http://nszm.cz/index.shtml?apc=rkE
Národní dny bez úrazu - přehled akcí v rámci kampaně od roku 2007 do roku 2017 na: http://nszm.cz/index.shtml?apc=rkD
Město vyčleňuje ze svého rozpočtu Zdravého města na kampaň Evropský týden mobility okolo 50  tis. Kč ročně. Výdaj na kampaň Národní dny bez úrazů je 60 tis. ročně. Finance na tuto kampaň jsou od roku 2011 pokryty z projektů MŽP, od roku 2018 i z projektů programu INTERREG. Dále jsou z rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství vyčleněny finance na akce pořádané ve spolupráci s Policií ČR na téma BESIP (preventivní akce na podporu nošení reflexních prvků).

2. Organizovány jsou veřejné diskuze a ankety k problémovým/nebezpečným místům v dopravní situaci města:
2008 - dotazníkový průzkum - "Cesty dětí do školy a zpět" (ECI B.6)
2011 - anketa dopravní etika
2012 - kulatý stůl doprava
2013 - kulatý stůl cyklistika
2011 a 2014 - Mobilita a místní přeprava - šetření ECI A.3
2017 kulatý stůl na téma doprava - https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/photos/a.933287343500534.1073741829.925486310947304/945984492230819/?type=3&theater

V roce 2014 proběhla rekonstrukce Dětského dopravního hřiště (provozovatel DDM Rozmarýn), které bývá často využíváno při realizaci kampaní dopravních programů pro MŠ, ZŠ a veřejnost.

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?
  60 %
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město se dlouhodobě zabývá zvyšováním povědomí o bezpečnosti v dopravě zejména s důrazem na děti a mládež a organizuje řadu osvětových akcí, mapuje problémová místa apod.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Aktivity na poli prevence jsou bohaté i ve srovnání s jinými městy.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Městská policie Jihlava (MP Jihlava) organizuje pro žáky ZŠ a MŠ preventivní programy v rámci koncepce prevence MP Jihlava, která bylo nově zpracována v roce 2012.  Jedním z témat je i bezpečnost silničního provozu. Všichni žáci prvního stupně všech jihlavských ZŠ absolvují preventivní program zaměřený na bezpečnost silničního provozu.

Na začátku září jsou žáči I. tříd MP Jihlava poučeni o bezpečnosti silničního provozu. Ve druhém pololetí I. ročníku ZŠ MP Jihlava pořádá pro žáky I. tříd ZŠ praktické ukázky bezpečného dopravního chování v terénu (na frekventovaném přechodu poblíž dotčené ZŠ) v délce jedné vyučovací hodiny v rozsahu jedné vyučovací hodiny.

MP Jihlava dále zajišťuje v ranních hodinách před začátkem vyučování u frekventovaných přechodů dozor a v rámci tohoto dozoru působí pozitivně ve vztahu k prevenci a dopravní výchově, kdy pomáhá dětem při přeházení.

Od roku 2012 je MP Jihlava každoročně pořádána akce „Bezpečně na cyklostezce“. Cílem této akce je zvýšit bezpečnost na cyklostezkách, zvláště pak v místech, kde se mohou pohybovat také chodci. Tato akce se koná zpravidla v 5 termínech během celé cyklistické sezóny.

Plakáty na akci “Bezpečně na cyklostezce” z let 2013-2015

http://jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=495579

http://jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=501969

http://jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=507786

V Jihlavě se nachází Dětské dopravní hřiště, které je umístěno v údolí řeky Jihlávky poblíž centra města. Dopravní hřiště organizačně spadá pod ZS a MŠ Nad Plovárnou, která zajišťuje jeho provoz. V učebně dopravního hřiště probíhá dopravní výchova pro žáky 4. tříd jihlavských a mimo jihlavských ZŠ. Hřiště se rozprostírá na ploše více cca 1 ha a je volně přístupné veřejnosti. Každoročně jsou zde mimo hodin dopravní výchovy pořádány soutěže ve spolupráci s organizací BESIP, na jejichž pořádání se spolupodílí úhradou nákladů na cestovné, občerstvení a ceny pro vítěze, popř. drobné dárky pro všechny zúčastněné Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy. Výše příspěvku činila v roce 2009 - 25 000 Kč; 2010 - 11 000 Kč, 2011 - 3 000 Kč; 2012 – 11 000 Kč; 2013 – 10 000 Kč; 2014 – 16 000 Kč; 2015 – 21 000 Kč; 2016 - 17 000 Kč.

V rámci Evropského týdne mobility je každoročně pořádána ZŠ a MŠ Nad Plovárnou ve spolupráci se statutárním městem Jihlavou na Dopravním hřišti soutěž pro žáky 2. – 3. tříd ZŠ soutěž „DO PŘÍRODY KOLO-PĚŠKY“.

Statutární město Jihlava má v plánu Dětské dopravní hřiště modernizovat a rekonstruovat, tak, aby odpovídalo současným požadavkům a nárokům na dopravní výchovu.

http://www.autoskolamusil.cz/polygon/index.php

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?
  100%
Sebehodnocení +1

V Jihlavě jsou všichni žáci zapojení do preventivních programů MP Jihlava a současně MP Jihlava pořádá každoročně řadu preventivně - bezpečnostních akcí

Hodnocení oponenta +1

Ve spolupráci s MP probíhá poměrně dost akcí.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice pořádá akce v rámci NSZM:

 • 16.-22.10. každý rok -  týden mobility
 • den dětí + den bez úrazu + integrovaný ZS -  jednou za dva až tři roky

Akce v rámci dětského dopravního hřiště:

 • výuka žáků ZŠ provoz cyklistů a chodců včetně testů za spolupráce a dozoru
 • BESIP

Besedy s MP v základních školách nejsou pořádány, ale MP pořádá exkurze pro děti přímo na služebně včetně výkladu k dopravní problematice atd.

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, Městská policie Kopřivnice

Indikátory:

 • počet přednášek (hodin) - data nejsou zpracovány
 • počet proškolených – 100% žáků I. stupně ZŠ (cca 800 žáků)
 • dětské dopravní hřiště - cyklo a pěší výuka ZŠ - na jaře a na podzim

exkurze na služebně - několikrát za rok

Sebehodnocení +1

V Kopřivnici je výuka zajištěna pomocí lektora dopravní výchovy a koordinátora dopravního hřiště. Jednou ročně je realizována Dopravní soutěž mladý cyklista za aktivní účasti krajského koordinátora BESIP, MP a záchranné služby Kopřivnice. Kopřivnice je v této oblasti velmi aktivní.

Hodnocení oponenta +1

Probíhají aktivity jako dopravní výchova, soutěže BESIP, exkurze u městské policie.

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Díky pravidelným průzkumům máme zaznamenána problémová místa (od veřejnosti). Jde o chybějící přechody pro chodce, osvětlené křižovatky, chybějící chodníky, rušné křižovatky apod. Tato data jsou poté vyhodnocena v pracovní skupině, kde jsou zástupci Odboru dopravy, Městské policie a PČR. Vznikne tak soubor míst, která se pak postupně napravují. Sběr podnětů probíhá prostřednictvím dotazníků (od škol), veřejného projednání Desatera problémů města a plánovacích setkání s veřejností.

V současné době je 70 % rizikových míst odstraněno.

Zjištěné požadavky občanů na krizová místa se postupně řeší. U dalších míst dochází k uvádění do souladu se současnými technicko právními předpisy.

Policií ČR jsou sledovány dopravní nehody, kde došlo k usmrcení. Následně dopravní inženýr posuzuje místo dopravní nehody a případně navrhne opatření ke zlepšení BESIPu a to předává vlastníku pozemní komunikace.

V roce 2018 byl zprovozněn Všímálek. Jedná se o aplikaci, kam mohou občané podávat podněty na zlepšení života ve městě, včetně umístění a fotografie. Součástí je i oblast dopravy. Průběžně jsou podněty řešeny a dle možností odstraňovány.

Na webových stránkách je zřízena rubrika Dotazy - odpovědi, kde se objevují dotazy a náměty i z oblasti dopravy, prevence apod.

http://www.chrudim-city.cz/qa/

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?
  70%

V současné době je 70 % rizikových míst odstraněno.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Zjištěné požadavky občanů na krizová místa se postupně řeší. U dalších míst dochází k uvádění do souladu se současnými technicko právními předpisy. Využívána i aplikace Všímálek.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Problematika kritických míst na dopravní infrastruktuře je mapována sběrem dat od samotných občanů i odborníky. Poté jsou vytipovaná místa revitalizovány.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Pasport problémových míst nebyl vypracován. Majetkový správce komunikaci OÚR spolu s odborem dopravy ODaSH ve spolupráci s DI POLICIE ČR řeší problémová místa ve městě a projednává přípravu a realizaci stavebních úprav k jejich zabezpečení.
Tuto problematiku má v kompetenci jako poradní orgán Komise dopravy při RM.
www.litomerice.cz/komise-rady-mesta

https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/photos/a.933287343500534.1073741829.925486310947304/945984492230819/?type=3&theater

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?
  5

Hodnota indikátoru 4.4.C:

2012 - 3
2013 - 5
2014 - 6
2015 - 2017 - cca 5 oprav ročně

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Pasport problémových míst není zpracován. Zjišťování problémových míst probíhá i v rámci analytické části PUMM při komunikaci s veřejností.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Problémová místa jsou mapována (i ve spolupráci s veřejností) a průběžně dochází k odstraňování kritických nehodových míst.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Problémová (nehodová) místa se řeší ve spolupráci s DI Policie ČR a s Městskou policií.

Statutární město Jihlava nemá zpracovaný vlastní pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře.

Statutární město k posuzování problémových míst využívá aplikaci Geografický informační systém Ministerstva dopravy – Jednotnou dopravní vektorovou mapu http://www.jdvm.cz/.

Řada problémových míst byla odstraněna díky nasvětlení přechodů pro chodce (viz  výše).

V roce 2014 bylo odstraněno nehodové místo na křižovatce u Tří věžiček (silnice I/38, silnice III/3525) a MK, která byla přestavěna na křižovatku vybavenou SSZ.

V roce 2016 bylo odstraněno další nehodové místo u přechodu na ul. Brněnská u Psychiatrické nemocnice.

Díky těmto opatřením se v Jihlavě nenachází žádné výrazně nebezpečné místo, kde by docházelo opakovaně k dopravním nehodám s vážnými osobními následky.

Díky pravidelným průzkumům máme zaznamenána problémová místa (od veřejnosti). Jde o

chybějící přechody pro chodce, osvětlené křižovatky, chybějící chodníky, rušné křižovatky apod. Tato data jsou poté vyhodnocena v pracovní skupině, kde jsou zástupci Odboru dopravy, Městské policie a Police ČR. Vznikne tak soubor míst, která se pak postupně napravují. V současné době je již 60% rizikových míst odstraněno. Zjištěné požadavky občanů na krizová místa jsou vyřešena. U dalších míst dochází k uvádění do souladu se současnými technickými a právními předpisy.

Policií ČR jsou sledovány dopravní nehody, kde došlo k usmrcení. Následně dopravní inženýr posuzuje místo dopravní nehody a případně navrhne opatření ke zlepšení BESIPu a to předává vlastníku pozemní komunikace.

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?
  100

Hodnota indikátoru:

 

V Jihlavě se nenachází žádné výrazně rizikové a nehodové místo, kde by opakovaně docházelo k vážným nehodám s osobními následky všechna riziková a nehodová místa byla odstraněna v předchozích letech (před rokem 2008).

Sebehodnocení +1

V Jihlavě se díky opatřením provedeným v posledních 15 letech podařilo odstranit všechna nehodová místa a nadále pokračující práce na odstranění dalších lokalit, které by mohly být potenciálně nehodové.

Hodnocení oponenta +1

Souhlas s hodnocením města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Strategické dopravní dokumenty zpracované městem:

Problémová místa jsou definována výše uvedenými strategickými dokumenty. Na základě těchto dokumentů, aktuálních připomínek Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, odborných pracovníků města či jeho obyvatel dochází k postupnému odstraňování krizových míst na komunikacích. Každoročně se také zvyšuje poměr komunikací „zóna 30“ k celkové délce komunikací ve městě.

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM a Slumeko, s.r.o.

Indikátory:

 • existence mapy problémových míst - ANO
 • počet odstraněných míst - data nejsou zpracovány
 • podíl komunikací „zóna 30“ k délce komunikací na území města (94,2km)

       2014 – 21,4%

       2015 – 34,1%

       2016 – 34,1%

výše financí na odstraňování nehodových míst - data nejsou zpracovány

Sebehodnocení +1

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Město investuje každoročně nemalé finanční prostředky na odstraňování krizových míst, a to buď jednotlivými investičními akcemi nebo jako součást větších oprav či projektů. Z výše uvedeného důvodu se jen komplikovaně stanovuje přesná výše celkové investice do odstraňování krizových míst.

Hodnocení oponenta +1

Problémová místa jsou zmapována a postupně řešena.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě Chrudim je sledováno zatížení dopravní sítě vozidly. Je vyhodnocován hluk z dopravy a dlouhodobě sledujeme kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečišťujících látek.

Hlavní problémy, vyplývající z dopravy, jsou definovány ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města a jednotlivá opatření jsou realizována dle dostupných vlastních a externích zdrojů (dotací).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město monitoruje znečištění životního prostředí vlivem dopravy. Jsou realizována měření hluku a kvality ovzduší v zatížených lokalitách. Město nemá  zpracovaný samostatný dokument k udržitelnému rozvoji dopravy, nicméně problematika dopravy je řešena v dalších strtegických dokumentech města. Je zpracován akční plán, kde jsou plánovány aktivity k podpoře snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Po dokončení II. fáze obchvatu, město počítá s realiazcí SUMPx SUMF.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V Litoměřicích vzniká Plán udržitelné městské mobility (PUMM), který stanoví mj. prioritní cíle a indikátory v oblasti dopravy. Město dlouhodobě sleduje kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečišťujících látek. Velké dopravní projekty jsou podrobovány hodnocení EIA. Hlavní problémy, vyplývající z dopravy, jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje města a jednotlivá opatření jsou realizována dle dostupných vlastních a externích zdrojů (dotací). Město nemá výraznější problémy spojené s hlukem z dopravy.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

PUMM je aktuálně zpracováván, město sleduje kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž prostřednictvím monitorovací sítě, přitom jedním z cílů PUMM bude právě snižování vlivu dopravy na ŽP a zdraví.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení 0

Statutární město Jihlava se zabývá problematikou vlivu dopravy na životní prostředí a podporuje myšlenky udržitelných forem dopravy, což je deklarováno ve strategických dokumentech města.

Hodnocení oponenta 0

Hodnocení bych aktuálně navrhl mezi 0 a +1 - jakmile bude zpracován SUMF/P bude možné v blízké budoucnosti hodnocení zlepšit. Velmi pozitivní fakt je průběžné ověřování dopadu investičních akcí v dopravě na dopravní toky pomocí dopravního modelu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1

Město Kopřivnice realizuje opatření ke snížení zátěže z dopravy na životní prostředí v závislosti na strategických dokumentech postupnými realizacemi akcí, které jsou jmenovány v těchto dokumentech. Jedná se hlavně o realizaci opatření snižující poptávku po individuální automobilové dopravě, jako je doplnění infrastruktury pro alternativní druhy dopravy (cyklostezky, cyklopruhy, bezbariérové komunikace, atd.). Úpravy pro podporu veřejné hromadné dopravy (zastávky hromadné dopravy, integrace dopravy, přestupní uzly, regulace parkování) a v neposlední řadě taky doprovodnými prvky jako jsou například protihlukové stěny.

Hodnocení oponenta 0

Město podporuje aktivní mobilitu (cyklistiku a chůzi), což snižuje potřebu využívat IAD či jiné motorové dopravní módy. Aktivní mobilita pak přispívá ke zlepšení zdraví obyvatel.

Vlivy dopravy na zdraví a životní prostředí a příspěvky jednotlivých opatření však nejsou hodnoceny pravidelně.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Samostatně zpracovaný plán pro oblast dopravy město prozatím nemá zpracován. Oblast dopravy je zahrnuta do strategických dokumentů.

V současné době je platný nový Územním plánu města Chrudim.

Plochy dopravní infrastruktury
Plochy silniční dopravy zahrnují pozemky silnic, pozemky hromadných a řadových garáží, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot apod.

Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s dopravní obsluhou sídla, zeleň.
Podmíněně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení.
Nepřípustné – ostatní stavby.

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí:
Přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných plochách. Kapacity jsou limitovány. Nepřípustné jsou kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro individuální bydlení.

Shrnutí z hlediska rozsahu vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Z hlediska podrobností známých ve fázi posuzování konceptu ÚP Chrudim nebyly zjištěny střety vylučující z hlediska předpokládaných vlivů na obyvatele a veřejné zdraví (hluk, znečištění ovzduší) navrhované funkční využití řešených ploch dopravní infrastruktury a ploch navržených pro výrobu a sklady.

Oblast dopravy je zahrnuta do Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030, který byl schválen ZM v roce 2016.
http://www.chrudim.eu/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1667/p1=1841

Zpracovaná SEA ke strategii města:

http://www.chrudim.eu/sea-ke-strategickemu-planu-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1668/p1=1841

Ten je dále rozpracováván do Akčního plánu strategie města -
http://www.chrudim.eu/akcni-plan-rozvoje-mesta-chrudimi-na-rok-2019/d-9278/p1=1841

Máme zpracován Regulační plán Městské památkové zóny, který se také dopravy týká.
http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1673&n=regulacni%2Dplan%2Dmestske%2Dpamatkove%2Dzony&p1=1841

Dalším z koncepčních materiálů je i zpracovaný regulační plán Pumberka.
http://www.chrudim.eu/uzemni-plan-chrudim/d-2211/p1=1841

Koncem roku 2015 byla otevřena první etapa obchvatu. Předpokládáme, že v tomto roce bude zahájena 2. etapa, v současné době probíhá archeologický průzkum.

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?
  Nemáme zpracován přímo plán, který by řešil pouze oblast dopravy, ale tato problematika je zohledněna ve všech strategických dokumentech města.
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Nemáme zpracován přímo plán, který by řešil pouze oblast dopravy, ale tato problematika je zohledněna ve všech strategických dokumentech města.
Došlo i k posunu při řešení největšího problému města v oblasti dopravy – vybudování obchvatu. V roce 2015 byla ukončena 1. etapa obchvatu a v současné době předpokládáme zahájení etapy druhé, v současné době probíhá archeologický průzkum.

Hodnocení oponenta 0

Město nemá zpracován přímo plán, který by řešil pouze oblast dopravy, ale tato problematika je zohledněna ve všech strategických dokumentech města. Byla dobudována I. etapa obchvatu a je předpoklad, že v roce 2019 začne výstavba ve II. etapě. PO jejím dokončení město zváží zpracování samostatného dokumentu pro dopravu.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V současnosti řešeno primárně v rámci ÚP.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) - vzniká pro Litoměřice od r. 2017, dopracován bude v r. 2019. PUMM nebude - v souladu s legislativou - podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/

www.litomericedostupnevsem.cz

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?
  Nehodnoceno - viz popis.

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V současnosti se připravuje PUMM.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Kompletní Plán udržitelné městské mobility je v současnosti zpracováván, posuzování vlivu na ŽP nicméně - v souladu s platnou právní úpravou - nepodléhá.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava nemá prozatím zpracovaný plán dopravy. Oblast dopravy je ovšem součástí jiných strategických dokumentů, především Strategického plánu rozvoje města, který byl podroben hodnocení SEA.

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=500097&n=strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy

Ve stávajícím územním plánu z roku 2001 jsou vymezeny strategické rozvojové plochy pro dopravní infrastrukturu stejně jako tomu bude v novém územním plánnu, který se připravuje od roku 2009 a jeho schválení se předpokládá v letošním v letošním roce (2017). Nový územní plán byl podroben hodnocení SEA.

Statutární město Jihlava připravuje zpracování SUMP, resp. SUMF (viz  výše)

Přepokládaný harmonogram tvorby SUMP:

Dokončení analytické části 11/2017

Dokončení návrhové části 6/2018

Dokončení hodnocení SEA 11/2018

Schválení zastupitelstvem 12/2018

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Statutární město Jihlava v uplynulém období nepracovalo na zpracovávání plánu dopravy a hodnocení jeho vlivu na životní prostředí.

Hodnocení oponenta 0

Souhlas s hodnocením, pozitivní je fakt, že město připravuje rámec pro plán udržitelné mobility.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má zpracovány následující strategické dokumenty, které se týkají dopravy:

           Komplexní dopravní studie města Kopřivnice (2009)

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 (aktualizovaný v roce 2014) http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

           Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice (2016) http://www.koprivnice.cz/index.php?id=cyklogenerel-koprivnice

Součástí Komplexní dopravní studie byla také Rozptylová a Hluková studie města. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=komplexni-dopravni-studie-koprivnice

Město nemá prozatím zpracován Plán udržitelné městské mobility. Tento plán je částečně nahrazen výše uvedenými strategickými dokumenty.          

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OŽP, ÚP

Indikátory:

existence plánu - ANO

Sebehodnocení +1

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Vliv dopravy na životní prostředí byl posouzen v rámci Strategického plánu města pro období 2007-2022. K maximu v této podoblasti chybí pouze vypracování Plánu udržitelné městské mobility.         

Hodnocení oponenta +1

Situace v zásadě dobrá - byla zpracována Komplexní dopravní studie (2009), samostatný plán však nikoli, problematika dopravy je částečně rozpracována ve Strategickém plánu rozvoje města (2014). Vyhodnocení vlivu na ŽP proběhlo formou SEA Strategického plánu města.

4.5.2 Vyhodnocuje město zatížení životního prostředí dopravou?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim si nechalo udělat studii hlukové zátěže místních částí Vestec a Medlešice po zprovozněném obchvatu městě, jeho I. etapy. Výsledky této studie prokazují dodržení povolených hodnot.

Město nechalo provést průzkum zatížení místních komunikací v lokalitě kolem sportovních areálů a ulice Vrchlického v souvislosti s připravovanou výstavbou bytových domů Kopanický mlýn.

Sledujeme dopravní zatížení ulic prostřednictvím vlastního sčítání nebo za využití periodického celostátního sčítání dopravy.

Měření  stavu ovzduší se provádí na měřící stanici umístěné na parkovišti MěÚ v Pardubické ulici. Sledovány jsou tyto ukazatele: PM10, PM2,5, benzen, Benzo(a)pyren a NO2. Výsledky měření jsou zveřejněny na stránkách města https://www.chrudim.eu/mereni-ovzdusi-v-chrudimi/d-2307/p1=1945 .

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Životní prostředí ve městě je na dobré úrovni. Přesto je vyhodnocováno i za dopravu. Byla vyhodnocena hluková zátěž po zprovozněné 1. etapě obchvatu s pozitivním zjištěním. Hlukové normy jsou dodrženy. 

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město deklaruje měření stavu životního prostředí se zaměřením na místa silně ovlivněná dopravou.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město má nainstalované měřící emisní stanice a celkové měření emisí vč. dopravy vybraných polutantů je prováděno OŽP. Od 09/2017 MěÚ Litoměřice provozuje automatickou monitorovací síť ovzduší ve spolupráci s ČVUT. Cílem je zjištění zdrojů znečištění ovzduší a jejich eliminování. V současné době, po několika měsíčním provozu, se začíná ukazovat, že hlavním zdrojem znečištění ovzduší je doprava. Monitorovací síť nepřetržitě měří na 12 místech po celém městě PM10, PM2,5, PM1 a na 4 místech VOC.
Online měření doplní rozptylová studie, která bude k dispozici na konci března 2018 a která by měla poskytnout detailní informace o zdrojích a povaze znečištění s vazbou na měření intenzity dopravy a složení vozového parku obyvatel dle dat z průzkumu dopravního chování.
Město má zpracovaný dlouhodobý plán snižování emisí a imisí, který zahrnuje rovněž oblast dopravy.
Každý velký dopravní projekt je dle zákona podroben hodnocení vlivů na životní prostředí.
Dochází rovněž k pravidelnému měření imisí - pravidelně se měří všechny významné znečišťující látky (NOx, SOx, PM10 ad.).

Doložení je poskytnuto v oblasti 2 Auditu UR - Životní prostředí.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě sleduje kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečišťujících látek. Velké dopravní projekty jsou podrobovány hodnocení EIA. Jsou nainstalovány měřící stanice a je rozpracována rozptylová studie pro Litoměřice.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město monitoruje kvalitu ŽP prostřednictvím vlastní sítě, v nadstandardním rozsahu. Vyhodnocení je/bude součástí PUMM.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava vyhodnocuje zatížení dopravou pomocí dopravního modelu, který má zpracovaný. V rámci realizace každé větší dopravní stavby jsou na základě požadavků KHS Kraje Vysočina hodnoceny dopady stavby na hlukovou zátěž obyvatel.

Sebehodnocení 0

Statutární město Jihlava v rámci chystaných investičních akcí v oblasti dopravy přihlíží i k hodnocení jejich vlivu na životní prostředí.

Hodnocení oponenta +1

Ověření dopadu investičních akcí v dopravě na dopravní toky pomocí modelu ani dopady staveb na hlukovou zátěž obyvatel zdaleka nevyhodnocují všechna města, i větší než je Jihlava.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město pravidelně nevyhodnocuje zatížení životního prostředí dopravou. Zatížení ŽP dopravou bylo jednorázově posuzováno v roce 2009 jako součást Komplexní dopravní studie, a to jako studie Hluková a Rozptylová. Město postupně realizuje návrhy, které vzešly z tohoto dokumentu.

Sebehodnocení 0

Postupně realizuje investice vedoucí ke snížení zátěže z dopravy, a to ve vazbě na strategické dokumenty města.

Hodnocení oponenta -1

Zatím jen ad-hoc (hluková a rozptylová mapa v rámci dopravní studie).

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Hlavní dopravní problémy souvisí s velkým zatížením centra města dané silnicemi I/17 a I/37. Zatížení silnice I/37 poklesne díky vybudování celého obchvatu města, to je i jeho II. etapy, kterou ŘSD připravuje. Plánovaná výstavba je od roku 2019 až 2021. Pak dojde k převedení tranzitní nákladní dopravy ve směru sever - jih na obchvat.

Město má pak připravené studie umístění jízdních pruhů pro cyklisty na silnice I. třídy. Kdy pokud dojde k výstavbě obchvatu pak bude možné snad od roku 2022 cyklistickou dopravu více řešit.

Na komunikacích, vyřazených silnicích I. třídy, budou umístěny jízdní pruhy pro cyklisty. Jejich vznik bude koordinovaný s opravou silnice pro předání Pardubickému kraji, jako novému vlastníkovi silnice II/324 (bývalá I/37). Předpoklad realizace je rok 2020-21.

V roce 2020 dojde k výstavbě nového napojení sportovních areálů kolem ulice V Průhonech. Kdy dojde k přímému napojení na silnici I/17, ulice Dr. Milady Horákové a k odlehčení ulic Na Ostrově, Jungmannova nábřeží a ulice V Průhonech.

Plánované investice jsou zahrnuty do rozpočtového výhledu města ve vazbě na Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030.

 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. ?
  ano

Plánované investice jsou zahrnuty do rozpočtového výhledu města ve vazbě na Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Zlepšení na pozemních komunikacích postupně dochází. Jsou připraveny jízdní pruhy pro cyklisty. Jejich realizace je odvislá od obnovy živičného krytu, kterou provede ŘSD, správa Pardubice. Plánované investice jsou zahrnuty do rozpočtového výhledu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má zpracovánu představu o řešení dopravních problémů. Většina aktivit je vázána na dokončení celého obchvatu města. Jsou plánovány investice do roku 2030.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město bude mít zpracován kompletní PUMM (2017-2019), který stanoví prioritní oblasti a opatření k následné realizaci v závislosti na dostupných finančních prostředcích. PUMM bude v souladu se Strategickým plánem rozvoje města a Územním plánem a provázán s dalšími strategickými dokumenty (např. Energetický plán, plán snižování emisí a imisí apod.).
Jedná se o střednědobý až dlouhodobý strategický dokument, vize udržitelné mobility bude směřována k r. 2030, adekvátně bude nastaven implementační a finanční plán.

 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má definované priority dopravy ve Strategickém plánu rozvoje, který je provázán s dalšími strategickými dokumenty (ÚP, PUMM ad.). Dopravní problémy jsou řešeny systematicky a na opatření jsou pravidelně alokovány významné finanční prostředky z rozpočtu města, jež jsou dále navyšovány o externí zdroje (dotace), o něž město aktivně a úspěšně žádá.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Existuje Strategický plán rozvoje a další, podstatně podrobnější, rozpracování přinese PUMM.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Strategický plán rozvoje města je zpracován do roku 2020 a je předpoklad jeho aktualizace v 5 letých cyklech.  SUMP se bude teprve zpracovávat.

 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Statutární město Jihlava pravidelně aktualizuje strategické dokumenty.

Hodnocení oponenta 0

V závislosti na zpracování a schválení SUMF/P bude možné výhledově hodnocení zvýšit.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město realizuje opatření ke snížení zátěže z dopravy v závislosti na strategických dokumentech postupnými realizacemi akcí, které jsou jmenovány v těchto dokumentech (stavby cyklostezek a komunikací pro chodce, výměny povrchů komunikací, přestavby křižovatek atd.).

Město pravidelně nevyhodnocuje zatížení životního prostředí dopravou.

 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OŽP

Indikátory:

 • realizace opatření ke snížení zátěže z dopravy - ANO viz 4.1, 4.2, 4.3
Sebehodnocení +1

V této podoblasti pracuje město velmi dobře. Postupně realizuje investice vedoucí ke snížení zátěže z dopravy, a to ve vazbě na strategické dokumenty města. Jedná se hlavně o budování souvislé sítě komunikací pro cyklisty. Pravidelně počítá „ekologickou stopu“ a pořádá další tématické akce pro veřejnost.

Hodnocení oponenta 0

Celková představa pracuje s horizontem roku 2020 u opatření ve Strategickém plánu rozvoje města. U cykloopatření navržených v cyklostrategii a v generelu pak s horizontem 15-20 let, u dalších opatření časová představa neuvedena.

...přehled aktuálních kompletních Auditů