• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha-Libuš: Bezpečná cesta do školy - aktivita žákovského zastupitelstva

Žákovské zastupitelstvo Základní školy v Meteorologické ulici na Praze 4 - Libuši předalo zástupcům Hlavního města Prahy, městské části a dopravnímu odborníkovi mapu s vyznačenými nebezpečnými místy, která musejí žáci každodenně překonávat. Tato mapa, kterou zpracovalo žákovské zastupitelstvo na základě dotazníků vyplněných žáky, bude sloužit jako podklad pro vypracování dopravní studie s návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti v okolí školy. Škola tak ukončila první, důležitou část projektu, na jejímž konci budou bezpečnější cesty nejen pro děti, ale pro všechny chodce a cyklisty v dané lokalitě.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha-Libuš
Kontakt: Libušská 35, Praha 4-Libuš
Příjmení, jméno: Hájková Iva
Organizace: Úřad městské části Praha-Libuš
E-mail: humanitni@praha-libus.cz
Telefon: 261 910 145
Téma: Dopravní výchova a osvěta (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Do realizace projektu se aktivně zapojily děti ze žákovského zastupitelstva ve věku od 12 do 15 let, tj. povinné školní docházky. Dokázaly, že i děti v tomto věku jsou schopné zrealizovat přípravu, realizaci a první vyhodnocení projektu. Při předání záverečné právy 1. fáze projektu zástupcům Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha-Libuš předvedly, že je možno s nimi vést smysluplnou a konstruktivní diskusi. Děti si ověřily svojí schopnost představit projekt jak před rodičovskou veřejností na třídních schůzkách, tak obhájit před pracovní expertní skupinou složenou z dospělých odborníků přes oblast dopravy. Na realizaci projektu nebylo potřeba vyčlenit vyšší finanční částku, bylo nutno zajistit technické zázemí, což aktivně zajistila pro žákovské zastupitelstvo příslušná škola, ktéré jsou děti žáky.
Začátek aktivity: 01.03.2007
Konec aktivity: 07.03.2018
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 4
Jak byla aktivita financována? Rozpočet městské části
Detailní rozpis: Příspěvek žákovskému zastupitelstvu na kancelářské potřeby a na občerstvení při setkání se spolupracujícícmi organizacemi

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Děti se dokáží rychle nadchnout, je ale nutné je udržet v aktivitě stálou podporou a pomocí v rámci celého projektu. Tato věková skupina tudíž potřebuje vedení dospělým jedincem, ke kterému mají důvěru, který dokáže využít jejich nadšení a dokáže ocenit i jen drobný úspěch.Vhodné je uplatnit výstupy z fází projektu i někde jinde. Dětem je tudíž zajištěna možnost prezentace projektu v rámci mezinárodního projektu studenstkých parlamentů na Praze 7 (květen 2008) a mají možnost navštívit Anglii a Bulharsko (podzim 2008 a jaro 2009). <br />Velice vhodné je i zajistit mediální podporu, kdy děti přímými vstupy do Českého rozhlasu 2 prezentovaly projekt Bezpečná cesta do školy - v rámci ukončení 1. fáze projektu. Děti tím pochopily, že je o jejich projekt zájem.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Rizika - děti mají hodně volnočasových aktivit, proto nebylo v počátcích projektu možné uspořádat setkání po vyučování. Nakonec se schůzky uskutečňovaly o velké přestávce 1x za 14 dní, operativně přes emaily. Je nutné, aby alespoň jeden člen žákovského zastupitelstva byl chápán ostatními dětmi jako vůdčí osobnost. Pozitivní okamžiky- na prezentaci projektu před veřejností si děti připravily písemně svojí řeč a bylo vidět, že se na ní doma zodpovědně připravovaly. Všeobecná radost byla při ukončení 1. fáze projektu oficiálním předáním sumarizace problémových míst představiteli a projektantovi MHMP.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? - novinové články
- přímé vstupy do rozhlasového vysílání
Příloha:

Aktéři

Název: ZŠ Meteorologická-žákovské zastupitelstvo
IČO nebo jiný registrační údaj: 60437910
Adresa: Meteorologická 181, Praha 4-Libuš
Web: http://www.zsmeteo.cz

Další aktéři

Název:Oživení o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:67365353
Adresa:Lublaňská 18, Praha 2
Web:http://www.oziveni.cz

Název:

Pražské matky o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:Lublaňská 18, Praha 2
Adresa:45246220
Web:http://www.pmatky.ecn.cz

Název:

MČ Praha-Libuš
IČO nebo jiný registrační údaj:00231142
Adresa:Libušská 35, Praha 4-Libuš
Web:http://www.praha-libus.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Praha-Libuš

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu